Đáp án đề thi môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2020 Đề thi chính thức môn GDCD THPT Quốc gia 2020

Đáp án đề thi môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2020 Đề thi chính thức môn GDCD THPT Quốc gia 2020

  • Admin
  • 17-02-2021
  • 141 view

Hôm nay là ngày cuối cùng các bạn sĩ tử sẽ thi tiếp các môn khoa học xã hội : Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân. Các môn thi này, các bạn tiếp sẽ làm bài thi trắc nghiệm trong vào 50 phút mỗi một môn thi với 40 câu hỏi xoay quanh kiến thức của lớp 11 và 12.

Đề thi THPT môn GDCD sẽ gồm 24 mã đề từ: 301 đến 324. Sau đây là đáp án các Mã đề thi và đề thi THPT Quốc gia năm 2021 môn Giáo dục công dân, mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2021

Đáp án môn GDCD thi THPT quốc gia 2021

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 301

81-C 82-A 83-C 84-A 85-D
86-A 87-B 88-C 89-D 90-B
91-A 92-C 93-C 94-A 95-D
96-D 97-B 98-B 99-A 100-A
101-A 102-C 103-D 104-C 105-A
106-D 107-A 108-C 109-D 110-D
111-A 112-C 113-C 114-C 115-A
116-D 117-D 118-A 119-D 120-C

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 302

81-A 82-A 83-B 84-A 85-A
86-B 87-A 88-C 89-C 90-A
91-B 92-C 93-A 94-D 95-A
96-A 97-B 98-D 99-D 100-C
101-B 102-D 103-B 104-B 105-B
106-A 107-D 108-C 109-D 110-D
111-B 112-D 113-C 114-B 115-D
116-C 117-A 118-B 119-D 120-B

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 303

81-A 82-C 83-A 84-A 85-B
86-B 87-D 88-A 89-D 90-B
91-A 92-D 93-B 94-B 95-A
96-A 97-D 98-D 99-C 100-B
101-D 102-C 103-D 104-D 105-C
106-A 107-D 108-D 109-B 110-C
111-B 112-B 113-C 114-A 115-C
116-B 117-C 118-A 119-C 120-A

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 304

81-B 82-C 83-A 84-D 85-A
86-A 87-C 88-B 89-C 90-B
91-D 92-B 93-B 94-D 95-C
96-C 97-D 98-B 99-A 100-C
101-A 102-D 103-B 104-D 105-B
106-A 107-A 108-D 109-C 110-B
111-A 112-B 113-B 114-A 115-C
116-B 117-B 118-C 119-A 120-C

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 305

81-C 82-C 83-A 84-A 85-B
86-C 87-C 88-D 89-D 90-B
91-D 92-D 93-A 94-B 95-C
96-B 97-C 98-A 99-D 100-C
101-D 102-C 103-D 104-D 105-D
106-A 107-B 108-A 109-A 110-B
111-A 112-B 113-B 114-C 115-D
116-C 117-C 118-C 119-A 120-A

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 306

81-B 82-B 83-B 84-A 85-B
86-C 87-D 88-C 89-D 90-D
91-D 92-C 93-A 94-A 95-A
96-D 97-B 98-B 99-C 100-C
101-C 102-B 103-D 104-C 105-D
106-C 107-B 108-C 109-B 110-D
111-D 112-B 113-B 114-D 115-B
116-C 117-C 118-D 119-B 120-D

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 307

81-C 82-C 83-D 84-B 85-C
86-D 87-C 88-B 89-D 90-B
91-A 92-C 93-D 94-A 95-D
96-A 97-B 98-C 99-A 100-B
101-B 102-B 103-B 104-D 105-D
106-C 107-B 108-B 109-A 110-A
111-A 112-D 113-D 114-C 115-D
116-C 117-B 118-C 119-B 120-B

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 308

81-C 82-A 83-B 84-A 85-A
86-B 87-C 88-C 89-C 90-B
91-D 92-B 93-A 94-D 95-A
96-B 97-D 98-A 99-A 100-D
101-B 102-D 103-A 104-D 105-A
106-A 107-B 108-D 109-D 110-D
111-B 112-D 113-A 114-D 115-D
116-D 117-B 118-A 119-B 120-B

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 309

81-D 82-C 83-D 84-A 85-D
86-A 87-B 88-B 89-A 90-C
91-A 92-B 93-C 94-A 95-D
96-C 97-D 98-C 99-A 100-D
101-C 102-D 103-C 104-A 105-D
106-A 107-D 108-C 109-A 110-A
111-A 112-C 113-D 114-C 115-C
116-B 117-C 118-C 119-B 120-B

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 310

81-B 82-C 83-A 84-C 85-C
86-A 87-B 88-A 89-C 90-B
91-C 92-A 93-A 94-D 95-C
96-D 97-C 98-B 99-C 100-D
101-A 102-B 103-D 104-B 105-B
106-C 107-A 108-C 109-B 110-C
111-D 112-B 113-A 114-D 115-D
116-B 117-C 118-B 119-D 120-D

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 311

81-A 82-B 83-B 84-A 85-C
86-C 87-A 88-D 89-C 90-B
91-B 92-D 93-D 94-D 95-B
96-C 97-B 98-B 99-C 100-C
101-D 102-A 103-D 104-A 105-B
106-B 107-A 108-A 109-D 110-D
111-D 112-C 113-A 114-C 115-C
116-A 117-A 118-D 119-C 120-C

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 312

81-D 82-C 83-D 84-A 85-A
86-D 87-D 88-C 89-C 90-B
91-B 92-C 93-A 94-B 95-D
96-A 97-A 98-C 99-A 100-B
101-A 102-C 103-A 104-B 105-C
106-C 107-B 108-C 109-B 110-C
111-B 112-B 113-C 114-B 115-A
116-C 117-B 118-A 119-B 120-B

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 313

81-A 82-C 83-A 84-B 85-D
86-A 87-C 88-B 89-C 90-A
91-A 92-A 93-C 94-D 95-B
96-C 97-C 98-D 99-B 100-D
101-A 102-D 103-C 104-D 105-D
106-B 107-B 108-C 109-C 110-B
111-C 112-B 113-B 114-B 115-A
116-A 117-C 118-C 119-A 120-A

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 314

81-D 82-C 83-A 84-A 85-B
86-C 87-C 88-A 89-D 90-C
91-C 92-B 93-B 94-B 95-B
96-D 97-D 98-A 99-A 100-D
101-B 102-B 103-C 104-A 105-C
106-C 107-A 108-D 109-B 110-B
111-D 112-A 113-A 114-D 115-A
116-D 117-C 118-D 119-A 120-C

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 315

81-D 82-D 83-A 84-B 85-D
86-D 87-A 88-C 89-B 90-A
91-B 92-B 93-A 94-B 95-B
96-A 97-A 98-B 99-A 100-B
101-C 102-C 103-B 104-C 105-C
106-B 107-A 108-B 109-C 110-C
111-B 112-C 113-B 114-A 115-A
116-C 117-C 118-C 119-A 120-A

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 316

81-D 82-B 83-C 84-C 85-A
86-B 87-D 88-A 89-C 90-D
91-B 92-A 93-A 94-B 95-B
96-A 97-D 98-C 99-A 100-D
101-C 102-C 103-D 104-B 105-A
106-C 107-D 108-B 109-D 110-D
111-C 112-D 113-A 114-C 115-B
116-A 117-D 118-A 119-D 120-D

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 317

81-B 82-C 83-D 84-C 85-B
86-D 87-C 88-B 89-D 90-B
91-C 92-B 93-A 94-A 95-C
96-A 97-C 98-A 99-B 100-C
101-D 102-B 103-C 104-B 105-B
106-D 107-B 108-A 109-A 110-C
111-A 112-D 113-D 114-C 115-D
116-A 117-C 118-A 119-D 120-D

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 318

81-A 82-D 83-D 84-C 85-B
86-D 87-B 88-B 89-A 90-B
91-A 92-A 93-C 94-A 95-D
96-C 97-D 98-C 99-B 100-C
101-A 102-B 103-C 104-C 105-D
106-B 107-C 108-D 109-D 110-D
111-B 112-C 113-B 114-D 115-D
116-C 117-C 118-C 119-B 120-C

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 319

81-A 82-D 83-A 84-A 85-D
86-C 87-A 88-A 89-C 90-D
91-C 92-D 93-D 94-C 95-B
96-A 97-B 98-A 99-B 100-A
101-A 102-A 103-D 104-B 105-D
106-A 107-B 108-A 109-D 110-D
111-D 112-B 113-B 114-B 115-D
116-A 117-D 118-A 119-B 120-B

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 320

81-A 82-A 83-B 84-C 85-B
86-D 87-D 88-B 89-C 90-A
91-C 92-D 93-D 94-D 95-B
96-A 97-C 98-C 99-B 100-A
101-B 102-D 103-B 104-B 105-A
106-C 107-D 108-D 109-B 110-B
111-C 112-B 113-A 114-A 115-A
116-C 117-C 118-D 119-C 120-A

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 321

81-C 82-C 83-A 84-C 85-B
86-B 87-D 88-A 89-D 90-B
91-B 92-D 93-C 94-A 95-B
96-C 97-D 98-C 99-D 100-C
101-C 102-A 103-B 104-A 105-C
106-D 107-A 108-B 109-B 110-C
111-D 112-D 113-B 114-C 115-A
116-B 117-D 118-D 119-A 120-A

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 322

81-C 82-D 83-A 84-A 85-B
86-C 87-D 88-D 89-B 90-B
91-D 92-A 93-B 94-A 95-A
96-D 97-D 98-C 99-C 100-D
101-D 102-C 103-A 104-D 105-B
106-D 107-D 108-C 109-B 110-C
111-C 112-B 113-C 114-B 115-A
116-C 117-A 118-A 119-B 120-A

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 323

81-C 82-A 83-D 84-A 85-D
86-A 87-B 88-C 89-B 90-B
91-D 92-D 93-D 94-B 95-C
96-C 97-D 98-A 99-D 100-A
101-B 102-A 103-C 104-A 105-B
106-C 107-D 108-A 109-C 110-D
111-B 112-D 113-B 114-A 115-D
116-A117-C 118-C 119-D 120-D

Đáp án môn Giáo dục công dân - Mã đề 324

81-B 82-D 83-D 84-C 85-D
86-C 87-C 88-C 89-A 90-B
91-A 92-A 93-C 94-B 95-B
96-A 97-A 98-D 99-D 100-B
101-C 102-D 103-A 104-B 105-C
106-C 107-B 108-D 109-D 110-A
111-B 112-A 113-B 114-D 115-A
116-B 117-D 118-A 119-D 120-B

Đề thi môn GDCD THPT Quốc gia 2021


 Đáp án đề thi môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2021 Đề thi chính thức môn GDCD THPT Quốc gia 2021

 Đáp án đề thi môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2021 Đề thi chính thức môn GDCD THPT Quốc gia 2021

 Đáp án đề thi môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2021 Đề thi chính thức môn GDCD THPT Quốc gia 2021

 Đáp án đề thi môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2021 Đề thi chính thức môn GDCD THPT Quốc gia 2021

Trên đây là tất cả những gì có trong Đáp án đề thi môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2020 Đề thi chính thức môn GDCD THPT Quốc gia 2020 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đáp án đề thi môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2020 Đề thi chính thức môn GDCD THPT Quốc gia 2020 , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn