100 câu chia động từ tiếng Anh lớp 6 - 7 Các dạng bài tập chia động từ tiếng Anh

100 câu chia động từ tiếng Anh lớp 6 - 7 Các dạng bài tập chia động từ tiếng Anh

  • Admin
  • 02-05-2021
  • 132 view

Để giúp các bạn học sinh lớp 6 - 7 có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn tập môn Tiếng Anh, mời các bạn cùng tham khảo 100 câu chia động từ tiếng Anh lớp 6 - 7 dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn 100 câu hỏi bài tập tiếng Anh về chia động từ. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn. Chúc các bạn học tốt!

100 câu chia động từ tiếng Anh lớp 6 - 7

1. He often (go)................. toschool on foot.

2. It (rain) .................very hard now.

3. The sun (warm).................... the air and (give) .....................us light.

4. Look! A man (run).................................... after the train.

5. She (go)........................... to school everyday.

6. Bad students never (work)........................... hard.

7. It often (rain) in the summer. It (rain) ..........................now.

8. The teacher always (point) ......................... at the black-board when he (want)......................... to explain something.

9. Mother (cook) ......................... some food in the kitchen at the moment, she always (cook) ......................... in the morning.

10. I always (meet) ......................... him on the corner of this street.

11. Where you (go) ......................... now?- I (go) ......................... to the theater.

12. He (not do.........................) morning exersices regularly.

13. He (do) .........................morning exersices now?

14. Wather (boil) ......................... at 100 defrees centigrade.

15. He (meet) .........................the dentist next week.

16..........................you (be) ......................... a food student?

17. They usually (not go) ......................... to school by motorbike.

18. He (swim) .........................overthere now.

19. She (come) ......................... here next month.

20. They (not be) ......................... doctors.

21. He often (get) ......................... up late.

22..........................you often (watch) ......................... TV?

23. Mr.Brown (listen) ......................... to music now?

24. I usually (go) (shop) .........................on the weekend.

25. Hai often (wash) ......................... his face at 6.15.

26. She (play) ......................... badminton at the moment?

27. Thanh and Mai always (see) ......................... a movie on Saturday.

28. He often (take) .........................a bus to school?

29. We (be) ......................... students in class 8A.

30. She often (not do) ......................... homework in the evening.

31. He usually (take) ......................... a taxi to the airport.

32. They usually (not go) ......................... to school by bike.

33..........................they (be) ......................... beautiful?

34. Manh (not play) ......................... soccer at the moment.

35. Minh (play) .........................chess with Nam at the moment.

36. They often (visit) ......................... their parents on Saturday.

37..........................she (study) ......................... now?

38. Mi and I always (go) ......................... to the countryside.

39. He (not be) ......................... at home now.

40. Hanh (not read) ......................... book at the moment.

41. Our teacher usually (give) .........................us many exersices.

42. He often (catch) ......................... a train to work.

43. The cat (catch) ......................... mouse.

44. They (plant) .........................trees overthere at the moment.

45. My old friend, Manh (write) ......................... to me twice a month.

46. What she says (be) ......................... true.

47. Where she (buy) ......................... her breakfast every morning?

48. Bi often (not phone) ......................... to me.

49. Mrs.Green always (take) ......................... a bus to work. But now she (drive) .........................to work.

50. Look! The ball (fall) .........................down.

51. He usually (water) ......................... the trees in the morning.

52. She (not listen) .........................to the radio now.

53. The sun (rise) ......................... in the East and (set) ......................... in the West.

54. He (play) .........................table tennis at the moment.

55. Mo and Nguyen (sing) ......................... the same song now.

56. They always (make) ......................... noise in the class.

57. Hung often (not go) ......................... camping in the summer.

58. Hanh (not read) ......................... with the friends at the moment.

59. Son (write) .........................to their friends every summer holiday?

60. What .........................you (listen) .........................on the radio?

61. Listen! Someone ......................... (cry).

62. Kien and Tuyen (be) .........................good students.

63. She (go) ......................... to work by bus tomorrow.

64. You (see) ......................... the doctor next week?

65. Mai and Nam (go) ......................... to the movie theater tomorrow evening.

66. They (plant) ......................... trees a long this street next month.

67. He (write) ......................... to his friend next week.

68. They (not be) ......................... doctors.

69. He often (pick) ......................... his friend up at the train way station morning.

70. He (watch) ......................... a romantic film on TV this evening.

71..........................you often (do) ......................... your homework in the evening?

72. I (read) .........................an interesing novel at the moment.

73. You usually (watch) .........................TV in the evening?

74. They always (talk) .........................to each other in the weekend.

75. They (play) ......................... soccer at the moment.

76. She often (not go) ......................... (shop) .........................on weekend.

77. They (not be) .........................classmates.

78. She (listen) .........................to music now?

79. Thanh and Hung (read) ......................... a wonderful story at the moment.

80. Mai and Hang (not play) ......................... the game at the moment.

81. I often (wash) ......................... my clothes.

82. She (not be) ......................... at home now.

83. You often (write) .........................to your friend?

84. Mr.Mai (water) ......................... the plant evey morning.

85. We (meet) ......................... each other twice a month.

86. He (listen) ......................... to the telephone at the moment.

87. They always (not go) .........................to the school by train.

88. He (drink) ......................... beer at the bar at the moment.

89. They usually (sing) ......................... in the early morning.

90. Mi and Thanh (talk) ......................... on the telephone now?

91. They (plant) .........................trees in the early year.

92. He (not study) ......................... Math at the moment.

93. She (play) ......................... badminton every afternoon?

94. They sometimes (do) ......................... morning exersices at 5.30.

95. Thanh and I (be) ......................... at home now.

96. Hung (run) ......................... about 5 km every morning.

97. Hung and Minh sometimes (meet) .........................each other?

98. Every evening, she (jog) .........................about 3 km.

99..........................he (be) .........................your father?

100. He always (drive) .........................his car to work. But now, he (ride) .........................his motorbike to work.

Trên đây là tất cả những gì có trong 100 câu chia động từ tiếng Anh lớp 6 - 7 Các dạng bài tập chia động từ tiếng Anh mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về 100 câu chia động từ tiếng Anh lớp 6 - 7 Các dạng bài tập chia động từ tiếng Anh , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn