Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 năm 2019 - 2020 8 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh

Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 năm 2019 - 2020 8 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh

  • Admin
  • 10-04-2021
  • 192 view

Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 năm 2021 - 2021 gồm 8 đề thi, có đáp án kèm theo giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập, làm quen với các dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi và luyện giải đề, để chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra học kì 2 sắp tới. 

Đây cũng chính là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo, ra đề thi học kỳ 2 cho học sinh của mình. Ngoài ra, còn có thể tham khảo thêm đề thi môn Ngữ văn, môn Toán. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2021 - 2021 - Đề 1

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6

I. Listen and fill in the missing words

My name is Ba. I like (1)_______________ very much. This summer vacation I am going to visit Ha Noi with my (2)_______________. We are going to stay at a (3) _______________ house for two days. We are going to visit some (4)_______________ places there. Then we are going to Nha Trang by (5) _______________. In Nha Trang, we are going to stay in a hotel for (6) _______________ days. We are going to see the (7)_______________ and swim there. Finally, we are going to visit Ho Chi Minh City (8)_______________ a week.

II. Circle the best answer A, B, C or D

9. I’m _________. I’d like some rice and some meat.

A. hungry

B. full

C. thirsty

D. tired

10. _________ playing soccer?

A. Let’s

B. What about

C. Why don’t we

D. Why do we

11. _________ do you listen to music? - Everyday.

A. When

B. How long

C. Which

D. How often

12. _________ it’s cool, he go jogging.

A. Which

B. What

C. When

D. Why

13. It is _________ in the fall in Vietnam.

A. cool

B. hot

C. warm

D. cold

14. He _________ badminton with my friend tomorrow afternoon.

A. play

B. is going to play

C. is playing

D. plays

15. What would you like _________ breakfast?

A. with

B. at

C. in

D. for

16. Her favorite _________ is lemonade.

A. food

B. fruit

C. drink

D. colour

III. Circle the word whose underlined part is pronounced different from others:

17. A. always B. boots C. minibus D. skip
18. A. packet B. cabbage C. pagoda D. sandwich

IV. Read then answer the following questions:

Lan likes aerobics very much. She usually does aerobics in her free time. She goes to the gym (phòng tập thể dục) on Monday and Friday. She usually goes there by bus. She never cycles to the gym because she doesn’t have a bike. She usually feels hot and thirsty after doing aerobics, so she usually takes a bottle of water with her.

19. Does Lan usually do aerobics in her free time?

……………………………………………………………………………………………

20. How often does she go to the gym?

………………………………………………………………………………………………

21. When does she go to the gym?

………………………………………………………………………………………………

22. Does she go there by bike?

……………………………………………………………………………………………

23. What does she usually take with her?

………………………………………………………………………………………………

24. What do you usually do in your free time?

………………………………………………………………………………………………

V. Write a short paragraph of 10 sentences, using the provided words.

25. My friend/ name/ Hoa.

26. She/ 12.

27. She/ live/ family/ apartment/ city.

28. She/ tall/ strong/ beautiful.

29. She/ have/ round face.

30. Her eyes/ black.

31. She/ have/ long black hair.

32. Her favorite food/ chicken.

33. Her favorite drink/ apple juice.

34. She/ usually/ play badminton/ brother/ free time.

Đáp án đề thi học kì II môn tiếng Anh lớp 6

I. Học sinh chưa cập nhật được file nghe mp3.

II. Circle the best answer A, B, C or D

9 - A; 10 - B; 11 - D; 12 - C;

13 - A; 14 - D; 15 - D; 16 - C;

III. Circle the word whose underlined part is pronounced different from others:

17 - A; 18 - C;

IV. Read then answer the following questions:

19 - Yes, she does.

20 - She goes to the gym twice a week.

21 - She goes to the gym on Monday and Friday.

22 - No, she doesn't.

23 - She usually takes a bottle of water with her.

24 - Học sinh tự trả lời.

Ví dụ: I often listen to music in my free time.

V. Write a short paragraph of 10 sentences, using the provided words.

25 - My friend's name is Hoa.

26 - She is 12 years old.

27 - She lives with her family in an apartment in the city.

28 - She is tall, strong and beautiful.

29 - She has a round face.

30 - Her eyes are black.

31 - She has long black hair.

32 - Her favorite food is chicken.

33 - Her favorite drink is apple juice.

34 - She usually plays badminton with her brother in her free time.

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2021 - 2021 - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh

Odd one out:

1. A. star B. father C. camera D. garden
2. A. heart B. heard C. learn D. hurt
3. A. fast B. class C. answer D. apple
4. A. check B. recycle C. reuse D. environment
5. A. each B. sea C. create D. idea

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the passage.

People need to breathe. If they don’t breathe, they (1) …………….. die. But how clean is the air people breathe? If they breathe (2) …………. air, they will have breathing problems. Plants and animals need (3) ……….. air too. A lot of the things in our lives create harmful gases and (4) ……………..the air dirty, like cars, motorbikes, and factories. Dirty air is called polluted air. Air pollution can also make our Earth warmer.

1. A. wants B. needs C. goes D. likes
2. A. city B. building C. village D. countryside
3. A. house B. office C. classroom D. library
4. A. recycle B. relax C. reuse D. reduce
5. A. cartoons B. sports news C. winter sports D. weather forecast

Rearrange the words to make meaningful sentences.

1. recycle / the environment. /bottles and cans/ we will help / If we/

..............................................................................................................................

2. you/ are/ What/ going to do / this weekend?

.............................................................................................................................

3. that / I/ a hi- tech fridge / will have / can cook meals.

............................................................................................................................

4. visited / We/ our grandparents/ in the countryside / last week.

.............................................................................................................................

Write conditional sentences from statements.

1. We will cycle to school every day. We will keep fitter.

If ..........................................................................................................

2. We will use recycled products. We will save money.

If ....................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh

Odd one out:

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - A; 5 - D;

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the passage.

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - A;

Odd one out.

1 - C; 2 - B; 3 - B; 4 - B; 5 - C;

Rearrange the words to make meaningful sentences.

1 - If we recycle bottles and cans, we will help the environment.

2 - What are you going to do this weekend?

3 - I will have a hi-tech fridge that can cook meals.

4 - We visited our grandparents in the countryside last week.

Write conditional sentences from statements.

1 - If we cycle to school every day, we will keep fitter.

2 - If we use recycled products, we will save money.

.................

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải file để xem thêm nội dung chi tiết.

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 năm 2019 - 2020 8 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 năm 2019 - 2020 8 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn