Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 6 đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 4

Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 6 đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 4

  • Admin
  • 13-04-2021
  • 170 view

Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - 2021 gồm 6 đề thi, có đáp án kèm theo, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi, luyện giải đề rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn.

Đồng thời, bộ đề thi tiếng Anh 4 này cũng giúp thầy cô rất nhiều trong việc ra đề thi học kỳ 2 cho học sinh của mình. Bên cạnh đề thi môn Tiếng Anh, thầy cô và các em có thể tham khảo thêm đề thi môn Tiếng Việt, Toán.

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - 2021

Choose the odd one out.

1. A. dad B. mechanic C astronaut D. architect
2. A. May B. Monday C. July D. November
3. A. birthday B. party C. family D. him
4. A. went B. took C. traveled D. saw
5. A. Vietnam B. England C. Japan D. American

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.

1. CARTEOON .............................................

2. RADAIO ............................................

3. DOCUMENATARY ...........................................

4. CHAENNEL .............................................

5. MOIBILE PHONE .............................................

6. THE NEAWS .............................................

7. ADAVERT ............................................

8. REAMOTE CONTROL .......................................

Choose the correct answers.

1. I am ...................... Math exercises now.

A. do

B. did

C. doing

D. does

2. .......................... you want to play badminton?

A. Does

B. Do

C. Doing

D. Can

3. There ..................... a lot of students there tomorrow.

A. will be

B. are

C. was

D. is

4. What ......................... you do yesterday?

A. are

B. do

C. does

D. did

5. How ............................. do you play football?

A. usually

B. sometimes

C. often

D. always

Write the correct verb form of the past simple.

We (1)....................... (go) to a museum to learn about the life of children two thousand years ago. Most children then (2)......................... (not go) to school and (3)............................. (not learn) to read. Many children (4).......................... (play) games in the streets and with yo-yos and wooden toys. Boys (5)........................ (not wear) trousers. They (6)........................ (wear) short tunics, like a dress.

Write the words in the correct order to make sentences and questions.

1. often/you/ how/ late for school/ are?

..............................................................................

2. my family/ a/ goes/ on holiday/ twice/ year.

..............................................................................

3. day/ football practice/ I / every/ have

..............................................................................

4. visit/ often/ you/ do/ your grandparents/ how?

..............................................................................

5. Aunt Lucy/ year/ a/ stays/ with us/ three times

...............................................................................

6. go/ we/ a year/ on holiday/ twice.

..............................................................................

7. day/ cleans/ mum/ the house/ a/ once

..............................................................................

8. I/ swimming/ Friday/ go/ every.

.............................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - 2021

Choose the odd one out.

1 - A; 2 - B; 3 - D; 4 - C; 5 - D;

Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.

1. CARTEOON ....................CARTOON.........................

2. RADAIO .......................RADIO.....................

3. DOCUMENATARY .................DOCUMENTARY..........................

4. CHAENNEL .......................CHANNEL......................

5. MOIBILE PHONE .....................MOBILE PHONE........................

6. THE NEAWS .......................THE NEWS......................

7. ADAVERT ..................ADVERT..........................

8. REAMOTE CONTROL ..................REMOTE CONTROL.....................

Choose the correct answers.

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - D; 5 - C;

Write the correct verb form of the past simple.

1 - went; 2 - didn't go; 3 - didn't learn;

4 - played; 5 - didn't wear; 6 - wore;

Write the words in the correct order to make sentences and questions.

1 - How often are you late for school?

2 - My family goes on holiday twice a year.

3 - I have football practice every day.

4 - How often do you visit your grandparents?

5 - Aunt Lucy stays with us three times a year.

6 - We go o holiday twice a year.

7 - Mum cleans the house once a day.

8 - I go swimming every Friday.

...........

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 6 đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 4 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 6 đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 4 , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn