Bài tập ôn thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 (Thí điểm) Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh chương trình mới

Bài tập ôn thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 (Thí điểm) Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh chương trình mới

  • Admin
  • 14-05-2021
  • 339 view

Bài tập ôn thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 (Thí điểm) là tài liệu hữu ích mà NVAD.biz muốn giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 7 cùng tham khảo.

Đây là tài liệu học tập theo chương trình mới, gồm các dạng bài tập khác nhau với nhiều câu hỏi, bài tập khác nhau giúp các bạn học sinh lớp 7 tăng khả năng tư duy tiếng Anh, củng cố kiến thức ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh lớp 7 để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới. Sau đây mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh chương trình mới

A. PHONETICS

Question I. Find the word which has different sound in the part underlined.

1. A. brainstorm B. sailing C. railway D. captain
2. A. plane B. safety C. traffic D. station
3. A. vehicle B. mention C. enter D. helicopter
4. A. hey B. honey C. obey D. grey
5. A. happy B. house C. here D. hour
6. A. maps B. papers C. cats D. books
7. A. pollution B. question C. education D. action
8. A. healthy B. ahead C. bread D. seatbelt
9. A. those B. there C. that D. thanks
10. A. walked B. opened C. stopped D. watched

Question II. Find the word which has different stress pattern from the others.

1.

A. silent

B. noisy

C. pretty

D. polite

2.

A. station

B. season

C. sandal

D. police

3.

A. agree

B. hurry

C. enter

D. visit

4.

A. describe

B. fasten

C. listen

D. hover

5.

A. degree

B. student

C. funny

D. widen

6.

A. traffic

B. dancer

C. cycling

D. balloon

7.

A. central

B. gripping

C. complete

D. boring

8.

A. answer

B. listen

C. enter

D. obey

9.

A. station

B. healthy

C. safety

D. alone

10.

A. tidy

B. complete

C. extend

D. mistake

Question III. Choose the word which has different stress from the others

1.

A. ‘harvest

B.pa’rade

C. ‘music

D. ‘village

2.

A. a’mazing

B.‘festival

C. be’gin

D. a’rrive

3.

A. ‘famous

B. ‘joyful

C. ‘usual

D.a’lone

4.

A. bam’boo

B. in’vite

C.‘tourist

D. pre’pare

5.

A. ‘answer

B. ‘happen

C.bet’ween

D. ‘often

6.

A. dis’cuss

B.'gather

C. re’ceive

D. a’ttend

7.

A. ‘ticket

B. ‘special

C.e’vent

D. ‘number

8.

A. so’lution

B. ex’pensive

C.‘natural

D. a’bundant

9.

A. ‘energy

B. volun’teer

C. ‘dangerous

D. ‘countryside

10.

A.‘beautiful

B. im’portant

C. po‘llution

D. ex’hausted

B. VOCABULARY &GRAMMAR

I Choose the correct answer to complete each following sentence by circling A, B, C or D.

1. Linda used to ________ morning exercise when she got up early.

A. did

B. does

C. doing

D. do

2. My mum __________the bus to work every day, but I cycle.

A. catches

B. drives

C. goes

D. runs

3. You should look right and left when you go ________the road.

A. down

B. across

C. up

D. along

4. Bus is the main public ________in Viet Nam.

A.travel

B. tricycle

C. transport

D. vehicle

5. The play was so boring. ________, An saw it from beginning to end.

A. Therefore

B. Despite

C. However

D. Although

6. She’s sure that they will find the film_________.

A. entertaining

B. entertain

C. entertainment

D. entertained

7. – “ Do you like seeing a film?” – “_________________”

A. No, I don’t like it at all

B. Sure. What film shall we see?

C. Who is in it?

D. I’m sorry, I can’t.

8. ____________ being frightened by the images, Lan still liked the film so much.

A. In spite

B. Despite

C. Although

D. Nevertheless

9. ____________ is La Tomatina celebrated? – Every August.

A. Where

B. Why

C. When

D. Which

10. My father liked the ____________ of that singer.

A. perform

B. performer

C. performance

D. performing

11. Does your bike ever ________ down on the way to school.

A. break

B. take

C. do

D. turn

...........

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Trên đây là tất cả những gì có trong Bài tập ôn thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 (Thí điểm) Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh chương trình mới mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bài tập ôn thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 (Thí điểm) Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh chương trình mới , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn