Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị 2 Mẫu báo cáo thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị 2 Mẫu báo cáo thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW

  • Admin
  • 18-05-2021
  • 854 view

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị là mẫu báo cáo được lập ra nhằm báo cáo tình hình tổng kết, kết quả thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị Khóa XI.

Nội dung trong mẫu báo cáo nêu rõ nội dung báo cáo, những ưu và khuyết điểm đạt được. Sau đây, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 217, 218 - Mẫu 01

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..................

..........., ngày...tháng...năm...

BÁO CÁO
Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI)

Thực hiện Kế hoạch số………ngày ...../....../......... của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ................... về Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Công tác xây dựng cơ chế và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

….…………………………………................

….…………………………………................

….…………………………………................

II. Kết quả triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

1. Về công tác giám sát:

….…………………………………................

….…………………………………................

….…………………………………................

1.1. Kết quả thực hiện công tác giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố:

….…………………………………................

….…………………………………................

….…………………………………................

1.2. Kết quả thực hiện công tác giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam 30 phường, xã:

….…………………………………................

….…………………………………................

….…………………………………................

1.3 . Đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác giám sát của thành phố và phường, xã:

….…………………………………................

….…………………………………................

….…………………………………................

2. Về hoạt động phản biện xã hội:

2.1. Kết quả thực hiện phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố:

….…………………………………................

….…………………………………................

….…………………………………................

2.2. Kết quả thực hiện phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam 30 phường, xã:

….………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………

2.3. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác phản biện xã hội của thành phố và phường, xã:

….…………………………………................

….…………………………………................

….…………………………………................

3. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền:

3.1 Kết quả triển khai thực hiện:

….…………………………………................

….…………………………………................

….…………………………………................

3.2 Thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện:

….…………………………………................

….…………………………………................

….…………………………………................

3.3 Kết quả tiếp thu, phản hồi ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức sau khi nhận được ý kiến góp ý của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên:

….…………………………………................

….…………………………………................

….…………………………………................

III. Đánh giá chung:

1. Thuận lợi, khó khăn:

….…………………………………................

….…………………………………................

….…………………………………................

2. Hạn chế và nguyên nhân:

….…………………………………................

….…………………………………................

….…………………………………................

IV. Nhiệm vụ, giải pháp:

….…………………………………................

….…………………………………................

V. Đề xuất, kiến nghị:

….…………………………………................

….…………………………………................

Nơi nhận:

- BTT UBMTTQVN tỉnh ...................;

- Ban Dân chủ-Pháp luật UBMTTQVN tỉnh ;

- Thường trực Thành ủy;

- Ban Dân vận Thành ủy;

- Văn phòng Thành ủy;

- BTT UBMTTQVN TP;

- BTT UBMTTQVN phường, xã;

- Lưu, VT. (Trang).

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 217, 218 - Mẫu 02

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..................

..........., ngày...tháng...năm...

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Quyết định số: 217-QĐ/TW và
Quyết định số: 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI

Thực hiện nội dung Công văn số: ...................., ngày .................. của Huyện ủy ............... về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số: 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. UBND huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

I. Tình hình triển khai thực hiện:

- Triển khai thực hiện Quyết định số: 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI (gọi tắt là Quy chế, Quy định); Kế hoạch số: .........., ngày .................. của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số: .............., ngày ................. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quyết định số: 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội và Quyết định số: 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của bộ Chính trị khóa XI và Hướng dẫn số: 03-HD/BDVHU, ngày 14/5/2014 về hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số: 217-QĐ/TW và Quyết định số: 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. UBND huyện đã tổ chức quán triệt, thực hiện Quy chế, Quy định đến toàn thể các bộ, công chức, viên chức; góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

- Thực hiện các văn bản hướng dẫn nêu trên đã chỉ đạo các ngành, đơn vị tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Quy chế, Quy định; chỉ đạo Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến việc tổ chức học tập, quán triệt. Đến nay, Huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức quán triệt đầy đủ các nội dung theo kế hoạch; thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt, tập huấn; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể ở địa phương, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân bước đầu nắm được quan điểm, ý nghĩa, mục đích, nội dung; qua đó nhận thức được trách nhiệm trong thực hiện Quyết định số: 217, 218-QĐ/TW, của Bộ Chính trị; xác định rõ hơn về chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Đi đôi với việc tổ chức quán triệt, học tập, đơn vị đã bám sát nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Quy chế, Quy định.

II. Kết quả triển khai thực hiện:

- Trong 02 năm, UBND huyện luôn phối hợp và tạo điều kiện cho các hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện được thực hiện hằng năm như: Giám sát Chương trình, Dự án đầu tư, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo tinh thần Chỉ thị số: 23/CT-TTg, ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ; giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn; giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; giám sát đầu tư của cộng đồng; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ chủ chốt do HĐND cấp xã bầu; giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,… trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Huyện ủy về thực hiện Quy chế, Quy định và căn cứ vào tình hình thực tiễn của Huyện, đã tổ chức giám sát theo chức năng, nhiệm vụ như: Giám sát điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã, thị trấn theo Quyết định số: .............. Ngày...tháng...năm... của UBND huyện; giám sát việc thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng công trình do Ban Quản lý Dự án-Đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư.

- Qua giám sát, nhìn chung các ngành, đơn vị đã tổ chức thực hiện đúng quy định; tuy nhiên, trong quá trình giám sát đã phát hiện một số tồn tại, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện; Đoàn giám sát đã kịp thời nhắc nhở khắc phục những tồn tại hạn chế theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện đúng quy định về công khai, minh bạch trong các lĩnh vực: Quản lý Dự án đầu tư xây dựng; tài nguyên và môi trường; thực hiện chính sách an sinh xã hội; chính sách dân tộc; công tác tổ chức, cán bộ.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013); Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Biển Việt Nam; Luật Hòa giải cơ sở; Luật Đất đai năm 2013; Luật Tiếp công dân; tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự (sửa đổi); cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam … cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện; công tác hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý được chú trọng và thực hiện có hiệu quả; các xã, thị trấn tiếp nhận, hòa giải thành 284/400 vụ; phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh trợ giúp pháp lý lưu động cho nhân dân tại các địa phương.

- Triển khai việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức như góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, tổ chức các buổi tọa đàm để tham gia góp ý trên các lĩnh vực, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp nhân dân; góp ý vào hàng chục dự thảo luật, trong đó có những dự án luật quan trọng như: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)... Đặc biệt, tiến hành góp ý vào các dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là góp ý vào dự thảo các văn kiện trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2021 .

III. Nhận xét chung.

1. Ưu điểm:

Qua .... năm thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị (khóa XI), UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt khá đồng bộ và sâu rộng; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành văn bản để triển khai thực hiện. Kết quả bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện Quy chế, Quy định về giám sát, phản biện xã hội và tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn toàn huyện. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, tích cực tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và nhân dân bước đầu đạt kết quả tốt.

2. Hạn chế:

- Việc tổ chức học tập, quán triệt Quy chế, Quy định và ban hành các văn bản để triển khai thực hiện ở một số ngành, đơn vị còn chậm.

- Việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị và phản ánh công tác triển khai, kết quả thực hiện tại địa phương chưa nhiều.

IV. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế, Quy định, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục xây dựng chuyên trang, chuyên mục nhằm phổ biến, đăng tải Quy chế, Quy định, thường xuyên phản ánh kết quả triển khai thực hiện tại các ngành, đơn vị, tích cực tuyên truyền về các điển hình tốt, sáng tạo. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị.

2. Tổ chức thực hiện đúng quy định về công khai, minh bạch trong các lĩnh vực: Quản lý Dự án đầu tư xây dựng; tài nguyên và môi trường; thực hiện chính sách an sinh xã hội; chính sách dân tộc; công tác tổ chức, cán bộ… Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị trong hoạt động; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện hoạt động giám sát và phản biện các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội đang và sẽ ban hành, tổ chức thực hiện trên địa bàn huyện.

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện và UBND các xã, thị trấn xem xét cân đối ngân sách, bố trí kinh phí để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị trong những năm tiếp theo.

4. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị báo cáo kết quả thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị về Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định.

Nơi nhận:

- .......................

TM.UBND HUYỆN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)

Trên đây là tất cả những gì có trong Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị 2 Mẫu báo cáo thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị 2 Mẫu báo cáo thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn