Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2020 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh

Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2020 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh

  • Admin
  • 10-02-2021
  • 267 view

Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 gồm 7 đề thi cho sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án kèm theo. Giúp các em học sinh lớp 1 tham khảo, ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình thông qua việc tự giải các dạng đề thi, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học kì 1 cho các em học sinh của mình. Ngoài môn Tiếng Anh, thầy cô có thể tham khảo thêm bộ đề môn Toán, Tiếng Việt lớp 1. Vậy mời thầy cô và các em tham khảo bài viết dưới đây:

Bộ đề thi kì 1 môn Tiếng Anh 1 năm 2021 - 2021 sách mới

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021

Exercise 1: Look at the picture and match

1.
 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh

A. Fish

2.
 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh

B. Cake

3.
 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh

C. Duck

4.
 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh

D. Bell

5.
 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh

E. Garden

Exercise 2: Complete these words


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh

1. _ air

2. p _ ncil

3. ch_ps


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh

4. _ ate

5. _ ook

6. _ oor

Exercise 3: Read and tick

1. A green book

2. Milk

3. A duck


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh

A.

B.

A.

B.

A.

B.

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2021 - 2021

Exercise 1: Look at the picture and match

1. E

2. D

3. A

4. B

5. C

Exercise 2: Complete these words

1. Hair

2. Pencil

3. Chips

4. Gate

5. Book

6. Door

Exercise 3: Read and tick

1. A

2. B

3. A

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 sách Cánh diều

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều

Exercise 1: Look at the picture and match

1.
 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh
A. truck
2.
 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh
B. stand up
3.
 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh
C. six
4.
 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh
D. paper
5.
 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh
E. eraser

Exercise 2: Count and write


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh

1. _______________ cars

2. __________ pens

3. _______________ cats

Exercise 3: Write “a” or “an”

1. __________ orange

2. __________ cat

3. __________ dog

4. __________ apple

5. __________ teddy bear

Đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều

Exercise 1: Look at the picture and match

1. B
2. D
3. A
4. E
5. C

Exercise 2: Count and write

1. Two cars

2. Six pens

3. Five cats

Exercise 3: Write “a” or “an”

1.___an_______ orange

2.____a______ cat

3.____a______ dog

4.___an_______ apple

5.____a______ teddy bear

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

Exercise 1: Look at the picture and complete the word


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh

1. F _ _ h


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh

2. C _ r


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh

3. A _ _ _ _


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh

4. _ o l l

Exercise 2: Write “is” or “isn’t”

1. Is it a hat?

Yes, it ________.

2. Is it a balloon?

Yes, it ________.

3. Is it a plane?

No, it ________.

4. Is it a pen?

Yes, it ________.

5. Is it a notebook?

No, it ________.

Exercise 3: Look at the picture and match

1.
 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh

2.
 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh

3.
 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh

4.
 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh

5.
 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh

A. eight

 

 

B. balloon

 

 

 

C. notebook

 

 

 

D. three

 

 

 

E. guitar

 

 

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

  1. Fish
  2. Car
  3. Apple
  4. Doll

Exercise 2: Write “is” or “isn’t”

1. is

2. is

3. isn’t

4. is

5. isn’t

Exercise 3: Look at the picture and match

1. B

2. D

3. E

4. C

5. A

.....

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2020 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2020 - 2021 (Sách mới) 7 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn