Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Quy định 101-QĐ/TW

Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Quy định 101-QĐ/TW

  • Admin
  • 10-04-2021
  • 222 view

Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên là mẫu báo cáo kết quả thực hiện Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Đây là báo cáo cuối năm được chi bộ thực hiện và gửi lên cấp ủy, đảng bộ. Nội dung trong mẫu báo cáo cần trình bày rõ ràng các thông tin như tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải tại đây.

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Quy định 101-QĐ/TW

ĐẢNG BỘ …………………..

CHI BỘ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số ….-BC/CB

….., ngày … tháng 12 năm 20….

BÁO CÁO
Sơ kết …. năm thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Thực hiện Công văn số 1220-CV/HU ngày 23/11/ 2021 của Ban Thường vụ về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, Chi bộ trường …………. báo cáo cụ thể như sau:

Phần thứ nhất
Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư

I. Tình hình chung

1. Đặc điểm tình hình

Địa điểm trụ sở: ………………………

Quá trình thành lập và phát triển:

………………………………………………

………………………………………………

- Đội ngũ Cán bộ quản lý, giáo viên đều đạt trình độ chuẩn về đào tạo.

- Năm ...... - ........ tổng số Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên của nhà trường là 60, trong đó BGH:…. giáo viên; đứng lớp là…, công nhân viên là … (có … hợp đồng: … quản lý thư viện, … bảo vệ, …phục vụ).

- Tổ chức bộ máy lãnh đạo của trường:

+ BGH: … hiệu trưởng,… phó hiệu trưởng.

+ … chi bộ Đảng sinh hoạt độc lập dưới sự chỉ đạo của Huyện uỷ.

+ Trường có … tổ chuyên, một tổ văn phòng.

+ Trong nhà trường có … tổ chức Đoàn thể: Hội chữ thập đỏ, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam.

- Tổng số học sinh: … với …lớp.

2. Thuận lợi, khó khăn

- Thuận lợi: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Sở GD&T Quảng Ngãi cùng với sự đồng tình của tập thể Chi bộ, sự đoàn kết thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và giáo viên, từ đó việc triển khai thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

- Khó khăn: Tuy nhiên có được những thuận lợi trên, song trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt vẫn còn những khó khăn nhất định như: một số ít cán bộ, đảng viên chưa phát huy hết vai trò tiền phong, gương mẫu, còn thụ động ít tham gia góp ý vào những chủ trương, kế hoạch của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ giáo dục, một phần do nặng về công tác chuyên môn.

II. Kết quả thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong …..năm.

1. Tình hình thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

1.1. Đối với các Cấp ủy, tổ chức đảng

Chi ủy xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Quy định 101-QĐ/TW tới toàn thể cán bộ, đảng viên; trong hội nghị, Chi bộ chỉ đạo tổ chức thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt gắn với thực hiện các Chỉ thị 03 và 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần các Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII đối với tập thể, cá nhân các đồng chí cấp ủy, cán bộ, đảng viên; đánh giá những kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế và xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

- Chi ủy đã chỉ đạo đưa nội dung của Quy định vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ và yêu cầu cán bộ, đảng viên thực hiện trách nhiệm nêu gương. Các đồng Tổ trưởng các đầu mối phải nêu gương trong rèn luyện tác phong, đạo đức, trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong cán bộ, đảng viên, quần chúng; tổ chức đối thoại trực tiếp với Bí thư Chi đoàn, lớp trưởng với Hiệu trưởng, bí thư đoàn trường để nắm thông tin, nguyện vọng của học sinh, từ đó điều chỉnh cách dạy và phục vụ tốt hơn; nêu gương trong phát huy dân chủ tập thể, chấp hành nội quy của cơ quan và pháp luật Nhà nước.

Sau khi triển khai thực hiện Quy định 101, các tổ chức, các nhân thực hiện việc “nêu gương” thông qua các phong trào sâu rộng trong toàn ngành, như: Đoàn Thanh niên với mô hình “Công trường an toàn giao thông”; Phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực" "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương, đạo đức, tự học và sáng tạo"; Trường học không khói thuốc lá; phong trào làm cho thế giới sạch hơn.

- Công tác đánh giá, sơ kết của Chi ủy về việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc. Trong 05 năm qua đã khen thưởng cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

- Hàng năm Chi ủy và Ủy ban kiểm tra Chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị thuộc diện Chi ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư được Báo cáo định kỳ hàng năm với cấp ủy cấp trên được thực hiện đầy đủ, kịp thời và chính xác.

1.2. Đối với cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu.

- Hàng năm, Chi ủy quán triệt Quy định số 101-QĐ/TW gắn với việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” để đánh giá sự nêu gương của cán bộ, đảng viên; của cán bộ lãnh đạo chủ chốt; ký cam kết thực hiện Quyết định 342 của Ban Thường vụ Huyện ủy về quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

- Kiểm điểm cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp được thực hiện hàng năm, trách nhiệm công tác và nhiệm vụ đảng viên gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Chỉ thị số 05-CT/TW về triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, trung thực, thẳng thắn, góp ý chân thành cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ mình.

2. Đánh giá chung tình hình thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW qua ….. năm.

2.1. Ưu điểm

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường bước đầu đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch, nội dung tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; có lập trường tư tưởng vững vàng, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, Điều lệ Đảng; nêu cao ý thức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

Hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị, xây dựng, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, qua đó đã phần nào khắc phục được cách làm mang tính hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy sau phê bình được quan tâm, do đó, cán bộ, đảng viên được phê bình đã có chuyển biến tích cực.

Trong mối quan hệ với quần chúng, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; lắng nghe ý kiến góp ý của quần chúng; tiếp xúc, làm việc với học sinh, phụ huynh với thái độ khách quan, công tâm; kiên quyết đấu tranh với biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho phụ huynh, học sinh; tích cực tham gia các hoạt động của khu dân cư, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú. Hàng năm, 100% đảng viên đều được cấp ủy nơi cư trú nhận xét, đánh giá tốt.

Thực hiện trách nhiệm trong công tác, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thường xuyên nêu gương về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hàng năm, có trên 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2.2. Hạn chế, yếu kém

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ở Chi bộ trường vẫn còn những hạn chế, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của chính quyền, đoàn thể, nhất là người đứng đầu chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để xử lý kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi còn hạn chế; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, nhất là trong sinh hoạt Đảng có chỗ chưa được phát huy; việc đăng ký các nội dung nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW còn mang tính chung chung, chưa được cụ thể hóa, gây khó khăn trong công tác đánh giá kết quả rèn luyện của cán bộ, đảng viên; việc nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Quy định 101- QĐ/TW gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được tiến hành thường xuyên; công tác khen thưởng, biểu dương cán bộ, đảng viên gương mẫu có lúc chưa kịp thời.

2.3 Tác động của ưu điểm và hạn chế trong quá trình thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW

Chi bộ thị nhà trường đã nghiêm túc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW và học tập chuyên đề theo từng năm đúng với sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Huyện ủy, Sở GD&ĐT gắn với thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị. Các hội, đoàn thể xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện đã được phát huy tốt hơn. Qua quá trình tổ chức triển khai thực hiện đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Chi bộ đã xây dựng và thực hiện tốt các quy chế, quy ước trong thực hiện các tiêu chuẩn dựa trên 7 nội dung nêu gương. Trong đơn vị, sự tin tưởng đối với Chi bộ và Ban giám hiệu được củng cố, tạo động lực quan

trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong những năm qua.

2.4. Bài học kinh nghiệm

Qua 05 năm thực hiện Quy định số 101, Chi ủy .......................... rút ra những kinh nghiệm như sau:

- Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị phải kết hợp chặt chẽ với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Chính trị ở đơn vị; gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc của đời sống tinh thần cho hội ngũ giáo viên, những vấn đề phụ huynh, học sinh đang cần Cấp uỷ, ban giám hiệu tạo điều kiện môi trường học tập tốt nhất.

- Đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Đồng thời, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu đơn vị, của cán bộ, đảng viên trước quần chúng trong việc tự giác tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư, tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, từ đó kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hành vi lệch lạc, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình có như vậy việc học tập mới đem lại hiệu quả thiết thực.

Phần thứ hai
nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2021 , Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Chi bộ ..........................; chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ".

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Tăng cường giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng. Tiếp tục đưa nội dung nêu gương thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu Chi ủy, đơn vị vào kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Nhân rộng, biểu dương những điển hình tiên tiến trong thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, công tác xây dựng Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong Chi bộ.

Trên đây là báo cáo thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy để công tác này hiệu quả hơn trong thời gian đến.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;

- Ban Tổ chức Huyện ủy;

- Lưu CB.

T/M CẤP ỦY

BÍ THƯ

Trên đây là tất cả những gì có trong Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Quy định 101-QĐ/TW mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Quy định 101-QĐ/TW , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn