Báo cáo sơ kết Hội khuyến học 6 tháng đầu năm Báo cáo công tác khuyến học

Báo cáo sơ kết Hội khuyến học 6 tháng đầu năm Báo cáo công tác khuyến học

  • Admin
  • 30-05-2021
  • 220 view

NVAD.biz xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Báo cáo sơ kết Hội khuyến học 6 tháng đầu năm được chúng tôi tổng hợp chi tiết và đăng tải ngay sau đây.

Báo cáo sơ kết Hội khuyến học 6 tháng đầu năm được Hội khuyến học địa phương lập và báo cáo lên cấp trên nhằm thống kê công tác tổ chức, xây dựng phát triển giáo dục xã hội 6 tháng đầu năm. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ…
HỘI KHUYẾN HỌC
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------

Số:...... /BC-HKH

, ngày….. tháng 6 năm 20…..

BÁO CÁO
Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm …….

Thực hiện Công văn …….. ngày …. tháng … năm ….. của Hội khuyến học huyện Trạm Tấu về việc Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm …….. Hội khuyến học xã …….. xin báo kết quả hoạt động cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Xã …….. là một xã vùng cao, vùng III, vùng đặc biệt khó khăn, cách huyện lỵ ……..km. Đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân còn thấp, sự hiểu biết chưa cao, tỷ lệ đói nghèo còn cao. An ninh quốc phòng tương đối đảm bảo. Cấp ủy chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh quan tâm đến sự nghiệp giáo dục mọi điều kiện cho nhà trường cũng như học sinh được thuận lợi.

Diện tích tự nhiên của xã là ……..ha trong đó đất nông nghiệp là 2651,61ha. Đất phi nông nghiệp là ……..ha. Đất chưa sử dụng ……..ha. Dân số ……..

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI

1. Công tác tham mưu, tuyên truyền, phối hợp với các ban ngành đoàn thể

Các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về XDXHHT: Không có.

BCH hội đã tổ chức tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật về Giáo dục của Đảng và Nhà nước trong địa bàn toàn xã, trong nhà trường, trong các thôn, trong nhân dân và các em học sinh.

Xây dựng tổ chức phát triển giáo dục trong địa bàn toàn xã, trong các cơ quan ban ngành, đoàn thể, trường học. Tuyên truyền điều lệ của hội Khuyến học Việt Nam. Hội khuyến học Việt Nam là hạt nhân của cuộc vận động xây dựng xã hội học tập.

Khẳng định sự cần thiết phải thành lập Hội Khuyến học các cấp, nhằm tập hợp các lực lượng xã hội để phát triển sự nghiệp giáo dục, huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội vào qui trình giáo dục, tạo mối quan hệ thường xuyên giữa gia đình và xã hội. Ngăn chặn các tệ nạn xã hội và mặt trái của xã hội xâm nhập vào nhà trường và thế hệ trẻ.

Các nội dung cụ thể đã phối hợp với MTTQ, các ban ngành, đoàn thể,… hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thường xuyên đi tuyên truyền vận động học sinh đi học thất thường ra học chuyên cần học sinh có nguy cơ bỏ học ra học.

2. Công tác xây dựng, củng cố phát triển hội, hội viên

Củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của hội khuyến học xã.

Tiếp tục phát triển tổ chức hội, phấn đấu 100% thôn, dòng họ, cơ quan, đơn vị có tổ chức hội. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia là hội viên Hội khuyến học.

3. Triển khai, thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg; Quyết định 281/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập

Trong công tác tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến học về xây dựng xã hội học tập, Các hình thức nhân rộng các mô hình học tập: Số lớp tập huấn: 01 lớp; thành phần tham gia tập huấn: Các thành viên của hội và người dân; Số người tham gia tập huấn: 60 người.

Công tác phối hợp với các nhà trường và Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, đơn vị liên quan trong việc triển khai Kế hoạch: Tuyên truyền vận động, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức tập huấn đạt kết quả.

Việc xây dựng hệ thống sổ sách, thống kê, theo dõi quản lý danh sách các hộ gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đăng ký và đạt danh hiệu học tập: Có nhưng chất lượng chưa cao.

Kết quả xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập (GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT và CĐHT cấp xã: Đã triển khai tới các hộ gia đình, dòng họ và các đơn vị đóng trên địa bàn xã.

4. Triển khai Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT quy định về việc đánh giá, xếp loại “ Cộng đồng học tập” cấp xã.

Hội Khuyến học huyện đã tổ chức tập huấn triển khai Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội Khuyến học các xã, thị trấn đã triển khai đại trà việc xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” và “Cộng đồng học tập”. 6 tháng đầu năm 2021 đã có:……..hộ gia đình đăng ký “Gia đình học tập”;…….. dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”……..thôn đăng ký “Cộng đồng học tập”. Một số Hội thực hiện tốt phong trào này.

Hạn chế: Nhiều hội viên triển khai chưa tốt chưa phát phiếu đăng kí hoặc phát phiếu đăng ký nhưng chưa nắm chắc thông tin phản hồi.

5. Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng

Trung tâm HTCĐ xã cùng nhà trường thực hiện tốt chương trình công tác Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục năm ……...

Tuyên truyền, vận động và phối hợp với trường Mầm non trên địa bàn để thực hiện đề án phổ cập giáo dục cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể trong công tác vận động học sinh bỏ học đến trường, nhằm giữ vững và nâng cao hiệu quả của phổ cập giáo dục THCS.

TTHTCĐ thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong xã để phối hợp cùng hoạt động

Trung tâm đã phối hợp với các trưởng thôn của các thôn để tuyên truyền các hoạt động của trung tâm.

Hoạt động của TTHTCĐ xã …….. được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là:

- Tuyên truyền về cơ hội học tập, tham gia học tập tại TTHTCĐ.

- Tổ chức tìm hiểu nhu cầu học tập của cộng đồng.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của trung tâm.

- Tổ chức các lực lượng phối hợp để triển khai kế hoạch.

* Các chuyên đề đã tổ chức:

- Học nghề ngắn hạn:

+ Số lớp: ……..

+ Số người tham gia: ……..

- Chuyên đề giáo dục pháp luật:

+ Số lớp: ……..

+ Số lượt người tham gia:……..

- Chuyên đề giáo dục Sức khỏe:

+ Số lớp: ……..

+ Số lượt người tham gia:……..

- Chuyên đề giáo dục môi trường:

+ Số lớp: ……..

+ Số lượt người tham gia: ……..

- Chuyên đề văn hóa - xã hội:

+ Số lớp: 1 lớp (xóa mù chữ) mở tại thôn ……..

+ Số lượt người tham gia: ……..

- Chuyên đề phát triển kinh tế:

+ Số lớp: ……..

+ Số người lượt tham gia: ……..

- Chuyên đề giáo dục kỹ năng sống:

+ Số lớp: ……..

+ Số người lượt tham gia: ……..

6. Hoạt động hỗ trợ giáo dục:

Công tác phối hợp với nhà trường trong việc triển khai thực hiện công tác khuyến học, triển khai các Quyết định, Kế hoạch của cấp trên về xây dựng XHHT.

Số tiền vận động được ủng hộ xây dựng trường học, hỗ trợ, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn là……..

Số học sinh có nguy cơ bỏ học được vận động ra lớp trở lại.

Số CBQL, giáo viên đỡ đầu học sinh là ……..người; số học sinh được đỡ đầu là …….. học sinh; các hình thức giúp đỡ học sinh của giáo viên là bằng hiện vật (quần, áo, giầy, dép, tất, mũ,...).

Tổng kinh phí hoạt động hỗ trợ cho giáo dục trong năm của hội khuyến học xã là ……..

7. Công tác xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài:

a) Công tác vận động: Cán bộ công chức cấp xã; cán bộ viên chức công tác trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp Y tế, giáo dục;...đang đóng trên địa bàn xã Trạm Tấu, mức vận động đóng góp là một ngày lương/người/năm.

b) Kết quả số quỹ huy động được tính đến tháng 6 năm 2021 : ……..

8. Công tác thi đua khen thưởng:

Chi động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn: ……..

Chi mua bánh kẹo vui Tết Trung thu cho học sinh: ……..

Chi cho các nội dung khác theo quy chế chi của hội: ……..

9. Công tác kiểm tra:

Hình thức kiểm tra: Chưa thực hiện được.

Số lượng các đơn vị đã được kiểm tra:

Kết quả kiểm tra:

10. Các hoạt động khác:

Trong năm …….. Hội Khuyến học xã …….. đã phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể trong xã xây dựng kế hoạch hoạt động khuyến học, khuyến tài, phát triển công tác xã hội hóa giáo dục. Tuy nhiên công tác tập hợp vận động quần chúng tham gia vào công tác hội chưa đạt hiệu quả. Đối với chi hội thôn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động. Việc triển khai và học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, nhà nước cũng như Điều lệ của hội cho các tổ chức đoàn thể và nhân dân còn hạn chế.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Ưu điểm:

Phong trào khuyến học trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến: Công tác củng cố tổ chức hội được chú trong. Thông qua các cuộc vận động khuyến học khuyến tài, các cuộc vận động xây dựng quỹ khuyến học ở địa phương, phong trào thi đua xây dựng phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” được xây dựng.

Vai trò của các Trung tâm học tập cộng đồng đã được phát huy nhờ vậy đã động viên tinh thần học tập của học sinh, vượt khó vươn lên, động viên tinh thần thầy cô giáo trong giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng phong trào thi đua hai tốt trong nhà trường.

2. Nhược điểm:

Công tác phát triển hội viên còn chậm.

Việc phát triển tổ chức Hội thực hiện chưa đồng bộ.

Công tác triển khai xây dựng các mô hình học tập một số hội thực hiện chưa tốt.

Quỹ hội vận động được còn thấp nên việc tổ chức các hoạt động khuyến học khuyến tài còn hạn chế.

Đa số cán bộ Thường trực hội là kiêm nhiệm nên việc lãnh đạo tổ chức hoạt động hội gặp khó khăn.

Chưa có các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về XDXHHT.

Chưa có công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của hội khuyến học.

3. Đề xuất, kiến nghị:

Đảng ủy, UBND cần tiếp tục quan tâm, lãnh chỉ đạo công tác khuyến học khuyến tài; chỉ đạo các cấp chính quyền thôn tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến người dân để nâng cao nhận thức về công tác hoạt động giáo dục học tập cộng đồng cho xã. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cán bộ phụ trách chuyên trách.

Hội khuyến học huyện hướng dẫn, giúp đỡ chuyên môn hoạt động của Hội khuyến học xã; có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thường xuyên để hội đi vào hoạt động có hiệu quả.

Các hội viên cần chủ động tích cực tham gia tuyên truyền hoạt động, và vận động kết nạp hội viên, xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM..........

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Hội khuyến học xã …….. năm……... Nay Hội khuyến học xã …….. đề ra chương trình hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm …….. như sau:

1. Công tác tuyên truyền:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Kết hợp với các ban ngành đoàn thể tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi vào xây dựng và phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo, tham gia học tập nâng cao kiến thức trình độ dân trí địa phương.

Kết hợp các nhà trường, đoàn thể thôn vận động học sinh ra lớp, giảm học sinh bỏ học, lưu ban.

Thực hiện khẩu hiệu “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”. Huy động toàn thể nhân dân, cán bộ thôn vận động các hộ gia đình đưa con em đến trường, đến lớp.

2. Công tác phát triển xây dựng tổ chức hội:

Tiếp tục củng cố, kiện toàn BCH các chi hội thôn, Thành lập mới và phát triển hội viên, ban khuyến học tại các thôn, dòng họ.

Củng cố xây dựng bộ phận chuyên môn, tham mưu kế hoạch vận động góp quỹ cho sự hoạt động của hội.

3. Công tác xây dựng xã hội học tập:

Vận động các hộ đăng ký gia đình hiếu học đạt 25% tổng số hộ.

Xét công nhận gia đình hiếu học đạt 60% trên tổng số hộ đăng ký.

4. Xây dựng và sử dụng quỹ khuyến học:

Trong năm …….. vận động đóng góp quỹ tiền mặt đạt từ 10 - 15 triệu đồng.

Vận động các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ hiện vật hỗ trợ, cấp học bổng cho học sinh khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập.

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm ……..và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm ……..của Hội khuyến học xã ……..

Nơi nhận:

- Hội khuyến học huyện (b/c);

- Lưu VP, HKH xã

TM. HỘI KHUYẾN HỌC XÃ

CHỦ TỊCH

Trên đây là tất cả những gì có trong Báo cáo sơ kết Hội khuyến học 6 tháng đầu năm Báo cáo công tác khuyến học mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Báo cáo sơ kết Hội khuyến học 6 tháng đầu năm Báo cáo công tác khuyến học , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn