Bài tập thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn Ôn tập ngữ pháp môn tiếng Anh

Bài tập thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn Ôn tập ngữ pháp môn tiếng Anh

  • Admin
  • 28-01-2021
  • 248 view

Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn là 2 trong những thì thường gặp trong tiếng Anh và cũng khá gần giống nhau nên nhiều bạn sẽ gặp một số rắc rối trong khi sử dụng hoặc làm bài tập.

Thấu hiểu được điều đó, NVAD.biz xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài tập thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây. Tài liệu này sẽ giúp các bạn phân biệt 2 thì một cách đơn giản dễ hiểu nhất thông qua các các bài tập so sánh sau đây. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn

1. Phân biệt 2 thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

  Hiện tại đơn Hiện tại tiếp diễn
Dạng thức của động từ S + V(s, es)/is/are/am + ... S + is/am/are + Ving + ...

Cách dùng

+ Hành động xảy ra thường xuyên
Ví dụ: He plays football everyday

+ Diễn tả sự thật, chân lý, điều hiển nhiên
Ví dụ: Water freezes at 0° C or 32° F(Nước đóng băng ở nhiệt độ 0° C hoặc 32°F)

+ Lịch trình, thời gian biểu
Ví dụ: The train leaves at 9 pm tonight

+ Hành động đang xảy ra ở thời điểm nói
Ví dụ: He is playing football

+ Diễn tả hàng động mang tính tạm thời
Ví dụ: She is staying with friends at present

+ Kế hoạch được sắp sẵn lịch
Ví dụ: We are joining a birthday party tonight

Các động từ thường dùng ở thì

Giác quan(Senses): see, hear, smell, taste, feel
Opinion(Quan điểm): agree, disagree, consider, believe, think
Emotion(Cảm xúc): love, hate, dislike, like, enjoy
Other: appear, belong, want, need, wish

Động từ dùng chỉ sự thay đổi: get, change, become, begin, increase, improve, fall

Các trạng từ chỉ thời gian thường đi kèm để nhận biết

Every day, every month, once a week, always, usually, often, sometimes, occationally, seldom/rarely, never

At present, at the moment, now, right now, Listen!, Look!

2. Bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Bài 1. Chia động từ dưới đây ở Thì Hiện tại đơn hoặc Thì Hiện tại tiếp diễn

1. Listen! My mother (sing)________________________a song.

2. Every night, We (go)________________________to bed at 10p.m

3. Giang (like)_______________Music but I (like)____________________Math

4. Now, they (stay)___________________________in Hue .

5. My father (read)__________________________a newspaper in the morning

6. Look! Ha (run)______________________.

7. Trang usually (listen)____ to the teacher in the class, but she (not listen)_____now.

8. Where _____________________ your father(be)?

-He (be)________ living room. He (watch) ______TV.

9.____________they (go) to school by bus today?

10.There(be)___________many flowers in our garden.

11.Everyday,Mr.Hung (not go)_______________________to work by car.

12.In the autumn, I rarely (go)_______ sailing and (go)________ to school.

13.I (write)_____________________ a letter to my friend now.

14.At 12 a.m every day, I (have)_______ lunch and (go)________ to bed.

15.On Monday, I (have)____________ math and Art.

16.On Friday, I (have)____________ English.

17.At the moment, I (eat)_______an orange and My sisters (Play) ___Tennis.

18.Now, He (look)_______ his cat . It (eat)______ a mouse in the garden.

19.Phong, An , Ha, Lan (be)__________________ close friend.

20.___________your mother(walk)_________to market?

21.It (be)__________10.00.We (learn)___________________our lesson.

22.What___________you (do)____________now?

23.__________your mother (walk) to work every day?

24.They (not play)________________soccer in the morning.

25____________Hai(work)____________in the garden at the moment?

26.My brother (do)______________________his homework in his room now. He does it every
day.

27.James and his brother (play)__________________soccer at the moment. They (play)
_________________ it every afternoon.

28.Where________________the old man (live)___________now?

29.Mr.Smith often (teach)____ class 4A,but this morning he (teach)_____class 4B.

30.It's 7.30 now. She (study)_______________ science in the classroom.

Bài 2. Chia động từ dưới đây ở thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where ___________you (live)____________?

I (live)______________in Hai Duong town.

2. What _______________he (do) ______________now?

He (water)_________________flowers in the garden.

3. What _______________she (do)_____________?

She (be)______________a teacher.

4. Where _________________you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play) ____________ volleyball and my brother (play) ______________soccer.

6. It is 9.00; my family (watch)___________________TV.

7. In the summer, I usually (go) ______________ to the park with my friends, and in the spring, we (have) ___________Tet Holiday; I (be) ________ happy because I always (visit) ______________ my grandparents.

8. ____________your father (go)_____________to work by bus?

9. How ___________your sister (go)___________to school?

10. What time _____________they (get up)_________________?

11. What ____________they (do)________________in the winter?

12. Today, we (have)______________English class.

13. Her favourite subject (be)__________________English.

14. Now, my brother (like)_________________eating bananas.

15. Look! Aman (call)_________________you.

16. Keep silent ! I (listen)____________________to the radio.

17. ______________ you (play)_________________badminton now?

18. Everyday, my father (get up)_________________ at 5.00 a.m, but today, he (get up) __________________ at 6.00 am.

19. Every morning , I (watch)_________________tv at 10.00, but today I (Listen) ________________ to music at 10.00.

20. Everyday , I (go) __________to school by bike but today I go to school by motorbike.

21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffee but today he (drink)____________milk.

22. At the moment, I(read)_______________a book and my brother (watch)_______ TV.

23. Hoa (live)________________in Hanoi, and Ha (live)________________in HCM City.

24. Hung and his friend (play)_______________badminton.

25. They usually (get up)___________________at 6.oo in the morning.

26. Ha never (go)______________fishing in the winter but she always (do)_____________ it in the summer.

27. My teacher (tell)__________________Hoa about Math.

28. There (be)____________________ animals in the circus.

29. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

30. What _____________she (do) _________________at 7.00 am?

31. How old _________she (be)?

32. How ___________she (be)?

33. My children (Go)________________to school by bike.

34. We (go)_______________to supermarket to buy some food.

35. Mr. Hien (go)________________on business to Hanoi every month.

36. Ha (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

37. She (like)________________Tea, but she (not like)____________________coffee.

38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

39. Everyday ,I (go)______________to school on foot, but today I (go)________________to school by bike.

40. Who you _________________(wait) for Nam?

- No, I _______________________(wait) for Mr. Hai.

41. My sister (get)______________ dressed and (brush)_______________her teeth herself at 6.30 everyday.

42. Mrs. Smith (not live)____________in downtown. She (rent)___________in an apartment in the suburb.

43. How _________your children (go)_________________to school everyday?

44. It's 9 o'clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to music.

45. We_______________________(play) soccer in the yard now.

46. My father (go)___________ to work by bike. Sometimes he(walk)______________.

47. _________You (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?

48. Now I (do)_____________the cooking while Hoa (listen)_______________to music.

49. At the moment, Nam and his friends (go)_______________________shopping at the mall.

50. In the autumn, I rarely (go)______________sailing and (go)__________to school.

51. I (write)_____________________________ a letter to my friend now.

52. At 12 a.m every day, I (have)______________lunch and (go)____________to bed.

53. On Monday, I (have)________________________ math and Art.

54. On Friday, I (have)______________________English.

55. At the moment, I (eat)______________an orange, and My sisters (Play)_______ Tennis.

56. _______her bags (be)?

- No, they(not be)______________.

57. What time _____________your children (go)____________ to school?

58. He (live)________________in HCM City.

59. What time___________your brother usually (get)___________up?

60. My house (be)_________in the city and it (be)_________small.

61. Every morning , we (have)__________breakfast at 7.00 am.

62. This (be)________a book and there (be)_________pens.

63. Mr. Quang (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

64. John (not have)______________Literature lesson on Friday.

65. What time _________you (start)___________your class?

66. ___________you (be) in class 12A3?

67. Mrs. Ha (learn)__________________in Hanoi, but she (not live)__________________ there.

68. My brother (not live)____________________in London; he (live)_______________ in Manchester.

69. Now Mr. Long (design) ____________________his dream house.

70. He (like)_____________APPLES, but he (not like)_____________________bananas.

71. __________________she (like)______________apples?

72. Usually, I (have)_________________lunch at 12.00.

-__________________you (have) ___________________lunch at 11.00?

73. He can (swim)_______________but I can't(swim)_____________________.

74. At the moment, my sister (read)___________________ a comic book.

75. I (like)__________________ice-cream.

76. What ___________________Mr. Ha (live)_______________?

77. Monkeys can (climb)_________________ the tree.

78. Hang (go)__________________to the bookshop now because she (want) ___________to buy some books.

79. We (go) ______________to market and (buy)_________________some fruits.

80. Now, Lan (study)________________English and Lien (listen)______________to music.

81. Every night , she (have)____________________dinner at 7.00 p.m.

82. Every year, I usually (go)______________________Vietnam.

83. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

84. Every evening, my mother (like)___________ watching television.

85. Lan (have)_______________breakfast and (go)___________to school at 6.30 a.m.

86. We (not read)___________________after lunch.

87. Tom (be)___________my friend. He (play)______________sports everyday.

88. ______________your students (play)__________soccer every afternoon?

89. He (go)_____________to bed at 11.30 p.m.

90. They (go)___________home and (have)___________lunch.

91. ___________he (play)__________sports?

92. He (teach)_______________English in a big school in town.

93. Everyday she (go)____________to work by bike.

94. We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.

95. Sometimes, I (play)__________badminton.

96. Ann (like)____________her job very much.

97. ___________your mother (walk)_________to the market?

98. Look! They (run)_________________________together.

Bài 3. Chia động từ dưới đây ở thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where's John? He ________(listen) to a new CD in his room.

2. Don't forget to take your umbrella with you to London. You know it always
________ (rain) in England.

3. Jean ________(work) hard all day but she ________(not work)
at the moment.

4. Look! That boy ________ (run) after the bus. He________(want) to catch it.

5. He ________(speak) German so well because he ________(come) from Germany.

6. Shh! The boss ________(come). We ________(meet) him in an hour and nothing is ready!

7. ________you usually ________(go) away for Christmas or________ you ________(stay) at home?

8. She ________(hold) some roses. They________(smell) lovely.

9. Oh no! Look! It ________(snow) again. It always________(snow) in this country.

10. Mary ________ (swim) very well, but she ________(not run) very fast.

11. ________ you ________(enjoy) this party? Yes, I ________(have) a great time!

12. Sorry I can't help you. I ________(not know) where she keeps her files.

13. What ________you________(do) next Saturday? Nothing special. I ________
(stay) at home.

14. I ________ (think) your new hat ________(look) nice on you.

15. I ________ (live) with my parents but right now I ________(stay) with somefriends for a few days.

16. I can't talk on the phone now. I ________ (drive) home.

17. Where are the children? They ________ (lie) on the beach over there.

18. You never ________(listen) to a word I say! You ________always ________ (listen) to that mp3 player!

19. He ________ (not understand) what you ________ (talk) about. He's foreign.

20. How much ________your suitcase ________(weigh)? It ________ (look) really heavy.

Bài 4. Bài tập hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn

Put the verbs into the correct tense (simple present or present progressive).

1. Look! He (leave) the house.

2. Quiet please! I (write) a test.

3. She usually (walk) to school.

4. But look! Today she (go) by bike.

5. Every Sunday we (go) to see my grandparents.

6. He often (go) to the cinema.

7. We (play) Monopoly at the moment.

8. The child seldom (cry) .

9. I (not/ do) anything at the moment.

10. (watch/ he) the news regularly?

Bài 5. Look at the picture on the right and complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. This (be) Marc.

2. He (wear) a t-shirt and shorts today.

3. He (eat) an apple at the moment.

4. Marc (like) fruits and vegetables.

5. He (eat) some every day.

6. Marc (know) that apples (be) good for his health.

Bài 6. Look at the picture on the right and complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. This (be) Caroline.

2. Caroline (have) long blond hair.

3. She usually (wear) glasses, but now she (wear) contact lenses.

4. Caroline (like) sports.

5. She (play) handball every Monday and Thursday.

Bài 7. Exercise on Simple Present - Present Progressive

Look at the picture on the right and complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. Joe and Dennis (be) best friends.

2. They often (meet) in the afternoon.

3. What (do/ they) at the moment?

4. They (play) football.

5. They (love) football.

6. Joe (practise) with his father every weekend, but Dennis (not/ play) football very often.

Bài 8. Bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

It (0. be) is Sunday evening and my friends and I (1. be)....... at Jane's birthday party. Jane (2. wear)....... a beautiful long dress and (3. stand)....... next to her boyfriend. Some guests (4. drink)....... wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance)....... in the middle of the room. Most people (6. sit)....... on chairs, (7. enjoy)....... foods and (8. chat)....... with one another. We often (9. go)....... to our friends' birthday parties. We always (10. dress)....... well and (11. travel)....... by taxi. Parties never (12. make)....... us bored because we like them.

Bài 9. Bài tập hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn

1. Sit down! A strange dog (run) to you.

2. My mom often (buy) meat from the butcher's.

3. My brothers (not/ drink) coffee at the moment.

4. Look! Those people (climb) the mountain so fast.

5. That girl (cry) loudly in the party now.

6. These students always (wear) warm clothes in summer.

7. What (you/ do) in the kitchen?

8. I never (eat) potatoes.

9. The 203 bus (set off) every fifteen minutes.

10. Tonight we (not/ go) to our teacher's wedding party.

Bài 10 Bài tập hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn

1. He/ often/ have/ breakfast/ late.

2. You/ do/ the housework/ at the moment?

3. I/ not/ go/ to school/ on weekends.

4. John's girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now.

5. They/ like/ beer or wine?

6. What/ he/ usually/ do/ at night?

7. The teacher/ never/ lose/ his temper.

8. Why/ you/ listen/ to music/ loudly now?

Bài 11: a/ Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn

1. The Earth (go) _______ around the Sun.

2. My mother (sweep) _______ the floor every morning.

3. We often (be) _______ at home on summer holiday.

4. I (not use) _______ this car regularly.

5. Hoa (drive) _______ to work every day.

6. They often (not watch) _______ TV.

7. My cousin (study) _______ English every night.

8. _______ the plane (take) _______ off at 6 pm this weekend?

9. My sister (not love) _______ Maths.

10. _______ Nam and Trang usually (go) _______ to the cinema together?

b/ Xây dựng câu sử dụng thì hiện tại tiếp diễn dựa vào các từ gợi ý cho sẵn.

1. They/ask/a/woman/about/the/way/the/railway/station.

2. My/father/water/some plants/the/garden.

3. Tam/have/lunch/her/friends/a/restaurant.

4. My/daughter/draw/a/beautiful/picture.

5. My/mother/clean/kitchen.

c/ Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc (thì Hiện tại Đơn hoặc thì Hiện tại Tiếp diễn)

1. He always (go) _______ class lately.

2. Sit down! A strange dog (run) _______ to you.

3. That baby (cry) _______ loudly in the party now.

4. Lan (travel) _______ to London every Sunday.

5. My brothers (not/drink) _______ tea at the moment.

6. We (have) _______ a holiday in July every year.

7. You (play) _______ football once a week.

8. The moon (circle) _______ around the earth.

9. You always (teach) _______ me new things.

10. Look! Those people (climb) _______ the mountain so fast.

3. Đáp án bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Bài 1

1 - is singing

2 - go

3 - likes - doesn't like

4 - are staying

5 - reads

6 - is running

7 - listens - isn't listening

8 - is - is - is watching

9 - Do ... go

10 - are

11 - doesn't go

12 - go - go

13 - am writing

14 - have - go

15 - have

16 - have

17 - am eating - is playing

18 - is looking - is eating

19 - are

20 - Does ... walk

21 - is - are learning

22 - are you doing

23 - Does ... walk

24 - don't play

25 - Is ... working

26 - is doing

27 - are playing - play

28 - is ... living

29 - teaches - is teaching

30 - is studying

Bài 2:

1 - do ... live - live; 2 - is .... doing - is watering; 3 - does ... do - is; 4 - are;

5 - is playing - is playing; 6 - is watching; 7 - go - have - am - visit; 8 - Does ... go;

9 - does ... go; 10 - do ... get up; 11 - do ... do; 12 - have; 13 - is;

14 - likes; 15 - is calling; 16 - am listening; 17 - Are... playing; 18 - gets up - gets up;

19 - watch - am listening; 20 - go; 21 - drinks - drinks; 22 - am reading - is watching;

23 - lives - lives; 24 - play; 25 - get up; 26 - goes - does; 27 - tells; 28 - are;

29 - Does ... watch; 30 - does... do; 31 - is; 32 - is; 33 - go; 34 - go; 35 - goes;

36 - likes - don't like; 37 - likes - doesn't like; 38 - love - don't love; 39 - go - go;

40 - Are ... waiting - am waiting; 41 - gets - brushes; 42 - doesn't live - rents;

43 - do ... go; 44 - is - is listening; 45 - are playing; 46 - goes - walks;

47 - Do ... live - is; 48 - am dong - is listening; 49 - are going;

50 - go - go; 51 - am writing; 52 - have - go; 53 - have; 54 - have;

55 - am eating - is playing; 56 - Are - aren't; 57 - do ... go;

58 - lives; 59 - does ... get; 60 - is - is; 61 - have; 62 - is - are; 63 - live - has;

64 - doesn't have; 65 - do ... start; 66 - Are; 67 - learn - doesn't live; 68 - doesn't live - lives;

69 - is designing; 70 - likes - doesn't like; 71 - Does ... like; 72 - have - Do ... have;

73 - swim - swim; 74 - is reading; 75 - like; 76 - does - live; 77 - climb; 78 - is going - wants;

79 - go - buy; 80 - is studying - is listening; 81 - has; 82 - go; 83 - go; 84 - likes;

85 - has - goes; 86 - don't read; 87 - is - plays; 88 - Do ... play; 89 - goes;

90 - go - have; 91 - Does ... play; 92 - teaches; 93 - goes; 94 - read - listen - watch;

95 - play; 96 - likes; 97 - Does ... walk; 98 - are running;

.................

Tải file để xem trọn bộ tài liệu tại đây.

Trên đây là tất cả những gì có trong Bài tập thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn Ôn tập ngữ pháp môn tiếng Anh mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bài tập thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn Ôn tập ngữ pháp môn tiếng Anh , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn