Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ 3 mẫu kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020 - 2022

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ 3 mẫu kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020 - 2022

  • Admin
  • 26-04-2021
  • 212 view

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kì 2021 - 2022 nhằm lên kế hoạch tổ chức, thực hiện để đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, định hướng cũng như các nhiệm vụ phát triển trên các lĩnh vực.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kì 2021 - 2022 là mẫu kế hoạch được chi bộ lập ra nhằm nêu lên một số mục tiêu, giải pháp thực hiện các nội dung chủ yếu của chi bộ đặt ra. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ - Mẫu 1

THÀNH ỦY ………

Số......

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............, ngày..thángnăm..

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ……….

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ............của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ …….Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ ............, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra Chương trình hành động nhằm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, định hướng lớn và các nhiệm vụ chủ yếu trên các lĩnh vực.

A- MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1- Mục tiêu tổng quát đến năm ............

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh đồng thuận, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố............ trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế, văn hoá - xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng............ giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

2- Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm ............ (tính theo phương pháp giá cơ bản)

- Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) phấn đấu tăng bình quân ……….năm.

- GRDP bình quân đầu người ước đạt …………USD.

- Cơ cấu GRDP: Dịch vụ ……..; Công nghiệp - Xây dựng…….. và Nông nghiệp……..

- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân……%/năm. Tốc độ tăng trưởng về lượt khách bình quân hàng năm giai đoạn .. ............ đạt……., đến năm ............ đón trên ….. triệu lượt khách. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng ……../năm.

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân……./năm (trong đó, công nghiệp tăng………/năm).

- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân……./năm.

- Tốc độ tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố bình quân ít nhất ……/năm.

- Tổng vốn đầu tư phát triển tăng bình quân………/năm.

- Thu hút được một số nhà đầu tư chiến lược.

- Đến năm ............ đạt …….bác sỹ và…….giường bệnh/10.000 dân.

- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch …….; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn đạt……..

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt………..; tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm bình quân………./năm.

- Phấn đấu hằng năm phát triển trên………. đảng viên đảm bảo về chất lượng, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; hằng năm có từ 90% đảng viên trở lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

B- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP

I- Về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

1- Vận dụng và ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, hiệu quả để đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân

1.1- Đề xuất và vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm xây dựng hệ thống các cơ chế chính sách đặc thù áp dụng cho thành phố............

- Phối hợp với các cơ quan Trung ương sớm ban hành và triển khai có hiệu quả Nghị định của Chính phủ về một số cơ chế ưu đãi đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố............ theo Nghị quyết …………

- Phối hợp với các địa phương liên quan đề xuất Trung ương ban hành cơ chế liên kết vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung; khai thác hiệu quả chương trình hợp tác............; xây dựng cơ chế phối hợp đầu tư dự án.......................

1.2- Đổi mới chính sách huy động nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển, tập trung phát triển kinh tế tư nhân

- Thực hiện có kết quả Kết luận Hội nghị Thành ủy lần thứ 4 về đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn ............. Ban hành danh mục và các chính sách ưu đãi đối với các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn ............ và danh mục các dự án đầu tư quan trọng hàng năm. Xây dựng chính sách khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp lớn thành lập hoặc chuyển hội sở chính đến thành phố. Tạo điều kiện phát triển mạnh kinh tế tư nhân; phấn đấu đến năm ............, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng …..GRDP của thành phố; đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân chiếm …..tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn ........................; ban hành Quyết định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách thành phố cho ngân sách các quận, huyện trên địa bàn thành phố giai đoạn .........................

- Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa nhằm huy động được nhiều nguồn lực xã hội để cùng với ngân sách nhà nước đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

1.3- Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh

- Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển doanh nghiệp thành phố............ đến năm ............”, phấn đấu đến năm ............, thành phố có trên………doanh nghiệp, trong đó có khoảng…….. doanh nghiệp có quy mô lớn; ban hành Đề án “Chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn ........................, định hướng đến năm 2030”.

- Đẩy mạnh các giải pháp duy trì các thứ bậc cao và cải thiện vị trí thấp đối với các chỉ số đánh giá dịch vụ hành chính công quốc gia như Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) giai đoạn .............

- Lãnh đạo các cấp, kể cả lãnh đạo cao nhất của thành phố thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động.

1.4- Đối với tổ chức bộ máy, phương thức và cơ chế, chính sách xúc tiến đầu tư

- Nghiên cứu thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố đảm bảo quy định của pháp luật, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và bổ sung một số nhiệm vụ về hỗ trợ doanh nghiệp trước, trong và sau khi cấp phép.

- Đề xuất Trung ương cho thành phố có cơ chế đặc thù trong thu hút đầu tư; có chính sách khen thưởng cho những cá nhân, tổ chức vận động thành công các dự án đầu tư lớn vào thành phố.

2- Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại; tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin

2.1- Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại

Bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình mới để thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển dịch vụ thành phố, trọng tâm là:

- Hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để các nhà đầu tư sớm triển khai hoàn thành và đưa vào khai thác các dự án du lịch như: …………

- Thúc đẩy đầu tư xây dựng và sớm đưa vào hoạt động các dự án thương mại, dịch vụ chậm triển khai ………………..

- Phát triển mạnh các loại hình vận tải công cộng, dịch vụ cảng biển - logistics, từng bước đưa............ trở thành trung tâm logistics của khu vực. Tập trung nguồn lực đầu tư để phát triển............ trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển của cả nước.

- Ban hành chính sách khuyến khích phát triển mạnh các loại hình dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông, đào tạo, y tế…

2.2- Tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin

- Hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại của Khu công nghệ cao giai đoạn 1, Nhà máy Xử lý nước thải, các công trình trong khu nghiên cứu - phát triển, san nền giai đoạn 2…; xác định các ngành công nghiệp công nghệ cao mũi nhọn, xây dựng cơ chế, chính sách đặc biệt thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao (ưu tiên phân khu công nghiệp công nghệ cao).

- Có giải pháp phù hợp khởi động lại tiến độ đầu tư Khu Công nghệ thông tin tập trung; thúc đẩy triển khai Khu đô thị công nghệ FPT…

- Có giải pháp tích cực hỗ trợ thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp; đồng thời rà soát, kiên quyết thu hồi các trường hợp không thực hiện theo cam kết để bố trí cho doanh nghiệp có nhu cầu.

- Nghiên cứu, quy hoạch, đầu tư một số khu công nghiệp (mở rộng Khu Công nghiệp Hòa Cầm; xây dựng mới Khu Công nghiệp Hòa Nhơn, Khu Công nghiệp Hòa Sơn, Khu Công nghiệp Hòa Ninh); xúc tiến đầu tư một số khu, cụm công nghiệp thân thiện môi trường; quy hoạch và xây dựng 1 - 2 cụm công nghiệp phụ trợ.

2.3- Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và bền vững

- Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (nhất là tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất, đời sống vật chất, thu nhập, giảm nghèo bền vững, môi trường…).

- Tăng cường hỗ trợ ngư dân đóng tàu công suất lớn, nâng cao năng lực khai thác hải sản xa bờ gắn với thực hiện chương trình quốc gia vươn khơi bám biển.

2.4- Tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách địa phương lành mạnh, hiệu quả; thực hiện tốt các chính sách tạo nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu

- Ban hành Quy định “Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo Luật Ngân sách nhà nước 2015”; xây dựng phương án cân đối nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn .........................

- Tăng cường kỷ luật tài chính; tiếp tục quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng dự toán giao. Tăng dự phòng ngân sách để xử lý những trường hợp thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi cấp bách phát sinh.

3- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm

- Tiếp tục triển khai, nghiên cứu điều chỉnh hợp lý và tăng cường quản lý quy hoạch chung thành phố............ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Quy hoạch hệ thống cấp điện thành phố giai đoạn ............2025 có xét đến năm 2035. Quy hoạch hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn .........................

- Xây dựng Đề án “Phát triển đô thị............ và vùng phụ cận”, Đề án “Phát triển vịnh............ thành một khu đô thị cảng biển quốc tế”; khớp nối quy hoạch và có chính sách cụ thể đối với các khu dân cư, khu vực chỉnh trang đảm bảo quyền lợi chính đáng và điều kiện sống của người dân.

- Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành: Trung tâm Hội nghị quốc tế; nâng cấp Sân bay quốc tế.........…

- Tiếp tục nâng cấp, cải tạo mạng lưới giao thông và các nút giao thông nội thị, phát triển hệ thống giao thông tĩnh, giao thông công cộng; đầu tư xây dựng

- Tăng cường công tác quản lý đô thị; xây dựng và ban hành quy chế quản lý quy hoạch và quản lý đô thị.

4- Xây dựng đô thị văn minh

4.1- Tạo lập môi trường, đời sống văn hóa, văn minh đô thị

- Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị …….của Ban Thường vụ Thành ủy, gắn với Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương ….(khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp trong gia đình, họ tộc, cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến thực sự trong giao tiếp, ứng xử của cán bộ, nhân dân thành phố, nhất là trong văn hóa giao tiếp nơi công cộng, văn hóa thương mại, văn hóa du lịch, văn hóa giao thông, văn hóa công sở…

- Tập trung đầu tư một số công trình văn hóa trọng điểm như: Trung tâm văn hóa thành phố, Nhà hát lớn thành phố.

- Huy động các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thế hệ mới để xây dựng Thành phố thông minh, trước hết trong quy hoạch đô thị, vận hành các thiết chế của thành phố, tổ chức quản lý dân cư, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng; triển khai các dịch vụ đô thị và các nhu cầu khác của dân cư một cách phù hợp, giúp cho kinh tế đô thị tăng trưởng, duy trì tiến bộ xã hội và phát triển bền vững.

4.2- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân

- Duy trì thực hiện tốt Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố 4 an”().

- Tập trung nguồn lực triển khai hoàn thành Đề án “Giảm nghèo trên địa bàn thành phố............ giai đoạn ........................”. Tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng.

- Điều chỉnh và tiếp tục triển khai Quy hoạch tổng thể ngành giáo dục và đào tạo đến năm ............, tầm nhìn đến năm 2030. Hoàn thành đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, thực hiện dạy học 02 buổi/ngày cho 100% học sinh tiểu học. Phấn đấu tăng ít nhất 50% tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học.

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp Bệnh viện............ thành trung tâm y tế khu vực; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động Bệnh viện..................; xúc tiến đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Bệnh viện......…….. giai đoạn 2 và một số bệnh viện quốc tế chất lượng cao… Rà soát, đầu tư và thống nhất mô hình hoạt động của các trung tâm y tế quận, huyện đảm bảo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Triển khai thực hiện Đề án “Bác sĩ gia đình”. Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100% vào năm .............

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch. Quan tâm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, nhất là công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

4.3- Xây dựng thành phố môi trường và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu

- Tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng............ - Thành phố môi trường”; lập và triển khai quy hoạch hệ thống cây xanh đô thị, hệ thống thoát nước đô thị, xử lý chất thải rắn đô thị; Đề án “Phát triển công trình xanh và ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng thành phố............ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

5- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

- Tiếp tục triển khai kế hoạch 5 năm thực hiện “Quy hoạch phát triển đào tạo nghề thành phố............, giai đoạn ……..-............”. Xây dựng và triển khai Đề án “Giải quyết việc làm giai đoạn ........................”. Phát triển thị trường xuất khẩu lao động, nhất là thị trường có thu nhập cao, an toàn cho người lao động.

- Trên cơ sở dự báo chuyển dịch cơ cấu kinh tế và những biến động về cơ cấu lao động thành phố sau năm ............, bổ sung, hoàn chỉnh để tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công giai đoạn ........................”; xây dựng Đề án “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm ............”, chuẩn bị nguồn nhân lực cho Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung...

- Kiến nghị Trung ương tiếp tục triển khai chủ trương đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Làng Đại học............; đầu tư, nâng cấp trường Cao đẳng nghề............. Phối hợp xây dựng Đại học............ xứng tầm là đại học trọng điểm quốc gia. Tạo điều kiện, khuyến khích phát triển các trường quốc tế chất lượng cao, các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố.

6- Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội

- Tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực và thế trận, xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng các lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Củng cố thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa.

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tội phạm, giảm tội phạm về ma túy và các vụ trọng án.

- Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Khẩn trương hoàn thành Đề án “Lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông, trật tự trên địa bàn thành phố”. Nghiên cứu ban hành chính sách khả thi hạn chế phương tiện giao thông cá nhân.

- Xây dựng và triển khai “Quy hoạch tổng thể phòng cháy, chữa cháy thành phố giai đoạn 2016-............”.

II- Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

1- Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

1.1- Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, chú trọng giáo dục đạo đức cách mạng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ

- Tổ chức học tập và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ............của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ ………Đảng bộ thành phố và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy.

- Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cụ thể đi vào chiều sâu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Tạo chuyển biến tích cực trong việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu; thực hiện thường xuyên và nâng cao chất lượng chất vấn trong Đảng.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Đấu tranh, phản bác có hiệu quả các thông tin sai trái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ đường lối của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo. Xử lý thông tin kịp thời, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội.

1.2- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoàn thiện bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở phù hợp với đặc điểm đô thị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác xây dựng, phát triển đảng và đoàn thể trong trường học, trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

- Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia lãnh đạo ở các cấp. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “Phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý đến năm ............” và xây dựng Đề án “Tạo nguồn và phát triển đội ngũ cán bộ trẻ”. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài; tiếp tục thực hiện việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp sau khi có chủ trương của Trung ương.

- Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển và chính sách đối với cán bộ. Xây dựng, phê duyệt quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ ............ - 2025 và những năm tiếp theo; định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch, đảm bảo việc thực hiện công tác cán bộ được chủ động, kịp thời.

- Nghiên cứu, đề xuất chủ trương kiện toàn một số cơ quan trong hệ thống chính trị và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu, thực hiện thí điểm việc nhất thể hóa một số chức danh.

1.3- Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

- Thực hiện nghiêm các quy định của Điều lệ Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát của Trung ương, Thành ủy, quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy.

- Đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo hướng đồng bộ, nghiêm minh, hiệu lực và hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy. Coi trọng việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, ngăn ngừa, giáo dục ngay từ cơ sở.

- Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra của Đảng với hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân các cấp, thanh tra của Nhà nước và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Xử lý nghiêm, kịp thời các vụ việc vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, không né tránh, nể nang.

1.4- Nâng cao chất lượng công tác dân vận, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

- Thực hiện có chất lượng hiệu quả Nghị quyết Trung ương …..(khóa XI) về công tác dân vận, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, phong trào do các cấp phát động, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và phát triển thành phố.

- Ban hành và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp theo Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương”; thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường và Quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các tổ chức trong việc thực hiện công tác dân vận; nâng cao chất lượng tham mưu về công tác dân tộc, tôn giáo.

1.5- Tăng cường công tác nội chính, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách tư pháp

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nội chính, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung triển khai các giải pháp cụ thể thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực công tác nội chính, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Nâng cao năng lực điều tra khám phá án của lực lượng công an các cấp; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát và xét xử của Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân. Tăng cường phối hợp công tác giữa các cơ quan tư pháp. Tiếp tục thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm ............ theo Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX).

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng theo tinh thần Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Có giải pháp thực hiện hiệu quả việc kiểm kê và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập.

- Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Hằng năm, tổ chức 01 đến 02 đoàn công tác liên ngành kiểm tra thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về công tác nội chính và ít nhất 02 đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với Nghị quyết Trung ương ........, Chỉ thị.......của Ban Thường vụ Thành ủy.

2- Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực điều hành, quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính

- Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ .............

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp, nhất là chất lượng các kỳ họp, hoạt động giám sát, công tác chỉ đạo, điều hành. Tăng cường năng lực giám sát các của các cơ quan dân cử. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả các kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị ..........của Ban Thường vụ Thành uỷ, nhất là nội dung “5 xây, 3 chống” gắn với Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn ............, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại và dân chủ.

- Thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh việc sắp xếp các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; xã hội hóa, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động công ích trên địa bàn

- Tăng cường phân cấp, ủy quyền công tác quản lý nhà nước giữa Ủy ban nhân dân thành phố với các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

- Xây dựng các đề án để trình Trung ương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hòa Vang và một số phường, xã có dân số đông; nâng hạng đô thị cho các quận, huyện.

3- Phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tập trung lãnh đạo hướng mọi hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội về cơ sở với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của hệ thống chính trị trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố sự đồng thuận trong nhân dân; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội lần thứ............của Đảng và Nghị quyết lần thứ XXI Đảng bộ thành phố đề ra.

- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế, đẩy mạnh chương trình phối hợp và thống nhất với các hội thành viên tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở và khu dân cư làm địa bàn hoạt động chủ yếu; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, nhất là nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, tín đồ và chức sắc các tôn giáo, đồng bào các dân tộc và người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài.

- Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân theo Quyết định ............

- Đổi mới cơ cấu tổ chức, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tinh gọn, chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quy hoạch, đào tạo, luân chuyển đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, phát huy vai trò nòng cốt của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng dân cư đóng góp vào công tác Mặt trận.

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ............của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố.

2- Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo Uỷ ban nhân dân thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai; rà soát các đề án, dự án cụ thể trên các lĩnh vực, chọn những vấn đề then chốt, cấp bách để tập trung chỉ đạo thực hiện; phân công lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố phụ trách, cơ quan phối hợp; bố trí nguồn lực, kinh phí và xác định thời gian thực hiện hoàn thành các nội dung của chương trình và các nhiệm vụ chủ yếu khác; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các điển hình thực hiện tốt nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hằng năm và cả nhiệm kỳ.

3- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao giúp Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động này.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương,
- Các cơ quan TW Đảng,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc TU,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành,
- Các quận ủy, huyện uỷ, đảng uỷ trực thuộc,
- Các đồng chí Thành uỷ viên,
- Lưu VT, TH.

T/M THÀNH ỦY
BÍ THƯ
(Đã ký)

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ - Mẫu 2

ĐẢNG BỘ …………………….

CHI BỘ ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: … /KH-CB ……, ngày tháng năm 20

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2021 - 2022
-----------

Thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ ................... lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 -2022, chi bộ ................... xây dựng chương trình hành động như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Để thực hiện tốt Nghị quyết của đại hội trước hết cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhằm tạo ra sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên trong toàn Chi bộ ................... về quan điểm, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu mà đại hội đã đề ra. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động phù hợp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ ..................., góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển KT-XH-ANQP của thị trấn. Trong đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung chủ yếu đã đề ra.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình, nêu gương, phát huy dân chủ, công khai minh bạch;

Xây dựng mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; chi bộ chú trọng giữ gìn và phát huy tốt mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy cao sức mạnh và trí tuệ tập thể trong mọi hoạt động của chi bộ, đồng thời tập trung lãnh đạo chính quyền, đoàn thể. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đánh giá.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ; thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, chuẩn bị tâm thế tốt cho việc thực hiện Chương trình GDPT mới - 2021 , trước mắt năm 2021 là lớp 1; 100% CBCCVC phấn đấu đạt chuẩn về trình độ đào tạo để đảm đương tốt nhiệm vụ; không có CBCCVC vi phạm kỉ luật, vi phạm đạo đức lối sống; 100% CBCCVC sử dụng thành thạo và ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc; huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 100%; hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đạt 100%; đảm bảo chỉ tiêu kết nạp đảng viên và hoàn thành các mục tiêu chủ yếu.

Phát huy và tôn trọng quyền làm chủ của cán bộ giáo viên, đảm bảo dân chủ nhưng phải tập trung; đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Làm tốt công tác cán bộ, sao cho đúng người đúng việc; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đánh giá, xếp loại. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung các quy chế làm việc trong nhà trường, công khai dân chủ. Lãnh đạo công đoàn, tổ chức Đội, Đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng, xây dựng và triển khai các kế hoạch kịp thời, khả thi.

2. Chỉ tiêu trọng tâm đến năm 2022

a. Nhiệm vụ thường xuyên, chuyên môn

1. Trường tối thiểu đạt danh hiệu: Tập thể Lao động Tiên tiến

2. Công đoàn vững mạnh

3. Đội TNTP HCM đạt Liên Đội mạnh

4. Thư viện đạt tiên tiến.

5. Duy trì đơn vị đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, phấn đấu đạt một số tiêu chí của mức độ 2.

b. Chỉ tiêu của Chi bộ

1. Chi bộ trong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2. Phát triển từ 3 đảng viên trở lên.

3. Đảng viên tham gia học nghị quyết đạt 98% trở lên

4. Chất lượng đảng viên hằng năm: HTTNV đạt 80% trở lên, không có KHTVN.

5. Các đoàn thể vững mạnh.

6. Thường xuyên tổ chức thực hiện và động viên quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo và quản lý

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tổ chức và hoạt động của đơn vị, xây dựng tập thể Chi bộ đoàn kết thống nhất, chú trọng công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc “Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 27/CT-TU ngày 01/10/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về việc “Nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”, gắn với các cuộc vận động khác của cấp trên và Ban ngành phát động.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy định 101/QĐ-TW, ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Kế hoạch số 72/KH-TU, ngày 21/05/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Đổi mới công tác quản lí, tự học, tự rèn để nâng cao năng lực quản lí điều hành của tập thể cơ quan, đơn vị.

2. Giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ 2021 - 2021

- Các cá nhân phụ trách công việc tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ thông tin, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, tham quan các mô hình hoạt động của các chi bộ xuất sắc để học hỏi về đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ

- Chỉ đạo nhà trường tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, cao chất lượng dạy và học, đầu tư nhiều hơn để GV dự thi các cấp đạt kết quả cao.

- Quán triệt sâu kĩ hơn, nâng cao nhận thức trong đội ngũ về nguyên tắc tập trung dân chủ để mỗi cá nhân thấy rõ trách nhiệm của mình trong tập thể, từ đó mạnh dạn, tự tin có những ý kiến đóng góp xây dựng tập thể mạnh hơn. Quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp, thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử.

- Trong công tác kiểm tra, mỗi bộ phận có kế hoạch và triển khai kịp thời, đánh giá rõ ràng ưu, khuyết và đề xuất, tư vấn hướng khắc phục.

- Tăng cường trách nhiệm của đảng viên được phân công công việc, công đoàn, các đoàn thể để giúp đỡ quần chúng nhằm phấn đấu kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu đề ra.

3. Giải pháp thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đã được Đại hội thông qua

- Tăng cường công tác lãnh đạo, công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và CBCCVC trong đơn vị, nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong công tác cán bộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đào tạo lực lượng kế thừa, vừa hồng vừa chuyên đủ sức gánh vác và đảm trách công việc đạt hiệu quả cao. Chi ủy lãnh đạo tìm nguồn phát triển đảng viên đủ chỉ tiêu, đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định, coi trọng chất lượng.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác.

- Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể. Các hoạt động hướng tới hiệu quả, đạt mục tiêu cao; nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ, bố trí đảng viên phụ trách các số bộ phận nòng cốt trong đơn vị; tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị; đánh giá và hệ thống hóa việc dạy và học, kịp thời rút kinh nghiệm, định hướng; xây dựng môi trường sư phạm; phát huy sự tham gia của các lực lượng giáo dục.

- Lãnh đạo công đoàn hoạt động có hiệu quả các chương trình hành động, tập hợp và vận động quần chúng tham gia tốt các phong trào thi đua, hưởng ứng các cuộc vận động, hoạt động trong nhà trường, cùng tham gia công tác xây dựng Đảng, giới thiệu cho chi bộ những đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng.

- Chỉ đạo Đội TNTP Hồ Chí Minh hoạt động nghiêm túc, có chất lượng theo chương trình công tác Đội của Hội đồng Đội huyện, theo Điều lệ Đội TNTP HCM. Tổ chức cho các em học tập nhận thức được về tổ chức Đội.

4. Đổi mới phương thức hoạt động của chi bộ

- Cấp ủy, bí thư chi bộ phải ý thức cao về vai trò và trách nhiệm của mình. Tổ chức sinh hoạt đúng kì, đảm bảo nội dung, quy trình hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

- Phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng, cảm tình Đảng phù hợp, hàng tháng báo cáo cụ thể tình hình. Trong nhiệm kì đảm bảo kết nạp được 3 đảng viên.

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể bám sát các chương trình, văn bản chỉ đạo của cấp trên để xây dựng kế hoạch hoạt động hợp lí.

- Quán triệt trong đội ngũ luôn giữ tốt mối quan hệ với nơi cư trú, tham gia đầy đủ các hoạt động địa phương nơi cư trú tổ chức.

- Tổ chức tham quan, học tập các chi bộ, các nơi có mô hình hoạt động sáng tạo.

5. Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ

Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng sử dụng tốt những người có năng lực tốt, chuyên môn giỏi hiện có và tuyển dụng mới những người đáp ứng được yêu cầu của công việc.

Tạo môi trường làm việc thân thiện, năng động; đề cao tinh thần hợp tác và chia sẽ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên đều tự hào, mong muốn được cống hiến và gắn bó với đơn vị.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm chủ động, sáng tạo trong đội ngũ nhằm đem lại kết quả công tác tốt nhất.

Tổ chức kiểm tra đánh giá chặt chẽ, đúng quy định. Để có kế hoạch bồi dưỡng, quy hoạch và phát triển đội ngũ phù hợp, hướng đến chuyên môn hóa nhằm đạt hiệu quả chất lượng cao.

6. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ

Tiếp tục tham mưu lãnh đạo địa phương, UBND huyện đầu tư xây dựng khối 8 phòng học, xây dựng nhà ăn, nhà bếp, nơi nghỉ cho HS để tổ chức bán trú tốt hơn, bổ sung thêm 12 máy tính để dạy tin học, củng cố phòng máy dạy tiếng Anh; tu sửa lại hệ thống tường rào, thoát nước, chống sét.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chi bộ tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là chương trình hành động của đại hội Đảng bộ thị trấn Võ Xu, nâng cao sự thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn chi bộ về những quan điểm, chủ trương của Đảng bộ địa phương. Các bộ phận, tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình hành động cụ thể sát với tình hình, nhiệm vụ của mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Căn cứ vào chương trình hành động này, chi bộ cụ thể hóa kế hoạch tổ chức thực hiện bằng các Nghị quyết về nhiệm vụ năm học và Nghị quyết hàng tháng.

- Chi bộ tăng cường chỉ đạo các cá nhân, các bộ phận, tổ chức đoàn thể xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu của bộ phận mình phụ trách, hướng đến đạt chất lượng GD cao.

- Chi bộ xây dựng chỉ tiêu về công tác phát triển đảng viên cụ thể, tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, quản lý và giáo dục đảng viên rèn luyện tu dưỡng tốt, phấn đấu xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Tổ chức cho các đoàn thể tiếp thu sự chỉ đạo của chi bộ, và tổ chức đoàn thể cấp trên; phối hợp chặt chẽ với chính quyền để tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của chi bộ.

Trên đây là kế hoạch và chương trình hành động của chi bộ ................... nhiệm kỳ 2021 -2022. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị căn cứ chương trình hành động này tiến hành xây dựng chương trình hành động của mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

Nơi nhận:
- Đảng ủy thị trấn (Báo cáo);

- BGH, các đoàn thể;

- Lưu: CB.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ - Mẫu 3

ĐẢNG BỘ …………………….

CHI BỘ ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: … /KH-CB ……, ngày tháng năm 20

KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…
----------------

Thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ ……………, nhiệm kỳ 20…-20…, chi bộ và nhà trường xây dựng chương trình hành động như sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CHUNG

Để thực hiện tốt Nghị quyết của đại hội trước hết cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhằm tạo ra sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong toàn trường về quan điểm, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp lớn mà đại hội đã đề ra. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động phù hợp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển KT-XH-ANQP của xã …………….. Trong đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên, CBVC và học sinh trong toàn trường về cơ hội, thách thức; nắm vững các quan điểm, chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nâng cao kiến thức, nhận thức về luật pháp, nắm vững các văn bản chỉ đạo của ngành.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBVC và học sinh về vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và xây dựng, phát triển nhà trường.

-Quán triệt và tăng cường nghiên cứu, thực hiện nghị quyết về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục của Đảng.

2. Tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của trường và ngành GD-ĐT. Nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng giáo dục.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu cụ thể để đổi mới phương thức quản lý, phát huy vai trò nòng cốt của chỉ bộ, của chi ủy. Tăng cường công tác giám sát đánh giá theo các tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục, theo quy định trường chuẩn quốc gia. Tích cực thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp dạy và học.

- Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh; thu hút học sinh vào các hoạt động tập thể, chú trọng giáo dục kỹ năng sống.

- Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy và học.

- Tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên được tham dự các lớp học bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ.

- Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, tăng cường việc kiểm tra quản lý giờ giấc và chất lượng giảng dạy; đẩy mạnh công tác kiểm tra giáo dục nhằm đưa công tác giảng dạy và học tập đi vào nề nếp. Đảm bảo tính công bằng, khách quan, nghiêm túc trong kiểm tra, đánh giá. Kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực trong quá trình dạy và học ở nhà trường.

-Tăng cường cơ sở vật chất - thiết bị đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của chất lượng giáo dục

- Thực hiện tốt chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp, chương trình ngoại khóa. Quan tâm nâng cao chất lượng giảng dạy của bộ môn giáo dục công dân, đảm bảo tốt trật tự an toàn trong nhà trường, không để xảy ra điểm nóng hoặc các tình huống phức tạp về an ninh chính trị trong cán bộ, giáo viên, học sinh.

- Làm tốt công tác thi đua. Động viên và tổ chức tốt CBVC, học sinh tham gia các chương trình từ thiện, chương trình bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, không để cho ma tuý và các tệ nạn xã hội xuất hiện trong Nhà trường.

3. Lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt các nghị quyết của cấp trên. Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tập trung làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân.

- Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường giáo dục rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống cho đảng viên CBVC và học sinh. Đề cao lối sống cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; tinh thần đoàn kết nội bộ.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, có bản lĩnh, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. Làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ hàng năm, chú ý đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

- Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; mở rộng dân chủ đồng thời tăng cường kỷ luật Đảng, phát huy dân chủ trong bàn bạc, thảo luận và xây dựng nghị quyết. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

- Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tổ chức các hoạt động gắn nội dung với chức năng của tổ chức mình, tạo sự phối hợp thống nhất chặt chẽ, đồng bộ trong mọi hoạt động của trường nhằm phát huy sức mạnh của tất cả CBVC và học sinh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng chi bộ thực sự vững mạnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trước hết chi bộ cần tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là chương trình hành động của đại hội Đảng bộ ………….. lần thứ …, nhằm nâng cao sự thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn chi bộ về những quan điểm, chủ trương của Đảng bộ. Trên cơ sở đó, các tổ chuyên môn xây dựng chương trình hành động cụ thể sát với tình hình, nhiệm vụ của mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2. Chi bộ căn cứ vào chương trình hành động này cụ thể hóa kế hoạch tổ chức thực hiện bằng các Nghị quyết về nhiệm vụ năm học và Nghị quyết hàng tháng.

3. Chi bộ cần tăng cường chỉ đạo các cá nhân, các tổ chuyên môn xây dựng các chỉ tiêu về chất lượng GD, đồng thời xây dựng chỉ tiêu về công tác phát triển Đảng, tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, quản lý và giáo dục đảng viên rèn luyện tu dưỡng tốt, phấn đấu xây dựng chi bộ thành chi bộ vững mạnh tiêu biểu và 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ.

4. Tổ chức đoàn thể quần chúng (Hội đồng trường, Công đoàn, Đội TNTP, Đoàn TN) tiếp thu sự chỉ đạo của chi ủy, và tổ chức đoàn thể cấp trên, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của chi bộ.

Trên đây là kế hoạch và chương trình hành động của chi bộ trường ………..nhiệm kỳ 20…-20... Các cán bộ, giáo viên, các tổ chức đoàn thể căn cứ chương trình hành động này tiến hành xây dựng chương trình hành động của mình để tổ chức và triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Nơi nhận:
- Đảng ủy xã (Báo cáo);
- Lưu: CB.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Trên đây là tất cả những gì có trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ 3 mẫu kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020 - 2022 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ 3 mẫu kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020 - 2022 , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn