Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học 2016 - 2017 Đề thi giải toán trên mạng lớp 9 có đáp án

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học 2016 - 2017 Đề thi giải toán trên mạng lớp 9 có đáp án

  • Admin
  • 26-04-2021
  • 91 view

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học 2016 - 2021 giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập, tích lũy kinh nghiệm giải đề và biết cách phân bổ thời gian hợp lý trong từng bài thi. Nhằm đạt kết quả cao trong cuộc thi giải Toán qua mạng Internet. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết:

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2021

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14 năm 2016 - 2021

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học 2016 - 2021 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 1 năm 2016 - 2021

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Giá trị của biểu thức
 Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học 2016 - 2021 Đề thi giải toán trên mạng lớp 9 có đáp án
biết x² - 4x + 1 = 0 là ...

Câu 2: Giá trị của x thỏa mãn
 Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học 2016 - 2021 Đề thi giải toán trên mạng lớp 9 có đáp án
là x = ...

(Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản)

Câu 3: Số dương x thỏa mãn |x - 4| = 5 là x = ...

Câu 4: Số các tự nhiên n thỏa mãn: 5(2 - 3n) + 42 + 3n ≥ 0 là ...

Câu 5: Tính:
 Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học 2016 - 2021 Đề thi giải toán trên mạng lớp 9 có đáp án

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Điều kiện xác định của phương trình
 Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học 2016 - 2021 Đề thi giải toán trên mạng lớp 9 có đáp án
là:

A) x # 0; ±1 B) x = ±1 C) x # ±1 D) x # 0

Câu 2: Nếu a + b = 6 a³ - b³ = 0 thì a = ...

Câu 3: Cho hình thanh ABCD đáy nhỏ AB. Giả sử M, N là trung điểm hai cạnh bên và MN = 5cm. Biết diện tích hình thang là 10cm². Vậy độ dài đường cao của hình thang là:

A) 1cm B) 4cm C) 3cm D) 2cm

Câu 4: Giá trị của biểu thức A = x³ + y³ + 3x²y + 3xy² với x + y = 5 là A = ....

Câu 5: Tìm m sao cho phương trình (9x + 1)(x - 2m) = (3x + 2)(3x - 5) nhận x = 1 làm nghiệm.

Câu 6: Giải bất phương trình 5 - 3x > -10 ta được kết quả là:

A) x ≤ 5 B) x > 5 C) x < 5 D) x = 5

Câu 7: Cho biểu thức
 Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học 2016 - 2021 Đề thi giải toán trên mạng lớp 9 có đáp án
. Với các số a, b, c khác 0 thỏa mãn a + b + c = 0 thì giá trị của biểu thức A bằng:

A) 3 B) 4 C) 2 D) 0

Câu 8: Tìm x biết (5x - 3)(7x + 2) - 35x(x - 1) = 42

Câu 9: Số giá trị của x để biểu thức
 Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học 2016 - 2021 Đề thi giải toán trên mạng lớp 9 có đáp án
đạt giá trị bằng 0 là ....

Câu 10: Tổng x + y biết x, y thỏa mãn x² + 2y² - 2xy + 4y + 4 =0 là:

A) x + y = 4
B) x + y = -4
C) x + y = 2
D) x + y = -2

Câu 11: Tổng các nghiệm của phương trình (x² - 4).(x² - 10) = 72 là ...

Câu 12: Cho biểu thức
 Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học 2016 - 2021 Đề thi giải toán trên mạng lớp 9 có đáp án
. Với a > b > 0 và 2(a² + b²) = 5ab thì giá rị biểu thức P là ...

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: Số nghiệm của phương trình x² + 5x + 10 = 0 là:

A) 2 B) 3 C) 1 D) 0

Câu 2: Nếu a, b,c là các số khác 0 và a = ab; b = 3c thì a/c = ...

Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 3x² + y² + 2xy + 4x là ...

Câu 4: Số các số nguyên x để
 Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học 2016 - 2021 Đề thi giải toán trên mạng lớp 9 có đáp án
nhận giá trị nguyên là ...

Câu 5: Tập hợp các giá trị x thỏa mãn (x - 1)² = 2016. |x - 1| là {...}

(Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, cách nhau bởi dấu ";")

Câu 6: Tìm x biết x + 2x + 3x + ... + 2016x = 2021 .2018.

Câu 7: Cho biểu thức A = x4 + x². Với những giá trị x thỏa mãn |x| = 2 thì A = ...

Câu 8: Số các giá trị của x để phân thức
 Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học 2016 - 2021 Đề thi giải toán trên mạng lớp 9 có đáp án
có giá trị bằng 0 là ...

Câu 9: Cho ABCD là hình thoi. Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A) ABCD là hình thang

B) ABCD là tứ giác

C) ABCD là hình bình hành

D) ABCD là hình vuông

Câu 10: Nếu (a + b)² = 5 thì (a + b)6 = ...

Câu 11: Có bao nhiêu giá trị của x để x3 - 8 = (x - 3)3?

A) 1 B) 0 C) 3 D) 2

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 1 năm 2016 - 2021

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 3
Câu 2: 5/2
Câu 3: 9
Câu 4: 5
Câu 5: 99

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: C
Câu 2: 3
Câu 3: D
Câu 4: 125
Câu 5: 1
Câu 6: C
Câu 7: D
Câu 8: 2
Câu 9: 0
Câu 10: B
Câu 11: 0
Câu 12: 1

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: D
Câu 2: 6
Câu 3: -2
Câu 4: 4
Câu 5: -2015; 2021
Câu 6: 1009/1004
Câu 7: 20
Câu 8: 0
Câu 9: D
Câu 10: 125
Câu 11: A

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2 năm 2016 - 2021

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Điều kiện của x thỏa mãn
 Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học 2016 - 2021 Đề thi giải toán trên mạng lớp 9 có đáp án
là:

A) Không tồn tại x B) x ≥ -1 C) x ≥ 0 D) x ≤ -1

Câu 2: Biểu thức nào dưới đây có giá trị bằng căn bậc hai số học của 49?

A) √72 B) √-72 C) -√(-7)2 D) -√72

Câu 3: Căn bậc hai nào sau đây có giá trị là 0,9?

A) √0,081 B) √0,81 C) √8,1 D) √81

Câu 4: Tính
 Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học 2016 - 2021 Đề thi giải toán trên mạng lớp 9 có đáp án
với x = 0 ta được kết quả là ...

Câu 5: Cho phân thức
 Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học 2016 - 2021 Đề thi giải toán trên mạng lớp 9 có đáp án
. Nhân tử chung của tử và mẫu là:

A) 4a B) 4b C) 12b D) 12a

Câu 6: Tính √2,89 + √0,09 = ...

Câu 7: So sánh: 2 và √5 - 3 ta được kết quả là 2 ... √5 - 3.

Câu 8: Giá trị của biểu thức (x - 2).(x4 + 2x³ + 4x² + 8x + 16) với x = 3 ta được kết quả là:

Câu 9: Giá trị lớn nhất của biểu thức A = 6x - x² là ...

Câu 10: Tính A = √1 + √4 + √9 + ... + √81 + √100 = ...

Bài 2: Tìm cặp bằng nhau


 Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học 2016 - 2021 Đề thi giải toán trên mạng lớp 9 có đáp án

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Tìm x biết x1 - x + 1/4 = 0

Câu 2: Nghiệm của phương trình
 Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học 2016 - 2021 Đề thi giải toán trên mạng lớp 9 có đáp án
là x = ...

Câu 3: Tính (√121 + √169 + √64) : 2 = ...

Câu 4: Xác định a sao cho: (6x³ - 7x² + x + a) chia hết cho (2x + 1).

Câu 5: Trước đây 5 năm, tuổi của Na bằng nửa tuổi của Na sau 4 năm nữa. Hãy cho biết tuổi hiện nay của Na.

Câu 6: Giá trị đa thức A = x7 - 80x6 + 80x5 - 80x4 + 80x³ - 80x² + 80x + 15 với x = 79 ta được A = ...

Câu 7: Tìm x để biểu thức x² - 20x + 5 đạt giá trị nhỏ nhất.

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2 năm 2016 - 2021

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: A
Câu 2: A
Câu 3: B
Câu 4: 2
Câu 5: A
Câu 6: 2
Câu 7: >
Câu 8: 211
Câu 9: 9
Câu 10: 55

Bài 2: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (12); (2) = (10); (3) = (19); (4) = (6); (5) = (20); (7) = (17); (8) = (18); (9) = (15); (11) = (14); (16) = (19)

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 0,5
Câu 2: -7
Câu 3: 3
Câu 4: 3
Câu 5: 14
Câu 6: 94
Câu 7: 10

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học 2016 - 2017 Đề thi giải toán trên mạng lớp 9 có đáp án mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học 2016 - 2017 Đề thi giải toán trên mạng lớp 9 có đáp án , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn