Công văn 5553/BGDĐT-NGCBQLGĐ Quy định về đạo đức nhà giáo

Công văn 5553/BGDĐT-NGCBQLGĐ Quy định về đạo đức nhà giáo

  • Admin
  • 21-09-2021
  • 21 view

Ngày 06/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5553/BGDĐT-NGCBQLGĐ năm 2021 về đôn đốc thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo triển khai ngay việc quán triệt cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động Chỉ thị về việc tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Quy định về đạo đức nhà giáo; Các quy tắc ứng xử, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5553/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Trong thời gian vừa qua, ở một số địa phương để xảy ra các vụ việc giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, có hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo, gây bức xúc trong ngành và dư luận xã hội. Trước tình trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo triển khai ngay những nội dung sau đây:

1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/ 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo; các quy tắc ứng xử, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị.

Cần phải nhận thức về những vụ việc giáo viên vi phạm đạo đức vừa qua là bài học sâu sắc đối với ngành để mỗi giáo viên, mỗi nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm, từ đó có ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo.

2. Thành lập các đoàn công tác, kiểm tra các cơ sở giáo dục về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT, các quy định liên quan đến đạo đức nhà giáo. Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý, huy động các lực lượng tham gia giám sát việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bạo hành thể chất, tinh thần học sinh.

3. Có biện pháp để thường xuyên nắm bắt thông tin tại các cơ sở giáo dục để chủ động xử lí, giải quyết ngay khi sự việc xảy ra.

4. Tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên; tăng cường kỹ năng ứng xử và giải quyết các tình huống sư phạm trong bối cảnh hiện nay; hỗ trợ tư vấn tâm lý cho nhà giáo và người học.

5. Kết thúc học kỳ I, các sở giáo dục và đào tạo báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT cũng như các quy định liên quan đến đạo đức nhà giáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) trước ngày 20/1/2019.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để c/đ);
- Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT (để t/h)
- Lưu: VT, Cục NGCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

Trên đây là tất cả những gì có trong Công văn 5553/BGDĐT-NGCBQLGĐ Quy định về đạo đức nhà giáo mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Công văn 5553/BGDĐT-NGCBQLGĐ Quy định về đạo đức nhà giáo , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn