Bài phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc (2 mẫu) Mẫu bài phát biểu của lãnh đạo tổng kết công tác Mặt trận

Bài phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc (2 mẫu) Mẫu bài phát biểu của lãnh đạo tổng kết công tác Mặt trận

  • Admin
  • 12-05-2021
  • 104 view

Bài phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc là mẫu bài phát biểu của ban lãnh đạo tại hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc.


 Bài phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc (2 mẫu) Mẫu bài phát biểu của lãnh đạo tổng kết công tác Mặt trận

Nội dung trong bài phát biểu nhằm đánh giá, tổng kết lại công tác mặt trận trong suốt một năm từ đó đưa ra phương hướng và nhiệm vụ cho năm tiếp theo. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Bài phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc

Bài phát biểu hội nghị công tác Mặt trận Tổ quốc - Mẫu 1

Kính thưa: Các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí!

Hoà chung với không khí vui mừng, phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trước thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh ................ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 20....-20...., hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ ….. của Đảng; chào mừng kỷ niệm ... năm ngày thành lập tỉnh và nhiều ngày lễ quan trọng của dân tộc. Với niềm tự hào sâu sắc, hôm nay Uỷ ban MTTQ tỉnh long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm …. năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/20....), nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển; đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa to lớn đối với MTTQ Việt Nam nói chung, MTTQ tỉnh ................ nói riêng.

Thay mặt Uỷ ban MTTQ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí:................, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các tổ chức thành viên Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố; các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 -2024; các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ MTTQ tỉnh. Xin trân trọng gửi tới các đồng chí lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc buổi gặp mặt kỷ niệm thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí!

Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống ấy được nhân lên, đưa dân tộc ta đến độc lập, tự do. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy rõ phải có ngày tổ chức mặt trận để tập hợp rộng rãi các giai cấp, các tầng lớp, các lực lượng trong xã hội thực hiện mục tiêu giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc. Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh, sau đổi thành Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. Ngay khi mới ra đời Mặt trận đã tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân dấy lên cao trào phản đế mạnh mẽ trong cả nước, với đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh mà nòng cốt là công nông liên minh. Trải qua 90 năm cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau: Hội phản đế đồng minh, Mặt trận dân chủ Đông Dương, Mặt trận Việt Minh, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam, Mặt trận Liên-Việt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1955; ở Miền Nam có Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam. Sau khi đất nước thống nhất, đòi hỏi phải hợp nhất ba tổ chức Mặt trận nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, tại Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam họp tại thành phố Hồ Chí Minh (từ 31/01 đến 04/02/1977) đã quyết định hợp nhất ba tổ chức Mặt trận và lấy tên chung là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong mỗi giai đoạn, mặt trận đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Mặt trận Việt Minh gắn liền với Cách mạng tháng Tám, tiêu biểu của sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Liên Việt, MTTQVN, Mặt trận DTGP Miền Nam Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, như Bác Hồ đã nói “toàn dân tộc kết thành một khối, vượt qua mọi khó khăn, thác ghềnh, nhấn chìm tất cả bè lũ cướp nước và bán nước, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc”.

Từ ngày đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua bao khó khăn, thách thức giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đại đoàn kết toàn dân tộc là kết tinh trí tuệ, là di sản văn hóa Việt Nam, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ngày nay, đại đoàn kết là phát huy tinh thần yêu nước gắn liền với đoàn kết quốc tế để hội nhập và phát triển. Sự nghiệp ấy là của toàn Đảng, toàn dân; đoàn kết là gắn liền ý Đảng- lòng dân để lòng dân thực sự là bảo bối, là báu vật của Quốc gia.

90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh ................ đã không ngừng được củng cố và mở rộng. Trước Cách mạng tháng Tám, ................ là địa chỉ đỏ đoàn kết nhân dân theo cách mạng; nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ tiền bối đã hoạt động trên địa bàn tỉnh, gắn bó với nhân dân ................. Trong các cuộc kháng chiến, các phong trào, các cuộc vận động đã động viên cao nhất sức người, sức của cho chiến thắng; nhiều phong trào nổi tiếng toàn quốc như: hội mẹ chiến sĩ vá áo, phong trào Trần Quốc Toản, tình đoàn kết quân dân, đoàn kết thi đua sản xuất và chiến đấu, nhận đỡ đầu, giúp đỡ bộ đội, thương binh, con liệt sĩ; kết nghĩa, ủng hộ các tỉnh, địa phương, nuôi dưỡng học sinh, cán bộ Miền Nam và các bạn Lào. Những việc làm đó ghi đậm dấu ấn nhân văn, tình người, tinh thần đoàn kết giúp nhau, khắc họa hình ảnh, nhân cách người ................. Trong hòa bình, xây dựng quê hương, công tác mặt trận trong từng thời gian luôn được quan tâm, đổi mới; tuyên truyền, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng cuộc sống mới, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Các hoạt động của Mặt trận luôn được tiếp nối, luôn hướng về cơ sở, khu dân cư, ngày càng chú trọng chất lượng, hiệu quả, hướng vào việc trọng tâm của địa phương, những việc làm thiết thực ích nước, lợi nhà. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó chú trọng xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm; tăng cường tuyên truyền, vận động theo hướng trực tiếp đến từng đối tượng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy các hình thức tự quản.

MTTQ các cấp đã vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”... Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội”. Tiêu biểu như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã mang tính toàn dân, toàn diện, qua từng giai đoạn có nội dung trọng tâm, hướng vào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; chăm lo sự nghiệp giáo dục, sức khoẻ nhân dân, kế hoạch hoá gia đình và bảo vệ môi trường; xây dựng đời sống văn hoá mới, phát huy dân chủ, kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa. Với những nội dung thiết thực nên đã được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo nhân dân, hộ giàu khá giả tăng, hộ nghèo giảm mạnh. Phong trào xây dựng “Khu dân cư văn hoá”, “Gia đình văn hoá” được chú trọng, tăng tỷ lệ khu dân cư văn hoá từ 45,2% năm 2008 lên 80,8% năm 2021 , gia đình văn hoá từ 33,6% năm 1998 lên 89,4% năm 20..... Các thiết chế văn hoá thể thao được tăng cường, 95% khu dân cư có nhà văn hoá; nhiều việc làm có ý nghĩa toàn quốc như “Vườn cây tình nghĩa”, khu dân cư “9 không, 10 có”, khu dân cư “5 xây, 3 sạch”, khu dân cư tự quản môi trường, tự quản an ninh trật tự. Phong trào ................ chung sức xây dựng nông thôn mới đã được nhân dân hiến trên 3 triệu m2 đất, hỗ trợ hàng chục nghìn ngày công, xây dựng trên 812.6 km đường giao thông nông thôn; tham gia dồn điền, đổi thửa 15.567 ha, xây dựng 165 cánh đồng mẫu. Đến hết năm 20.... toàn tỉnh có 124/184 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 67,4%, bình quân tiêu chí đạt 16,5 tiêu chí/xã; có 9 xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu (huyện Việt Yên, Lạng Giang và Tân Yên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới).

Phong trào thi đua “................ chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” được MTTQ các cấp triển khai bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả đã tạo nên những dấu ấn tốt đẹp, sâu đậm trong xã hội, thu hút được sự ủng hộ về nguồn lực giúp đỡ hữu hiệu, kịp thời cho người nghèo, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn. MTTQ và các tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tọa đàm “Thắp sáng ngọn lửa khát vọng thoát nghèo”, gặp mặt biểu dương các gương sáng thoát nghèo; tổ chức truyền hình trực tiếp Đêm gala “Mái ấm cho người nghèo”; phát động phong trào "Tết ấm cho em"; “Xuân yêu thương”, “Tết sum vầy”,...; phân công các tổ chức thành viên giúp đỡ thường xuyên 127 hộ gia đình đặc biệt khó khăn với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”... các cấp, các ngành, các đơn vị, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, người ................ ở ngoài tỉnh đã tích cực tham gia ủng hộ, giúp đỡ cho người nghèo, những địa phương nghèo còn có nhiều khó khăn, đã góp phần tích cực vào việc bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn sự ổn định, phát triển bền vững. Giúp người nghèo hàng năm đã thành nếp, nét đẹp văn hóa, mang tính nhân văn sâu sắc, được các cấp, các ngành, đoàn thể nhân dân hưởng ứng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã vận động ủng hộ xây mới và sửa chữa hàng chục nghìn ngôi nhà cho hộ nghèo, đối tượng chính sách, người có công; hàng chục nghìn hộ nghèo được giúp đỡ về giống, vốn, tư liệu sản xuất, hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ con em đi học, thăm tặng quà trong các dịp lễ, tết nguyên đán. Nhiều hộ nghèo đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 30,7% năm 2000 đến nay còn 3,5%.

Năm 20...., đại dịch Covid-19 tác động rất lớn đến nước ta nói chung và tỉnh nhà nói riêng, trước tình hình đó, MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan, chính quyền các cấp và các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phòng chống dịch bệnh, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực, đã khơi dậy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, lan tỏa tính nhân văn, nhân ái trong xã hội, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân phòng chống dịch bệnh với số tiền trên 43 tỷ đồng.

MTTQ ................ cũng thu được nhiều thành tựu trong xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Toàn tỉnh đã xây 22.761 nhà “Đại đoàn kết”, trị giá 312 tỷ đồng; trao tặng hơn 200 nghìn suất quà cho học sinh hiếu học; trao tặng hàng nghìn bò giống, hơn 300 nghìn phương tiện làm ăn cho hộ nghèo; vận động thăm, tặng 595.886 suất quà, trị giá 148,5 tỷ đồng tặng người nghèo trong dịp Tết nguyên đán; vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ năm 20.... được trên 10 tỷ đồng. Trong đó MTTQ tỉnh trực tiếp ủng hộ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam (mỗi tỉnh 2 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp phối hợp tổ chức thành viên tích cực hưởng ứng, có nhiều cách làm sáng tạo chăm lo cho đoàn viên, hội viên, nhân dân, trước hết là đối tượng chính sách, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân da cam, người yếu thế. Cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội, các thành viên của Mặt trận như Hội khuyến học, Hội Nạn nhân da cam- dioxin, Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em... đã tích cực vận động, đổi mới cách làm nên đã vận động được nguồn lực đáng kể, nhất là dịp khai giảng năm học mới, các dịp lễ, tết, ngày truyền thống của các tổ chức, các ngày lễ trọng, sự kiện lớn của tỉnh. Nhiều doanh nghiệp, nhiều cơ quan, đơn vị đã tích cực hưởng ứng không những tham gia vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa mà còn tích cực hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, công trình văn hóa, làm trường học, làm đường giao thông nông thôn với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Sự ủng hộ đó không những góp phần giúp hộ nghèo, đối tượng chính sách, bảo đảm an sinh, sự ổn định xã hội mà còn góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội.

Bên cạnh đó hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được tổ chức thực hiện có hiệu quả, được đối tượng giám sát đồng tình với những hạn chế, kiến nghị. Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng được kiện toàn, tập huấn, phát huy; nâng cao hơn chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận, ủy viên ủy ban MTTQ các cấp. Lắng nghe ý kiến, tham gia giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn, khiếu nại tố cáo trong nhân dân có nhiều việc làm mới hiệu quả; qua đó phát huy hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Hàng năm Mặt trận Tổ quốc đã kịp thời biểu dương, khen thưởng kịp thời như: Tổ chức biểu dương gương sáng vì cộng đồng; biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng ban công tác Mặt trận, cán bộ MTTQ tiêu biểu; biểu dương mô hình phát triển kinh tế tập thể và sản xuất- kinh doanh Nông nghiệp an toàn; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, tặng ghi nhận “tấm lòng vàng” cho các tập thể,cá nhân có nhiều đóng góp giúp đỡ người nghèo và chương trình an sinh xã hội hàng năm.

Thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Những việc làm đó của MTTQ đã tăng cường khối đại đoàn kết, tăng đồng thuận trong nhân dân, góp phần vào những thành tựu của tỉnh nhà trong từng giai đoạn. Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã qua 14 kỳ Đại hội, mỗi giai đoạn đều ghi lại dấu ấn lịch sử. Với những kết quả đạt được, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã được nhận nhiều phần thưởng cao quí, Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2010; liên tục 5 năm qua được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Có được kết quả như vậy là do sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể và nhân dân; tinh thần khắc phục khó khăn, sự linh hoạt, sáng tạo, tâm huyết, tận tụy với công việc của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở. Thay mặt Ủy ban MTTQ tỉnh và những người làm công tác mặt trận trong tỉnh, xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và nhân dân lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất.

Thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Tự hào về những kết quả đã đạt được, phát huy truyền thống cách mạng 90 năm của MTTQ Việt Nam, với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ- đổi mới - phát triển”, MTTQ tỉnh ................ tin tưởng toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết và những thành tích đã đạt được trong những năm qua, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ................ lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2024.

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh cần nêu cao vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra là: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Để đạt được mục tiêu trên đây, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh cần thống nhất hành động, quyết tâm phấn đấu thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân. Tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để kịp thời phản ánh đến cấp ủy, chính quyền; theo dõi, giám sát và đôn đốc việc xử lý, giải quyết.

Thứ hai, vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Vận động Nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy tài năng, sáng kiến, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, cùng cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành vượt qua khó khăn, thách thức, tạo đà tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế quốc gia, cải thiện nâng cao chất lượng toàn diện đời sống Nhân dân. Vận động Nhân dân tăng cường tự quản, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; gương mẫu chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, đẩy lùi tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội. Phát huy truyền thống tương thân tương ái; thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội; triển khai các hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện, vận động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, hoạn nạn.

Thứ ba, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tiếp tục vận động, phát huy vai trò Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; tổ chức góp ý và tập hợp ý kiến của Nhân dân tham gia vào các dự thảo văn kiện và sáng kiến tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đất nước vào dịp đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ……………. của Đảng. Phối hợp hoàn thiện các quy định pháp luật, tổ chức và vận động cử tri, Nhân dân thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20.... - 20....; nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức tiếp xúc cử tri. Phát huy vai trò của Mặt trận và sức mạnh của Nhân dân trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng, phản biện dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thứ tư, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại Nhân dân theo phương châm “chủ động, sáng tạo, hiệu quả”, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, tăng cường ngoại giao của Nhà nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước. Vận động, tạo sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững hòa bình, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thứ năm, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Kiện toàn Ủy ban Mặt trận các cấp với thành phần, cơ cấu hợp lý để Mặt trận thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, đại diện tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ của Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của công tác vận động quần chúng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ năng lực đội ngũ cho cán bộ chuyên trách; phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Tư vấn, Ban Tư vấn, Ban công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận trên cơ sở đổi mới toàn diện các mặt công tác, các lĩnh vực hoạt động của Mặt trận, từ việc xây dựng và ban hành chủ trương, tổ chức triển khai thực hiện, tăng cường cơ chế phối hợp trong và ngoài hệ thống.

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/20....), chúng ta càng tự hào về truyền thống yêu nước, vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, kế thừa và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là nhân tố cơ bản để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

MTTQ các cấp tỉnh ................ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền; phát huy nguồn lực, tiềm năng thế mạnh của tỉnh; quyết tâm xây dựng quê hương ................ giàu đẹp, văn minh. Thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Đoàn kết đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”

Xin được kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bài phát biểu hội nghị công tác Mặt trận Tổ quốc - Mẫu 2

Kính thưa………………………………

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trong không khí vui mừng phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội năm…., hôm nay tôi rất vui mừng tới dự hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 20...., triển khai phương hướng nhiệm vụ năm…... Thay mặt BTV Đảng ủy dự và phát biểu với hội nghị, trước hết tôi gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trong 5 năm qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta đã gặp không ít khó khăn, đó là: Tốc độ phát triển kinh tế của cả nước, thành phố và quận trong vài năm gần đây bị suy giảm do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới; tình hình an ninh trên biển và trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp; nạn tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực gây bức xúc trong xã hội, chưa được đẩy lùi một cách triệt để; các thế lực thù địch, bọn cơ hội, phản động trong và ngoài nước tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước, chia sẻ khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng quyết liệt; tình hình thiên tai, bão lụt diễn biến phức tạp. Tất cả những yếu tố trên đã tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm của cán bộ và nhân dân, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân.

Trong bối cảnh chung đó, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, chính quyền, Mặt trận, các hội đoàn thể và các tầng lớp nhân dân xã nhà đã đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn, chung sức, chung lòng, quyết tâm xây dựng xã ................ ngày càng phát triển.

Chúng ta có thể tự hào rằng, trong tình hình khó khăn như vậy nhưng kinh tế-xã hội của xã vẫn ổn định và có bước phát triển khá; cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, diện mạo của xã ngày càng thay đổi; công tác an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các hội đoàn thể đặc biệt quan tâm, công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả, đời sống các đối tượng chính sách và đại bộ phận nhân dân cơ bản ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến rõ nét và tích cực; hệ thống chính trị từ xã đến khu dân cư ngày càng vững chắc; dân chủ trong xã hội được phát huy, sự đồng thuận chính trị trong các tầng lớp nhân dân ngày càng cao, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và tăng cường.

Những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, nhân dân xã nhà đạt được trong những năm qua có sự đóng góp không nhỏ của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận từ xã đến khu dân cư.

Có thể nhận thấy điểm nổi bật nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trong nhiệm kỳ qua là: Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy xã. Gắn việc tổ chức thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và các phong trào thi đua do Mặt trận thành phố và quận phát động với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Mặt trận và các tổ chức thành viên từ xã đến khu dân cư được kiện toàn, củng cố, có nhiều đổi mới, sáng tạo về phương thức tập hợp, vận động nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, truyền thống anh hùng, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo đời sống các gia đình chính sách, giảm hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo, giúp đỡ những người không may gặp khó khăn, hoạn nạn Trong 5 năm, chúng ta đã vận động quỹ vì người nghèo gân 400 triệu đồng, cùng với sự hỗ trợ của thành phố và quận, đã xây mới 20 nhà, sửa chữa 61 nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ nhiều phương tiện sinh kế làm ăn cho hộ nghèo, giúp hàng trăm hộ thoát nghèo vởi tổng số tiền gần một tỷ đồng - đây là kết quả rất đáng ghi nhận. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Vị thế của Mặt trận ngày càng được khẳng định, uy tín trong xã hội ngày càng cao, xứng đáng là một bộ phận của hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Tuy nhiên, công tác Mặt trận và hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ qua vẫn còn những hạn chế, yếu kém như đã nêu trong Báo cáo. Tôi tin rằng những hạn chế, yếu kém đó sẽ được khắc phục trong nhiệm kỳ đến.

Thay mặt Đảng ủy, UBND xã tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh, trân trọng biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn của Mặt trận từ xã đến các khu dân cư và của các tầng lớp nhân dân xã trong những năm qua.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã ................, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của thành phố, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy, UBND quận, sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất của Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể quận, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trên dịa bàn xã đối với xã ................ trong những năm qua.

Để phương hướng, nhiệm vụ và Chương trình thống nhất hành động của Mặt trận xã trong nhiệm kỳ đến đi vào cuộc sống và đạt được kết quả cao, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã tôi xin trao đổi với Đại hội 5 vấn đề sau đây:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, Mặt trận, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cần quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm nhất quán của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người vào mặt trận chung, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Đây chính là nhiệm vụ của các cấp ủy đảng và của cả hệ thống chính trị, của tất cả cán bộ, đảng viên, vì công tác tập hợp, đoàn kết nhân dân, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và tổ chức nhân dân thực hiện là nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của tất cả cán bộ, đảng viên, nhưng trách nhiệm chính là của Mặt trận các cấp và những cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Mặt trận xã phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa về phương thức hoạt động, về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh đoàn kết ở từng tổ dân phố, từng khu dân cư, tạo thành sức mạnh của sự đồng thuận, của khối đoàn kết chung trong toàn xã để xây dựng xã ................ ngày càng phát triển, góp phần xây dựng quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Đảng lãnh đạo.

Thứ hai, việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, chương trình thống nhất hành động của Mặt trận phải tập trung ở các khu dân cư và phải phù hợp với tình hình thực tế của từng khu dân cư; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng đều ở tất cả các khu dân cư. Tuy nhiên, phải lấy chất lượng, hiệu quả làm đầu, không phô trương hình thức, không chạy theo thành tích, tất cả các hoạt động của Mặt trận đều nhằm mục tiêu chung là xây dựng từng khu dân cư vững mạnh toàn diện cả kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Để thực hiện tốt vấn đề này, đòi hỏi Ban Thường trực UBMT xã và ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phải hết sức năng động, sáng tạo và phải có tinh thần trách nhiệm cao.

Thứ ba, Mặt trận phải thể hiện tốt vai trò là trung tâm, là đầu mối của các tổ chức thành viên, đoàn kết, tập hợp các tổ chức thành viên; phải quan hệ chặt chẽ với các tổ chức thành viên, nắm rõ chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác của từng tổ chức thành viên, phát huy tính sáng tạo của các tổ chức thành viên, hỗ trợ các tổ chức thành viên hoạt động nhằm thực hiện tốt chương trình thống nhất hành động của Mặt trận. Đồng thời, thông qua các tổ chức thành viên, Mặt trận nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của hội viên, đoàn viên và nhân dân để kịp thời giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết. Tóm lại, muốn thực hiện tốt công tác tập hợp, đoàn kết toàn dân, trước hết, Mặt trận phải tập, hợp đoàn kết các tổ chức thành viên của mình. Đây là trách nhiệm của Ban Thường trực Mặt trận xã và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư.

Thứ tư, trong tình hình còn có những ý kiến trái chiều, những luồng tư tưởng khác nhau trong xã hội như hiện nay, Mặt trận phải tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; phải thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tâm trạng nhân dân, nhất là những vấn đề chính trị-xã hội nhạy cảm, kịp thời định hướng dư luận, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động, lôi kéo; kiên quyết bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Trước mắt, trong năm 20...., Mặt trận cần tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận cao trong xã hộ; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trong tâm quận giao cho xã, đó là: Lập lại trật tự vỉa hè trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn, xây dựng cảnh quan, môi trường tuyến đường Hà Huy Tập, Điện Biên Phủ; hoàn thành xây dựng cụm dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy; hoàn thành việc thu phí bảo trì đường bộ đối với ô tô, xe máy.

Thứ năm, về vai trò, trách nhiệm của cán bộ làm công tác Mặt trận. Đây là vấn đề quan trọng, có tính quyết định đến kết quả của công tác của Mặt trận. Trong tình hình xã hội có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, nhất là về tư tưởng, nhận thức, muốn tập hợp, đoàn kết, tăng cường sự đồng thuận chính trị trong nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, thì cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách phải hiểu sâu, nắm chắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để phổ biến, tuyên truyền đúng và đẩy đủ; phải có bản lĩnh chính trị vững vàng tham gia phản biện xã hội, chấn chỉnh những nhận thức sai lệch, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và bọn cơ hội, phản động; phải có kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện “Dân vận khéo”; phải toàn tâm, toàn ý với công việc được giao, có trách nhiệm cao với nhân dân; phải chủ động, năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phải có uy tín trong nhân dân thì mới được dân tin, dân yêu, dân ủng hộ, nói dân nghe, hô dân hưởng ứng, làm dân làm theo. Muốn vậy, cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt phải gương mẫu, không ngừng học tập, rèn luyện, bám sát thực tiễn, gần dân, sát dân, hiểu dân, tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của dân.

Tôi tin rằng các vị được Đại hội tín nhiệm giới thiệu bầu vào UBMT xã nhiệm kỳ đến sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, xứng đáng với niềm tin của các cấp ủy Đảng và của nhân dân trong xã.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thành công của Đại hội hôm nay là rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn cả là kết quả thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, Chương trình thống nhất hành động của Mặt trận trong nhiệm kỳ đến đã được Đại hội thống nhất thông qua. Đây chính là thước đo đánh giá tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ của cán bộ Mặt trận từ xã đến khu dân cư.

Tuy nhiên, để Mặt trận xã và Ban Công tác mặt trận khu dân cư hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tôi đề nghị cấp ủy các chi bộ, UBND xã, các ban ngành, đoàn thể quan tâm nhiều hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ. Tôi cũng mong rằng Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể của thành phố và quận thường xuyên quan tâm theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ để Mặt trận xã ................ hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình.

Trên đây là tất cả những gì có trong Bài phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc (2 mẫu) Mẫu bài phát biểu của lãnh đạo tổng kết công tác Mặt trận mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bài phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc (2 mẫu) Mẫu bài phát biểu của lãnh đạo tổng kết công tác Mặt trận , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn