Bài tập trắc nghiệm về thì trong Tiếng Anh Có đáp án

Bài tập trắc nghiệm về thì trong Tiếng Anh Có đáp án

  • Admin
  • 26-05-2021
  • 199 view

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH

1. I …….Louisiana state University.

A-am attending B-attend C-was attending D-attended

2. He has been selling motorcycles……………

A-ten years ago B-since ten years C-for ten years ago D-for ten years

3. Columbus…….America more then 400 years ago.

A-discovered B-has discovered C-had discovered D-he has gone

4. He fell down when he ……towards the church.

A-run B-runs C-was running D-had run

5. We …….there when our father died.

A-still lived B-lived still C-was still living D-were still living

6. They …….pingpong when their father comes back home.

A- will play B-will be playing C-play D-would play

7. By Christmas, I……..for you for 6 months.

A-Shall have been working B-shall work

C-have been working D-shall be working

8. I…….in the room now.

A-am being B-was being C-have been being D-am

9. I……..to New york three times this year.

A-have been B-was C-were D-had been

10. I will come and see you before I……..for America.

A-leave B-will leave C-have left D-shall leave

11. The little girl asked what…..to her friend.

A-has happened B-happened C-had happened D-would have been happened

12. John ……a book when I saw him.

A-is reading B-read C-was reading D-reading

13. He said he…….return later.

A-will B-would C-can D-would be

14. Jack …..the door.

A-has just opened B-open C-will have opened D-opening

15. I have been waiting for you……….

A-since early morning B-since 9 a.m C-for two hours D-all are correct

16. My sister…….for you since yesterday.

A- is looking B-was looking C-has been looking D-looked

17. Jack……the door.

A-has just painted B-paint C-will have painted D-painting

18. The train ………half an hour.

A-has been leaving B-left C-has lelt D-had lelt

19. We ………Doris since last Sunday.

A-don’t see B-haven’t seen C-didn’t see D-hadn’t seen

20. When I last saw him, he…….in London.

A-has lived B-is living C-was living D-has been living

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Trên đây là tất cả những gì có trong Bài tập trắc nghiệm về thì trong Tiếng Anh Có đáp án mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bài tập trắc nghiệm về thì trong Tiếng Anh Có đáp án , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn