Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên (5 mẫu) Mẫu bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên (5 mẫu) Mẫu bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên

  • Admin
  • 01-02-2021
  • 197 view

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên được lập ra để cho giáo viên tự nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, cũng như chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng phát triển của bản thân trong quá trình công tác.

Nội dung mẫu bản tự nhận xét cần nêu rõ cả thông tin cá nhân, nhiệm vụ được giao trong năm học vừa qua. Đồng thời, đưa ra những ưu điểm, khuyết điểm của bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo 5 mẫu tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên trong bài viết dưới đây để có thêm kinh nghiệm hoàn thành bài viết của mình.

Bản tự nhận xét đánh giá của giáo viên năm 2021 - 2021

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên - Mẫu 1

Phòng GDĐT………
Trường ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

.....ngày ....tháng.....năm.......

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

Năm học: 20…….. – 20……..

Họ và tên: …………………………………………………………

Chức vụ: ………….. Mã số ngạch: ……… Bậc lương …… Hệ số lương ………

Đơn vị công tác: Trường …………………………………………

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ………………………………

Nhiệm vụ được phân công: ………………………………………

Trình độ chính trị: …………………………………………………

I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a. Nhận thức tư tưởng, chính trị

.............................................................................................

..............................................................................................

................................................................................................

b. Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước

.............................................................................................

..............................................................................................

................................................................................................

c. Việc chấp hành Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động

.............................................................................................

..............................................................................................

................................................................................................

d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân

.............................................................................................

..............................................................................................

................................................................................................

đ. Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh

.............................................................................................

..............................................................................................

................................................................................................

2. Về chuyên môn, nghiệp vụ

a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể

.............................................................................................

..............................................................................................

................................................................................................

b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê bình và tự phê bình

.............................................................................................

..............................................................................................

................................................................................................

3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội, …)

.............................................................................................

..............................................................................................

................................................................................................

4. Tóm tắt ưu, khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ

a. Ưu điểm

.............................................................................................

..............................................................................................

................................................................................................

b. Khuyết điểm

.............................................................................................

..............................................................................................

................................................................................................

5. Tự đánh giá, xếp loại

- Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: …………

- Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

- Xếp loại chung: ……………………………................................

  ………, ngày ………..tháng ……….năm ………….
 

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

II. TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (hoặc tập thể đơn vị)

..................................................................................................

.................................................................................................

..................................................................................................

Tổ (hoặc tập thể đơn vị) thống nhất xếp loại:

- Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: ……………

- Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

- Xếp loại chung: …………………………..................................….

  ………, ngày ………..tháng ……….năm ………….
 

TỔ CHUYÊN MÔN (ĐƠN VỊ)
(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

III. TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Xếp loại:

- Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: ………

- Xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: ………………………

- Xếp loại chung: ……………………………...........................

  ………, ngày ………..tháng ……….năm ………….
 

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên - Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT.......

TRƯỜNG TH.........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
Năm Học........

Họ và tên: ....................................................................................

Đơn vị công tác: Trường............................................................

Nhiệm vụ được giao: ..................................................................

Nay tôi viết bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên năm học.................... với các nội dung sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của ngành, của trường; đảm bảo ngày giờ công, không cắt xén thời gian.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các quy định của địa phương.

Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí. Luôn có ý thức đấu tranh chống những tiêu cực, những việc làm sai trái, bài trừ mê tín dị đoan.

Luôn có ý thức tự học, tự rèn, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, tâm huyết với nghề nghiệp; được đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh và nhân dân tin yêu, kính trọng.

Luôn học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực tham gia cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; cuộc vận động “Xây dựng môi trường học tập thân thiện”, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Có tinh thần đoàn kết với mọi người, xây dựng được mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, giữ gìn đoàn kết nội bộ, gần gũi với nhân dân, không có biểu hiện xa rời quần chúng.

Luôn trung thực, có trách nhiệm cao với công việc được giao.

* Tự xếp loại về phẩm chất đạo đức, lối sống: Loại Tốt.

2. Về chuyên môn nghiệp vụ

Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, có bổ sung phù hợp với đối tượng học sinh; đảm bảo khối lượng, chất lượng công việc và ngày giờ công.

Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên dự giờ thăm lớp, tổ chức chuyên đề, sử dụng đồ dùng có hiệu quả; thường xuyên tham khảo sách báo, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và luôn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đổi mới - lấy học sinh làm trung tâm. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử.

Làm tốt nhiệm vụ tổ khối trưởng, góp phần đưa tổ 5 dẫn đầu trong mọi lĩnh vực.

Trong công tác chỉ đạo của tổ chuyên môn, tôi luôn có kế hoạch cụ thể, thường xuyên đôn đốc, động viên các thành viên trong tổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tiên phong trong mọi phong trào.

Luôn có kế hoạch kịp thời trong công tác thanh tra trường học; thường xuyên cùng Ban giám hiệu và Chủ tịch Công đoàn kiểm tra bếp ăn tập thể; trong năm không có sự việc lớn xảy ra, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Nhiệt tình, tâm huyết, có sáng tạo trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Kết quả học sinh giỏi luôn đạt giải cao trong các kì thi (Cụ thể có 2 em đạt giải cấp Tỉnh và 13 em giải cấp Huyện).

Viết sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào thực tế giảng dạy và dự thi cấp huyện.

Tham gia tích cực trong các phong trào của nhà trường cũng như của ngành như: văn nghệ, thể thao,…

* Kết quả về chuyên môn:

- Được bảo lưu Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh; Được BGH dự giờ và xếp loại Tốt.

* Kết quả 2 mặt giáo dục của lớp chủ nhiệm:

- Về hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ....... đạt 100%.

- Về học lực: ............................

- Lớp đạt Lớp chuẩn và Lớp Vở sạch chữ đẹp cấp trường.

* Về công tác chủ nhiệm lớp: Có kế hoạch chi tiết, cụ thể cho từng tuần, từng tháng, từng kì và cả năm học. Thường xuyên có mối liên hệ chặt chẽ với gia đình học sinh để phối hợp giáo dục các em. Liên hệ tốt với BGH để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời cho các hoạt động của lớp. Xây dựng được môi trường học tập thân thiện. Đánh giá đúng chất lượng học sinh. Thực hiện thu đúng, thu đủ các khoản thu theo quy định. Thường xuyên động viên, khích lệ học sinh trong học tập cũng như tham gia các hoạt động, các phong trào nuôi heo đất, thu gom non bia,….

* Tự xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: Loại Tốt.

3. Khả năng phát triển

- Tích cực tham gia học tập các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị xã hội.

- Thường xuyên soạn thảo và bổ sung chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi; chương trình ôn tập kiến thức cơ bản.

- Bản thân luôn học hỏi và tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như các lĩnh vực khác, như: soạn giáo án điện tử, lập được trang Website riêng, truy cập Internet, viết bài gửi tạp chí....

4. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ

* Ưu điểm:

- Sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc, lao động đạt hiệu quả cao.

- Chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của ngành và của địa phương.

- Lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng, thân thiện với mọi người, được đồng nghiệp, nhân dân và học sinh tin yêu.

* Khuyết điểm:

Mặc dù có nhiều cố gắng trong mọi hoạt động, song đôi khi kết quả một số công việc còn chưa được như mong muốn.

5. Tự đánh giá, xếp loại chung theo Điều 8 của Quy chế: Lao động Xuất sắc.

Nhận xét, đánh giá xếp loại
của tổ chuyên môn

....... ngày..... tháng..... năm.......

Người viết
........................

Tóm tắt nhận xét, đánh giá của Hiệu trưởng:

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

 

....... ngày..... tháng..... năm.....

Hiệu trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên - Mẫu 3

PHÒNG GD&ĐT.........
TRƯỜNG.................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

.........ngày.....tháng......năm.......

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN
Năm học :20..... - 20....

Họ và tên viên chức : ....................................................

Chức danh nghề nghiệp : .........Bậc: ........Hệ số: ........

Chức vụ chức danh : ……………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức tư tưởng, chính trị:

- Luôn giữ vững lập trường. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước.

- Nhận thức đúng đắn về tư tưởng chính trị, quan điểm, lập trường vững vàng.

b) Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

- Bản thân luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật của nhà nước.

- Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm chính sách của Đảng.

c) Chấp hành Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động:

- Bản thân luôn chấp hành đúng quy chế của ngành, quy định của nhà trường

- Đảm bảo ngày công, giờ công lao động.

- Đảm bảo chỉ tiêu chất lượng bộ môn

d) Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên ; ý thức đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân :

- Bản thân luôn có lối sống lành mạnh, trong sáng luôn giữ gìn đọa đức, tác phong của người giáo viên.

- Được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.

đ) Tinh thần đoàn kết ; tính trung thực trong công tác ; quan hệ đồng nghiệp ; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:

- Luôn có ý thức tạo mối quan hệ đoàn kết với đồng nghiệp, trung thực trong công tác, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Luôn tôn trọng và thái độ gần gũi, phục vụ nhân dân và giúp đỡ học sinh.

e) Tự nhận xét, xếp loại về phẩm chất, đạo đức, lối sống (Tốt, Khá, TB, Kém)

Xếp loại: ..........................

2. Về chuyên môn nghiệp vụ

a) Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác:

- Khối lượng công việc: ..............................................................................

+ Chất lượng tương đối cao theo kế hoạch đề ra đầu năm

+ Hiệu quả giảng dạy và công tác tốt

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác ; tinh thần phê và tự phê.

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác.

- Có ý thức phê và tự phê.

c) Tự xếp loại về chuyên môn nghiệp vụ (Tốt, Khá, TB, Kém)

Xếp loại:....................................

3. Khả năng phát triển (Về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội)

- Có khả năng phát triển về chuyên môn nghiệp vụ

4. Tóm tắt ưu điểm và khuyết điểm chính về thực hiện chức trách và nhiệm vụ

- Ưu điểm: + Có trách nhiệm với công việc

+ Hoàn thành công việc được giao

- Khuyết điểm: Tinh thần phê và tự phê chưa cao

5. Tự đánh giá và xếp loại theo điều 8 của Quy chế (Xuất sắc, Khá, TB, Kém):

Xếp loại: .....................

  ...... ngày ….tháng ….năm 20.....
  Người tự nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ TRƯỞNG

……………………………………………..............................……

…………………………………………….............................……

……………………………………………….............................…

……………………………………………..............................……

Xếp loại:……………………

  Tổ trưởng
(Ký tên)

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HIỆU TRƯỞNG

……………………………………………..............................……

…………………………………………….............................……

……………………………………………….............................…

……………………………………………..............................……

Xếp loại:……………………

HIỆU TRƯỞNG

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên - Mẫu 4

Phòng GDĐT...................
Trường...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN

Năm học..........- .........

Họ tên : ……………………………………………..............................

Đơn vị công tác:...................………….…………..............................

Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy

Căn cứ vào quy chế đánh giá xếp loại giáo viên phổ thông theo quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 23/3/2006 và công văn hướng dẫn số 3040/BGDĐT-TCCB ngày 17/4/2006 và công văn hướng dẫn số 684/HD-GDĐT ngày 19/5/2006 của Sở GDĐT .................... Cụ thể:

1/ Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

a/ Nhận thức tư tưởng, chính trị:

- Có nhận thức tư tưởng chính trị đúng đắn.

- Tự bồi dưỡng tư tưởng chính trị

b/ Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước:

- Luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước, sống và làm việc theo pháp luật

c/ Chấp hành qui chế của ngành, quy định của cơ quan đơn vị. đảm bảo số lượng ngày giờ công lao động:

- Luôn chấp hành tốt các qui chế của ngành, quy định của cơ quan đơn vị.

- Luôn đảm bảo số lượng ngày giờ công lao động

d/ Giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên, ý thức thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân:

- Luôn giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhân viên

- Luôn có ý thức thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; và được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân

đ/ Tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:

- Luôn có tình thần đoàn kết, trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp, luôn có thái độ phục vụ nhân dân và học sinh

e/ Tự xếp loại:(Tốt, Khá, Trung bình, Kém) : Tốt

2/ Về chuyên môn nghiện vụ:

a/ Khối lượng, chất lượng hiệu qủa công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:

- Luôn đảm bảo khối lượng, chất lượng hiệu qủa công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể

b/ Tinh thần học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm trong công tác, tinh thần phê bình tự phê bình:

- Luôn có tinh thần học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm trong công tác và có tinh thần phê bình tự phê bình

c/ Tự xếp loại về chuyên môn nghiệp vụ (Loại Tốt, Khá, Trung bình, Kém) : Khá

3/ Khả năng phát triển (Về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội):

- Có khả năng phát triển về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quản lí học sinh.

4/ Tóm tắt những ưu, khuyết điểm về thực hiện chức trách nhiệm vụ:

Ưu điểm:

- Luôn cố gắng trong công tác, hoàn thành tốt các công việc được giao

- Vững vàng phẩm chất chính trị,nội quy cơ quan.

- Tham gia tốt các phong trào

- Tham gia đầy đủ sinh hoạt hội đồng bộ môn.

Tồn tại :

- Vẫn còn thiếu sót trong hồ sơ chủ nhiệm

5/ Tự đánh giá, xếp loại chung theo Điều 8 của qui chế: ……………

 

.... ngày ….tháng ….năm 20.....

Người tự nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ TRƯỞNG

……………………………………………..............................……

…………………………………………….............................……

……………………………………………….............................…

……………………………………………..............................……

Xếp loại:……………………

 

Tổ trưởng
(Ký tên)

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HIỆU TRƯỞNG

……………………………………………..............................……

…………………………………………….............................……

……………………………………………….............................…

……………………………………………..............................……

Xếp loại:…………………..............................................…

HIỆU TRƯỞNG

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên - Mẫu 5

Phòng GDĐT...................
Trường...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
NĂM HỌC 20….- 20…

Họ và tên viên chức : ...............................................

Đơn vị công tác:.........................................................

Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy môn ..................

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

a. Nhận thức tư tưởng, chính trị:

- Bản thân có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước.

b. Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước:

- Luôn có ý thức chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà Nước và vận động mọi người cùng tham gia.

c. Việc chấp hành qui chế của ngành, qui định của cơ quan đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày giờ công lao động:

- Có ý thức chấp hành tốt quy chế của ngành, qui định của cơ quan đơn vị.

- Luôn ý thức được vai trò giáo dục trong việc hình thành nhân cách cho học sinh nên bản thân luôn đảm bảo giảng dạy đúng, đủ chương trình, tuân thủ nghiêm ngặt ngày giờ công lao động.

d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức trong việc đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực. Luôn được sự tính nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân:

- Quan tâm đến việc giữ gìn đạo đức, nhân cách của người giáo viên, có lối sống trong sáng, lành mạnh.

- Đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.

đ. Tinh thần đoàn kết, tính trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:

- Luôn có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hoà đồng với đồng nghiệp. Trung thực trong công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác giáo dục học sinh.

e. Tự xếp loại về phẩm chất đạo đức, lối sống : Tốt

2. Về chuyên môn, nghiệp vụ:

a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí từng thời gian và từng điều kiện cụ thể :

- Đảm bảo dạy đúng nội dung chương trình và kế hoạch giảng dạy. Chuẩn bị bài, lên lớp, đánh giá học sinh đúng quy định.

- Kết quả học tập của học sinh tiến bộ rõ rệt.

- Hoàn thành tốt công tác Đội trong nhà trường.

- Kết quả đánh giá các tiết dạy : Tổ chức cho học sinh lĩnh hội chắc các kiến thức cơ bản, giáo dục tốt cho học sinh về Đức – Trí – Thể - Mĩ. Sử dụng hợp lý phương pháp dạy học làm cho tiết dạy tự nhiên, nhẹ nhàng hiệu quả. Kết quả 2 tiết dạy được khảo sát : có 2 tiết đạt loại tốt,

b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác, tinh thần phê bình và tự phê bình.

- Luôn học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp; luôn tự học và rèn luyện để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ

- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng do ngành đề ra.

- Thực hiện tốt nội quy của nhà trường, tâm huyết trong giảng dạy, và luôn tự nhận khuyết điểm (nếu có) trước tổ chức.

c. Tự xếp loại về chuyên môn nghiệp vụ: Tốt

3. Khả năng phát triển:

- Có khả năng phát triển tốt về chuyên môn, nhất là lĩnh vực giảng dạy trên lớp, các hoạt động văn nghệ, TDTT….

4. Tóm tắt ưu, khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

a. Ưu điểm:

- Có tinh thần, ý thức tổ chức kỷ luật cao.

- Nhiệt tình trong công tác giảng dạy, công tác Đội.

- Luôn học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn.

b. Khuyết điểm:

- Tính tình còn nóng và quá nghiêm khắc đối với học sinh

5. Tự đánh giá, xếp loại chung theo Điều 8 của quy chế : Xuất sắc.

  ..., ngày ... tháng ...năm 20....
  Người tự nhận xét đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(Kí họ tên, ghi rõ chức vụ)

TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

……………………………………………………………

……………………………………………………………

HIỆU TRƯỞNG

Trên đây là tất cả những gì có trong Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên (5 mẫu) Mẫu bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên (5 mẫu) Mẫu bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn