Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 - 2021 4 Đề kiểm tra giữa học kì I lớp 8 môn Lịch sử

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 - 2021 4 Đề kiểm tra giữa học kì I lớp 8 môn Lịch sử

  • Admin
  • 03-05-2021
  • 194 view

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm 2021 - 2021 bao gồm 4 đề kiểm tra giữa kì 1 môn Lịch sử có đáp án kèm theo bảng ma trận đề thi.

Tài liệu giúp các bạn học sinh lớp 8 hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới và giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm 2021 - 2021

Ma trận đề thi đề thi giữa kì 1 môn Lịch sử lớp 8

Tên chủ đề Nhận biết   Thông hiểu Vận dụng Cộng
  TN TL TL Thấp Cao  

Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.

- Kết quả của CMTS Anh ;

- Thời gian thông qua Tuyên ngôn độc lập của Mĩ

 

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

1

10%

 

 

 

 

2

1

10%

Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới.

Người phát minh ra máy hơi nước

 

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5

5%

 

 

 

 

1

0,5

5%

Trung Quốc giữa TK XIX-đầu TK XX

 

Tính chất của cuộc CM Tân Hợi 1911

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

 

1

0,5

5%

 

 

 

1

0,5

5%

Các nước Anh, Pháp, Đức Mĩ cuối TK XIX-đầu TK XX

 

Nối tên nước với đặc điểm của CNĐQ

 

 

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

 

1

2

20%

 

 

 

1

2

20%

Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

 

 

Hoàn cảnh, nội dung, kết quả, tính chất của cuộc Duy tân Minh Trị

 

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

 

 

1

3

30%

 

 

1

4

30%

Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX

 

 

Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa cuộc cách mạng Nga 1905-1907

Tại sao CM Nga 1905-1907 là cuộc CMTS kiểu mới

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

 

 

0,5

2

20%

0,5

1

10%

 

1

3

30%

T.số câu

T. số điểm

Tỉ lệ %

3

1,5

15%

2

2,5

25%

1,5

5

50%

0,5

1

10%

 

7

10

100%

Đề thi giữa kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm 2021

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Lịch sử lớp 8 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Em hãy hoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu đúng

Câu 1. Sau cuộc cách mạng tư sản, nước Anh trở thành:

A: nước Dân chủ chủ nô

B: nước Quân chủ chuyên chế.

C: nước Quân chủ lập hiến

D: nước Xã hội chủ nghĩa

Câu 2. Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ được công bố vào thời gian nào?

A. 26-10-1774

B. 4-7-1776

C. 17-10-1777

D. 14-7-1789

Câu 3. Ai là người phát minh ra máy hơi nước ?

A. Oa- sinh- tơn

B. Ác- crai- tơ

C. Ét- mơn- các- rai

D. Giêm Oát

Câu 4. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là:

A. cuộc chiến tranh giành độc lập

B. cuộc cách mạng tư sản

C. cuộc cách mạng vô sản

D. cuộc chiến tranh phong kiến

Câu 5. Hãy nối cột A với cột B sao cho đúng

A   B
Đặc điểm của CNĐQ Anh là:   “ CNĐQ thực dân”
Đặc điểm của CNĐQ Pháp là:   “CNĐQ quân phiệt hiếu chiến”
Đặc điểm của CNĐQ Đức là:   “CNĐQ thực dân kiểu mới
Đặc điểm của CNĐQ Mĩ là:   “CNĐQ cho vay lãi

II. Phần tự luận ( 6 điểm ).

Câu 1 (3 điểm).

Trình bày hoàn cảnh, nội dung, kết quả, tính chất của cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản nửa cuối thế kỉ XIX.

Câu 2 (3 điểm).

Nguyên nhân và ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nga (1905-1907). Tại sao Cách mạng Nga (1905-1907) là một cuộc Cách mạng tư sản kiểu mới?

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Lịch sử lớp 8 - Đề 2

Trường THCS........

Họ tên...............

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN: LỊCH SỬ 8

Năm học (2020- 2022)

Thời gian 45 phút

A. Trắc nghiệm (2,0 điểm)

Chọn đáp án đúng nhất rồi ghi vào bài làm.

1. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là:

A. Cách mạng tư sản Anh;

B. Cách mạng tư sản Hà Lan;

C. Cách mạng tư sản Pháp;

D. Cách mạng tư sản Anh và Hà Lan.

2. Xã hội nước Pháp trước cách mạng được chia thành những đẳng cấp nào?

A. Tăng lữ và Quý tộc;

B. Tăng lữ, Quý tộc và Nông dân;

C. Tăng lữ và Nông nô;

D. Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba.

3. Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở quốc gia nào dưới đây:

A. Anh;

B. Pháp;

C. Đức;

D. Mĩ.

4. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc do ai lãnh đạo?

A. Rô-be-spie; B. Ca-vua;

C. Tôn Trung Sơn;

D. Viên Thế Khải.

B. Tự luận (8,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm)

a. Em hãy kẻ bảng và điền vào ô trống về tình hình sản xuất công nghiệp của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ ở hai thời điểm 1870 và 1913.

Vị trí/Năm Thứ nhất Thứ hai Thứ ba Thứ tư
1870        
1913        

b. Nêu nguyên nhân cơ bản dẫn đến mâu thuẫn giữa các nước đế quốc “trẻ” (Đức, Mĩ) với các nước đế quốc “già” (Anh, Pháp).

Câu 2. (3,0 điểm)

Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của công xã Pa-ri năm 1871.

Câu 3. (2,0 điểm)

Vì sao cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, các nước phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước Đông Nam Á?

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Lịch sử

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 môn Lịch sử - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1 – C ; 2 – B ; 3 – D ; 4 – B

5. Hãy nối cột A với cột B sao cho đúng


 Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm 2021 - 2021 4 Đề kiểm tra giữa học kì I lớp 8 môn Lịch sử

II. Phần tự luận (7 điểm)

Nội dung Điểm

Câu 1 (4 điểm).

* Hoàn cảnh:

- Cuối thế kỉ XIX, CĐPK Nhật lâm vào khủng hoảng, suy yếu, bị phương Tây nhòm ngó.

- Tháng 1-1868 sau khi lên ngôi Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện một loạt cải cách nhằm đưa Nhật bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu.

* Nội dung:

+ Kinh tế.

- Thống nhất tiền tệ.

- Xoá bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến, tăng cường phát triển KT TBCN ở nông thôn.

+ Chính trị, xã hội:

- Bãi bỏ chế độ nông nô, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm cính quyền.

+ Giáo dục.

- Cử người đi du học ở phương Tây, chú trọng khoa học, kĩ thuật, giáo dục bắt buộc.

+ Quân sự.

- Huấn luyện theo kiểu phương Tây. Đóng tàu, sản xuất vũ khí được chú trọng.

* Kết quả:

- Nhật thoát khỏi nguy cơ thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp.

* Tính chất:

- Là một cuộc CMTS, mở đường cho CNTB phát triển ở Nhật.

 

 

0,25

 

0,5

 

 

0,5

 

 

 

0,25

 

0,25

 

 

0,25

 

0,5

 

0,5

Câu 2 (3 điểm).

- Nguyên nhân:

+ Đầu TK XX nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng, nhiều nhà máy xí nghiệp bị đóng cửa, số công nhân thất nghiệp ngày càng tăng....

+ Nga hoàng đẩy nhân dân vào cuộc chiến tranh Nga- Nhật (1904-1005)

=> Mâu thuẫn giữa nhân dân với chế độ Nga hoàng ngày càng gay gắt.

- Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nga 1905-1907:

+ Đối với nước Nga: CM đã giáng một đòn chí tử vào nền thống trị của địa chủ và tư sản làm suy yếu chế độ Nga hoàng là bước chuẩn bị cho cách mạng XHCN sẽ diễn ra vào năm 1917.

+ Đối với thế giới: Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc

- CM Nga 1905-1907 là một cuộc CMTS kiểu mới là vì:

Lãnh đạo cách mạng không phải là giai cấp Tư sản mà là Đảng Công nhân XHDC của giai cấp vô sản Nga. Hướng phát triển của cách mạng không phải là TBCN mà là cách mạng XHCN .

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 môn Lịch sử - Đề 2

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm). Học sinh trả lời đúng mỗi đáp án cho 0,5 điểm.

1 2 3 4
B D A C

II. Tự luận (8,0 điểm).

Câu Nội dung Điểm

1

(3,0 điểm)

Vị tríNăm Thứ nhất Thứ hai Thứ ba Thứ tư
1870 Anh Pháp Đức
1913 Đức Anh Pháp

a. Tình hình sản xuất công nghiệp…

b. Nguyên nhân…

- Mâu thuẫn về thị trường và thuộc địa…

- Địa vị kinh tế có sự thay đổi giữa các nước đế quốc với nhau…

0,75

0,75

 

 

0,75

0,75

2

(3,0 điểm)

- Là hình ảnh thu nhỏ của một chế độ xã hội mới, cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn…

- Cách mạng vô sản muốn thắng lợi phải có đảng chân chính lãnh đạo; thực hiện liên minh công nông và kiên quyết trấn áp kẻ thù…

1,5

 

1,5

3

(2,0 điểm)

- Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên, chế độ phong kiến đang lâm vào khủng hoảng, suy yếu…

- Các nước phương Tây đang trên đà phát triển, dẫn đến nhu cầu về nguyên liệu, thị trường…

1,0

 

 

1,0

.............

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 - 2021 4 Đề kiểm tra giữa học kì I lớp 8 môn Lịch sử mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 - 2021 4 Đề kiểm tra giữa học kì I lớp 8 môn Lịch sử , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn