Bài tập tiếng Anh nâng cao lớp 3 Bài tập tiếng Anh lớp 3

Bài tập tiếng Anh nâng cao lớp 3 Bài tập tiếng Anh lớp 3

  • Admin
  • 25-04-2021
  • 93 view

Bài tập tiếng Anh nâng cao lớp 3

Bài tập tiếng Anh nâng cao lớp 3 là những bài tập tiếng Anh giúp các bé lớp 3 rèn luyện kỹ năng ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh. Việc luyện tập với những bài tập tiếng Anh này sẽ giúp các bé rèn luyện và nâng cao khả năng tiếng Anh của mình.

Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo sách mới

Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 3

I. Chọn đáp án đúng cho các câu sau

1. What’s ……..name? Her name is Hoa.

A. my B. his C. her

2. How is she? She’s ………….

A. five B. nice C. ok

3. How old is your grandmother? She is eighty …..old.

A. years B. year C. yes

4. ………to meet you.

A. nine B. nice C. good

5. Bye. See you……

A. late B. nice C. later

6. What’s it?It’s ………inkpot.

A. an B. a C. some

7. How many ………are there? There is a desk .

A. desk B. a desk C. desks

8. The weather is ………today.

A. cold B. ok C.too

9. ……is Nam from? He’s from Hai phong.

A. what B. who C. where

10. Who is he? ………is my friend

A. he B. I C. she

II. Ðiền từ còn thiếu vào chỗ trống

1…….name is Peter.

2. My mother is thirty ………old.

3. Mai is …… Vietnam.

4. ……….you want a banana?

5. How many crayons …….you have?

6. The weather is often ………in summer.

7. We go to school ……….bike .

8. There ……..six books on the table .

9. this is a schoolbag …….that is a table.

10. Hello, my name …….Hoa. I …..years old.

III. Khoanh vào từ khác loại

1. A. Globe B. Map C. Desk D. These

2. A. Forty B. Thirteen C. Sixty D. Twenty

3. A. Sun B. Snowy C. Cloud D. Wind

4. A. Teddy B. Kite C. cake D. Puzzle

5. A. Picture B. Pencils C. Notebooks D. Markers

6 A. Classroom B. Teacher C. Library D. School

7. A. I B. She C. His D. It

8. A. His B. She C. My D. Its

9. A. Rice B. Bread C. Cake D. Milk

10. A. House B. Ruler C. Book D. Eraser

IV. Sắp xếp các từ sau thành câu

1. friend /is / my / Hien/ new .

2. is /That / classroom / her.

3. your / Write / please / name .

4. down / your / Put / pencil/

5. father / old / her / is / How/?

6. like / Do / English / they?

7. he / tall / Is/?

8. playing /with / My / yo-yo / is / brother/ a .

9. spell / How /name / do /you /your?

10. her /When /birthday / is/?

V. Tìm lỗi sai cho các câu sau đây

1. These is an eraser.

2. She is Alan

3. My friend is ten year old.

4. Nine to meet you.

5. There is three pens on the table.

6. Mai has a cat

7. I have five robot.

8. Is that your sister?

9. How many bird do you have?

10 . What he doing now?

VI. Nối các câu hỏi với các câu trả lời với nhau cho đúng

1. How old is your father?

2. How old are you?

3. Where are her dolls?

4. What is he doing?

5. What are they playing?

6. What’s the weather like today?

7. Has she got a robot?

8. How many goldfish have you got?

9. Where are your yo-yo?

10. what colour are your roses?

11. How many bedrooms are there in your house?

12. Where is your cat?

13. What is your mother doing?

14. What colour is it?

15. Where is Mai?

A. They are behind the picture.

B. They are playing hide-and-seek.

C. He is thirty-two

D. He’s making paper boats.

E. She’s in the garden.

F. No, she hasn’t.

G. It is violet.

H. He’s chasing a rat.

I. I’ve got five goldfish.

J. I’m nine.

K. They are over there, on the chair.

L. They are red.

M. It’s windy and cloudy.

N. There are three.

O. She’s cooking in the kitchen.

Trên đây là tất cả những gì có trong Bài tập tiếng Anh nâng cao lớp 3 Bài tập tiếng Anh lớp 3 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bài tập tiếng Anh nâng cao lớp 3 Bài tập tiếng Anh lớp 3 , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn