Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân trong tiếng Anh (Có đáp án) Bài tập đặt câu hỏi trong tiếng Anh

Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân trong tiếng Anh (Có đáp án) Bài tập đặt câu hỏi trong tiếng Anh

  • Admin
  • 09-02-2021
  • 196 view

Sau đây NVAD.biz xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân trong tiếng Anh để mọi người cùng tham khảo.

Nếu chỉ mới nghe qua thì bạn sẽ nghĩ đây là chủ đề trong tiếng Anh không có gì đặc biệt. Nhưng thực tế thì lại khác, hầu hết các bạn khi học đều đưa ra băn khoăn rằng họ không biết cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh như thế nào. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích, giúp các bạn nắm vững những kỹ năng cần thiết và trau dồi kiến thức hiệu quả để sẵn sàng bước vào mọi kỳ thi. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân trong tiếng Anh

I. Lưu ý khi làm bài

- Trước hết ta phải xác định được từ để hỏi.

- Từ bị gạch chân không bao giờ xuất hiện trong câu hỏi.

- Nếu trong câu:

+/ Dùng động từ thường thì ta phải mượn trợ động từ và đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ và sau từ để hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ Nếu trong câu dùng “động từ tobe”, “động từ khuyết thiếu” ta chỉ cần đảo “động từ tobe”, “động từ khuyết thiếu” lên trước chủ ngữ và sau từ để hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

- Nếu trong câu có từ bị gạch chân dùng những từ sau thì khio chuyển sang câu hỏi ta phải đổi tương ứng như sau:

1. I, We => You

2. me, us => you

3. mine, ours => yours

4. my, our => your

5. some => any

II. Các từ để hỏi thường gặp trong Tiếng Anh.

1. What: cái gì (Dùng để hỏi cho đồ vật, sự vật, sự kiện...)

2. Which: cái mà (Dùng để hỏi khi có sự lựa chọn)

3. Where: ở đâu (Dùng để hỏi cho vị trí, nơi chốn ...)

4. When: khi nào (Hỏi cho thời gian, thời điểm ...)

5. Who: ai, người mà (Hỏi cho người)

=> Whom: người mà (Hỏi cho tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom do you buy any books (for)?

=> Whose: của người mà (Hỏi cho tính từ sở hữu, sở hữu cách, đại từ sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: tại sao (Hỏi cho lí do, nguyên nhân)

7. How: thế nào (Hỏi cho tính từ, trạng từ, sức khoẻ ...)

8. How old: hỏi cho tuổi

9. How tall: hỏi cho chiều cao của người

10. How high: hỏi cho chiều cao của vật

11. How thick: hỏi cho độ dày

12. How thin: hỏi cho độ mỏng

13. How big: hỏi cho độ lớn

14. How wide: hỏi cho độ rộng

15. How broad: hỏi cho bề rộng

16. How deep: hỏi cho độ sâu

17. How fast: hỏi cho tốc độ

18. How far ... from ... to ...: hỏi cho độ xa

19. How long: hỏi cho độ dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi cho thời gian bao lâu

Eg: It takes me an hour to do my homework.

=> How long does it take you to do your homework?

(Nó lấy mất của bạn bao nhiêu thời gian để làm bài tập về nhà?)

How often: hỏi cho mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go to school every day.

=> How often do you go to school?

How much: hỏi cho giá cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi cho số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi cho số lượng với danh từ đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens do you have here?

III. Bài tập vận dụng

Bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

.................................................................

2. I made it from a piece of wood.

.............................................................

3. She bought it at the shop over there.

.............................................................

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

.............................................................

5. It took her three hours to finish the composition.

.............................................................

6. I need a phone card to phone my parents.

.............................................................

7. It’s about 1,500 kmfrom Hue to Ho Chi Minh City.

.............................................................

8. The bank is opposite the restaurant.

.............................................................

9. The dress looked very nice.

.............................................................

10. I saw herlast night.

.............................................................

11. Her neighbor gave hera nice dress.

.............................................................

12. They returned to Americatwo weeks ago.

.............................................................

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

.............................................................

14. My father was in Ha Noilast month.

.............................................................

15. He traveled to Nha Trang by coach.

.............................................................

16. She went to the doctor because she was sick.

.............................................................

17. Nam left home at 7 o’clockyesterday.

.............................................................

18. He taught Englishin the high school.

.............................................................

19. The homework was very difficultyesterday.

.............................................................

20. She often does the housework after doing exercises.

.............................................................

21. They are planting someroses in the garden.

.............................................................

22. Liz will send these letters to her friends.

.............................................................

23. My favorite subject is Math.

.............................................................

24. Yes, we do. (We have magazines and newspapers)

.............................................................

25. I often listen to musicin my free time.

.............................................................

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

.............................................................

27. She learns about computersin computer science class.

.............................................................

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

..........................................................................

29. Lan likes playing table tennis.

.............................................................

30. I go to the movies twice a week.

.............................................................

31. They go to the beach on the summer holidays.

...................................................................

32. They stay in a hotel.

............................................................................

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

......................................................

2.- The glass fell of the table.

......................................................

3.- They saw lions and tigers at the zoo.

......................................................

4.- He left the party at 11.o’clock.

......................................................

5.- John went to the beach last Sunday.

......................................................

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

......................................................

7.- The company sent the new worker to California.

......................................................

8.- My sister dreamt about the monster last night.

......................................................

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

......................................................

10.- We went to the History Museum.

......................................................

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

......................................................

12- The teacher was angry because he didn’t do his homework.

......................................................

13.- It took us about half an hour to get to school.

......................................................

14.- She last rode a bike two weeks ago.

......................................................

15.- I bought half a kilo of cheese.

......................................................

16.- He took his driving test two days ago.

......................................................

17.- He met Linda for coffee.

......................................................

18.- I was born in 1964.

......................................................

19.- My cousin started sailing six months ago.

......................................................

20.- I went to the cinema with my cousins.

......................................................

21.- I stayed in New Zealand for six months.

......................................................

22.- She called the firemen because her cat stuck in a tree.

......................................................

23.- I bought two kilos of oranges.

......................................................

24.- John wrote about his grandparents.

......................................................

25.- I watched a very good film on TV last night.

......................................................

26.- She made some coffee for her mother.

......................................................

27.- Susan gave the money to her brother.

......................................................

28.- We went to school by bus.

......................................................

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

......................................................

30.- Mary invited a lot of people to the party.

......................................................

31.- No, we didn’t go to the cinema last night.

......................................................

32.- Shakira grew up in Colombia.

......................................................

33.- He went on holiday with his friends.

......................................................

34.- She didn’t do anything.

......................................................

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

......................................................

36.- Someone gave some money to Mike.

......................................................

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

......................................................

38.- Shakespeare died in 1616.

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

......................................................

40.- She left her suitcase on the train.

……………………………………………………

Exercise III: Fill in the gaps with the correct question word to complete the exchanges

1. A: _____ have you lived in London?

B: For three years

2. A: ______ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: ______ do you go shopping?

B: Three times a month

4. A: _______ are you from?

B: I’m from Toronto, Canada

5. A: _____ is your birthday?

B: On January 12th .

Exercise 4: Write questions for the underlined parts

1. I went to a party last night

____________________________

2. He goes to the cinema every Saturday

____________________________

3. I’ve got a red car

____________________________

4. I go to bed at midnight.

____________________________

5. I met an old friend yesterday.

____________________________

Exercise 5: Complete the interview

Reporter: (1) ____________________________?

Celebrity: My real name is Eric Stanely Smith

Reporter: (2) ____________________________?

Celebrity: I am twenty-five years old.

Reporter: (3) ____________________________?

Celebrity: I made my first record in 2007

Reporter: (4) ____________________________?

Celebrity: I live in the centre of London

Reporter: (5) ____________________________?

Celebrity: Paris is my favorite city

Reporter: (6) ____________________________?

Celebrity: I go there three times a year

Reporter: (7) ____________________________?

Celebrity: My next live performance will be in New York

Reporter: (8) ____________________________?

Celebrity: No, I have never been to New York before

Reporter: Well, good luck then.

Exercise 6: Choose the correct answer

1. “ _________jacket is this?” “Tonny’s”

A. Who

B. What

C. Whose

2. _____ does your best friend live?

A. When

B. Where

C. What

3. ______ CDs have you got?

A. How

B. How much

C. How many

4. ______ were you sad yesterday?

A. Why

B. What

C. Who

5. _____ old is your brother?

A. What

B. How

C. Who

6. ______ kind of books do you read?

A. When

B. What

C. Where

7. _____ tall are you?

A. When

B. Where

C. How

8. ______ will the party start?

A. Where

B. How often

C. What time

Đáp án 

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1 - How much is the dictionary?

2 - How did you make it?

3 - Where did she buy it?

4 - Were you fine after the trip?

5 - How long did it take her to finish the composition?

6 - What do you need a phone car for?

7 - How far is it from Hue to Ho Chi Minh city?

8 - Where is the bank?

9 - How did the dress look?

10 - Who did you see last night?

When did you see her?

11 - What did her neighbourhood give her?

12 - What did they do two weeks ago?

When did they return to America?

13 - Who bought a poster?

What did Mrs. Robinson buy?

14 - Where was your father last month

15 - How did he travel to Nha Trang?

16 - Why did she go to the doctor?

17 - What time did Nam leave home yesterday?

18 - What did he teach in the high school?

19 - How was the homework yesterday?

20 - When does she usually do the housework?

21 - How many roses are they planting in the garden?

22 - Who will Liz send these letters?

23 - What is your favorite subject?

24 - Do you have magazines and newspapers?

25 - What do you often do in your free time?

26 - Is he good at drawing?

27 - What does she learn about in computer science class?

28 - What is your mother doing in the kitchen at the moment?

Where is your mother cooking at the moment?

29 - What does Lan like playing?

30 - How often do you go to the movies?

31 - When do they go to the beach?

32 - Where do they stay?

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1 - Who swam in the lake?

2 - What fell of the table?

3 - What did they see at the zoo?

4 - What time did he leave the party?

5 - Where did John go last Sunday?

6 - What did he give her for her birthday?

7 - Where did the company send the new worker to?

8 - What did your sister dream about last night?

9 - When did your grandmother hear a loud scream?

10 - Where did they go?

11 - Why did he fall?

12 - Why was the teacher sad?

13 - How long did it take you to get to school?

14 - When did she last ride a bike?

15 - How much cheese did you buy?

16 - What did he do two days ago?

17 - Who did he meet for coffee?

18 - When were you born?

19 - When did your cousin start sailing?

20 - Who did you go the cinema with?

21 - How long did you stay in New Zealand?

22 - Why did she call the firemen?

23 - How many kilos of oranges did you buy?

24 - Who did John write about

25 - What did you do last night?

26 - What did she make for her mother?

27 - Who did Susan give the money to?

28 - How did we go to school?

29 - Why was you tired yesterday morning?

30 - How many people did Mary invite to the party?

31 - Did you go to the cinema last night?

32 - Where did Shakira grow up?

33 - Who did he go on holiday with?

34 - What did she do?

35 - Whose dictionary did you borrow?

36 - Who gave money to Mike?

37 - Who did anyone help with homework yesterday?

38 - When did Shakespeare die?

39 - Why did he not dance at the disco?

40 - Where did she leave the suitcase?

Exercise 3: Fill in the gaps with the correct question word to complete the exchanges

1. A: __How long___ have you lived in London?

B: For three years

2. A: __Whose____ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: __How often__ do you go shopping?

B: Three times a month

4. A: ___Where____ are you from?

B: I’m from Toronto, Canada

5. A: __When___ is your birthday?

B: On January 12th

Exercise 4: Write questions for the underlined parts

1. Where did you go last night?

2. How often does he go to the cinema?

3. What have you got?

4. What time do you go to bed?

5. Who did you meet yesterday?

Exercise 5: Complete the interview

1. What is your real name?

2. How old are you?

3. When did you make your first record?

4. Where do you live?

5. What’s your favorite city?

6. How often do you go there?

7. Where will your next live performance be?

8. Have you ever been to New York?

Exercise 6: Choose the correct answer

1. C

2. B

3. C

4. A

5. B

6. B

7. C

8. C

Trên đây là tất cả những gì có trong Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân trong tiếng Anh (Có đáp án) Bài tập đặt câu hỏi trong tiếng Anh mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân trong tiếng Anh (Có đáp án) Bài tập đặt câu hỏi trong tiếng Anh , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn