Đáp án đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2020 (Full 24 mã đề) Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2020 chính thức

Đáp án đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2020 (Full 24 mã đề) Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2020 chính thức

  • Admin
  • 12-02-2021
  • 193 view

Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2021 khép lại với tổ hợp môn Khoa học xã hội. Môn thi đầu tiên là Lịch sử, sau đó đến bài thi Địa lý và Giáo dục công dân.

Toàn bộ bài thi trong tổ hợp Khoa học xã hội được thi theo hình thức trắc nghiệm, với thời gian 50 phút. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi đáp án đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021 gồm 24 mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324. 

  • Đáp án đề thi môn Địa lý THPT Quốc gia 2021
  • Đáp án đề thi môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2021

Đáp án đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021

Đáp án đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 301

1-D 2-C 3-B 4-A 5-C
6-D 7-B 8-B 9-C 10-D
11-D 12-B 13-C 14-A 15-D
16-A 17-B 18-B 19-A 20-A
21-A 22-D 23-B 24-D 25-B
26-A 27-B 28-A 29-D 30-D
31-A 32-A 33-A 34-D 35-B
36-A 37-B 38-D 39-D 40-D

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 302

1-B 2-C 3-B 4-B 5-D
6-B 7-D 8-B 9-A 10-A
11-C 12-A 13-B 14-A 15-D
16-A 17-C 18-B 19-C 20-A
21-D 22-A 23-A 24-C 25-A
26-B 27-B 28-A 29-A 30-C
31-C 32-B 33-B 34-C 35-B
36-B 37-A 38-A 39-C 40-C

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 303

1-A 2-B 3-D 4-A 5-C
6-B 7-D 8-B 9-A 10-C
11-D 12-D 13-C 14-C 15-A
16-D 17-B 18-D 19-D 20-D
21-B 22-C 23-B 24-B 25-B
26-C 27-C 28-D 29-B 30-D
31-B 32-C 33-C 34-B 35-C
36-D 37-B 38-C 39-D 40-B

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 304

1-A 2-C 3-C 4-A 5-B
6-C 7-B 8-C 9-D 10-D
11-D 12-B 13-D 14-D 15-A
16-D 17-A 18-B 19-A 20-D
21-A 22-A 23-D 24-A 25-A
26-A 27-D 28-B 29-B 30-A
31-B 32-A 33-A 34-D 35-D
36-B 37-A 38-D 39-B 40-B

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 305

1-C 2-C 3-D 4-C 5-A
6-A 7-A 8-B 9-B 10-B
11-A 12-C 13-A 14-B 15-B
16-C 17-C 18-B 19-D 20-D
21-C 22-A 23-D 24-D 25-D
26-C 27-C 28-D 29-D 30-C
31-A 32-D 33-A 34-A 35-D
36-C 37-C 38-A 39-C 40-A

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 306

1-B 2-C 3-A 4-C 5-C
6-C 7-D 8-B 9-D 10-A
11-B 12-B 13-A 14-C 15-A
16-D 17-B 18-D 19-C 20-C
21-A 22-D 23-C 24-A 25-A
26-C 27-C 28-C 29-A 30-D
31-A 32-A 33-D 34-A 35-D
36-D 37-C 38-D 39-A 40-A

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 307

1-C 2-C 3-C 4-B 5-D
6-D 7-A 8-A 9-B 10-C
11-B 12-A 13-B 14-C 15-C
16-B 17-A 18-C 19-C 20-C
21-B 22-D 23-D 24-C 25-B
26-A 27-C 28-A 29-D 30-D
31-D 32-B 33-B 34-B 35-A
36-A 37-B 38-D 39-D 40-A

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 308

1-B 2-D 3-C 4-B 5-C
6-A 7-D 8-D 9-B 10-D
11-B 12-D 13-C 14-C 15-A
16-C 17-B 18-C 19-A 20-C
21-B 22-B 23-B 24-C 25-A
26-B 27-D 28-C 29-B 30-A
31-C 32-C 33-D 34-D 35-D
36-B 37-D 38-A 39-D 40-B

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 309

1-B 2-A 3-C 4-A 5-A
6-B 7-B 8-A 9-D 10-D
11-C 12-D 13-D 14-D 15-B
16-B 17-D 18-A 19-D 20-C
21-A 22-D 23-A 24-B 25-C
26-B 27-D 28-D 29-C 30-C
31-D 32-D 33-B 34-C 35-A
36-D 37-A 38-A 39-C 40-C

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 310

1-A 2-C 3-D 4-D 5-A
6-A 7-C 8-C 9-B 10-D
11-C 12-C 13-D 14-C 15-C
16-B 17-B 18-B 19-A 20-B
21-D 22-B 23-C 24-B 25-A
26-B 27-B 28-A 29-A 30-B
31-A 32-A 33-B 34-C 35-B
36-C 37-B 38-C 39-C 40-A

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 311

1-B 2-C 3-A 4-C 5-D
6-A 7-B 8-D 9-A 10-D
11-C 12-B 13-A 14-C 15-D
16-B 17-D 18-B 19-B 20-B
21-A 22-D 23-A 24-D 25-B
26-A 27-C 28-C 29-C 30-B
31-B 32-A 33-C 34-A 35-B
36-A 37-C 38-C 39-B 40-C

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 312

1-A 2-A 3-C 4-C 5-B
6-C 7-D 8-C 9-A 10-D
11-D 12-A 13-B 14-C 15-A
16-C 17-B 18-A 19-B 20-C
21-D 22-D 23-B 24-D 25-B
26-A 27-A 28-A 29-B 30-D
31-B 32-B 33-D 34-D 35-B
36-B 37-D 38-A 39-A 40-B

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 313

1-D 2-A 3-D 4-C 5-D
6-D 7-C 8-A 9-C 10-D
11-C 12-A 13-D 14-B 15-C
16-B 17-A 18-D 19-C 20-C
21-B 22-D 23-B 24-D 25-A
26-A 27-B 28-B 29-D 30-A
31-B 32-C 33-C 34-A 35-B
36-C 37-A 38-D 39-B 40-A

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 314

1-B 2-A 3-B 4-B 5-A
6-B 7-C 8-C 9-D 10-B
11-A 12-C 13-B 14-A 15-D
16-B 17-C 18-C 19-D 20-A
21-C 22-D 23-A 24-A 25-A
26-D 27-D 28-C 29-C 30-A
31-B 32-D 33-B 34-B 35-D
36-C 37-A 38-D 39-A 40-D

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 315

1-B 2-D 3-D 4-C 5-B
6-C 7-B 8-D 9-A 10-D
11-D 12-D 13-C 14-A 15-C
16-A 17-D 18-B 19-D 20-C
21-C 22-B 23-D 24-C 25-B
26-A 27-D 28-B 29-C 30-A
31-D 32-C 33-A 34-B 35-C
36-B 37-C 38-B 39-C 40-C

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 316

1-B 2-C 3-B 4-C 5-B
6-A 7-A 8-A 9-A 10-A
11-C 12-B 13-A 14-C 15-D
16-C 17-A 18-A 19-A 20-C
21-D 22-D 23-A 24-B 25-D
26-A 27-D 28-D 29-C 30-D
31-D 32-C 33-B 34-C 35-D
36-C 37-C 38-B 39-C 40-D

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 317

1-B 2-A 3-D 4-A 5-A
6-D 7-A 8-C 9-D 10-C
11-C 12-D 13-A 14-A 15-B
16-B 17-D 18-D 19-B 20-B
21-C 22-D 23-C 24-C 25-B
26-C 27-B 28-C 29-A 30-A
31-D 32-C 33-C 34-D 35-A
36-B 37-A 38-C 39-C 40-D

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 318

1-D 2-C 3-D 4-D 5-A
6-A 7-A 8-C 9-A 10-D
11-B 12-B 13-B 14-C 15-B
16-C 17-D 18-B 19-D 20-D
21-D 22-A 23-A 24-D 25-C
26-A 27-B 28-A 29-B 30-C
31-B 32-C 33-B 34-B 35-B
36-A 37-C 38-A 39-B 40-C

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 319

1-C 2-C 3-B 4-C 5-A
6-D 7-A 8-B 9-D 10-D
11-D 12-C 13-D 14-A 15-A
16-B 17-A 18-B 19-A 20-A
21-D 22-B 23-A 24-C 25-C
26-C 27-D 28-B 29-A 30-C
31-B 32-A 33-A 34-C 35-B
36-B 37-C 38-B 39-B 40-C

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 320

1-C 2-C 3-B 4-D 5-A
6-A 7-D 8-C 9-C 10-A
11-B 12-A 13-C 14-C 15-A
16-C 17-C 18-D 19-C 20-D
21-B 22-D 23-C 24-B 25-C
26-D 27-B 28-B 29-D 30-A
31-A 32-D 33-A 34-B 35-D
36-B 37-B 38-A 39-B 40-D

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 321

1-B 2-A 3-A 4-D 5-D
6-C 7-D- 8-B 9-B 10-B
11-C 12-A 13-C 14-C 15-C
16-A 17-C 18-C 19-A 20-D
21-A 22-B 23-B 24-D 25-D
26-B 27-C 28-D 29-A 30-D
31-D 32-A 33-B 34-B 35-D
36-B 37-B 38-D 39-A 40-D

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 322

1-D 2-A 3-C 4-D 5-C
6-A 7-A 8-C 9-B 10-B
11-D 12-C 13-D 14-A 15-B
16-B 17-B 18-D 19-D 20-D
21-A 22-B 23-C 24-C 25-A
26-A 27-D 28-D 29-C 30-B
31-A 32-C 33-D 34-D 35-C
36-B 37-A 38-A 39-D 40-D

Đáp án môn Lịch sử  - Mã đề 323

1-A 2-D 3-B 4-D 5-A
6-C 7-D 8-D 9-C 10-B
11-C 12-C 13-D 14-A 15-D
16-A 17-C 18-B 19-B 20-D
21-C 22-B 23-C 24-B 25-D
26-D 27-A 28-A 29-B 30-D
31-A 32-B 33-C 34-B 35-C
36-A 37-C 38-A 39-B 40-C

Đáp án môn Lịch sử - Mã đề 324

1-A 2-D 3-A 4-C 5-C
6-A 7-A 8-C 9-D 10-C
11-C 12-D 13-B 14-A 15-B
16-A 17-B 18-B 19-B 20-D
21-A 22-C 23-D 24-B 25-C
26-D 27-B 28-B 29-D 30-C
31-A 32-D 33-C 34-D 35-B
36-A 37-D 38-A 39-C 40-C

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021

Đề Sử mã đề 309


 Đáp án đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021 (Full 24 mã đề) Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021 chính thức

 Đáp án đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021 (Full 24 mã đề) Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021 chính thức

 Đáp án đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021 (Full 24 mã đề) Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021 chính thức

Trên đây là tất cả những gì có trong Đáp án đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2020 (Full 24 mã đề) Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2020 chính thức mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đáp án đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2020 (Full 24 mã đề) Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2020 chính thức , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn