Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2020 - Đợt 2 Đề thi chính thức môn Toán THPT Quốc gia 2020

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2020 - Đợt 2 Đề thi chính thức môn Toán THPT Quốc gia 2020

  • Admin
  • 05-05-2021
  • 235 view

Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đợt 2 bắt đầu, sáng 3/9 thi môn Ngữ văn, chiều thí sinh bước vào làm bài thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 , với thời gian 120 phút. Các môn thi tiếp theo sẽ là bài thi Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ, bài thi Khoa học xã hội.

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Toán đợt 2 gồm 24 mã đề gồm: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124. Mời các bạn cùng theo dõi đáp án từng mã đề môn Toán trong bài viết dưới đây: 

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2

>>> Cập nhật

Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2

Mã đề 124 - Đợt 2


 Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2 Đề thi chính thức môn Toán THPT Quốc gia 2021


 Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2 Đề thi chính thức môn Toán THPT Quốc gia 2021


 Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2 Đề thi chính thức môn Toán THPT Quốc gia 2021


 Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2 Đề thi chính thức môn Toán THPT Quốc gia 2021


 Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2 Đề thi chính thức môn Toán THPT Quốc gia 2021

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 1

Đáp án môn Toán - Mã đề 101

1-C 2-B 3-B 4-D 5-D
6-A 7-C 8-A 9-D 10-D
11-B 12-C 13-D 14-B 15-B
16-A 17-B 18-C 19-B 20-B
21-C 22-C 23-C 24-B 25-C
26-A 27-C 28-A 29-B 30-A
31-C 32-C 33-C 34-B 35-A
36-C 37-A 38-A 39-B 40-B
41-A 42-A 43-A 44-B 45-C
46-A 47-A 48-B 49-C 50-C

Đáp án môn Toán - Mã đề 102

1-D 2-C 3-D 4-B 5-A
6-B 7-C 8-C 9-D 10-C
11-B 12-B 13-C 14-D 15-C
16-A 17-C 18-B 19-A 20-A
21-D 22-B 23-C 24-D 25-B
26-B 27-C 28-B 29-A 30-A
31-D 32-D 33-B 34-C 35-C
36-A 37-A 38-D 39-B 40-D
41-D 42-B 43-C 44-D 45-D
46-C 47-A 48-A 49-D 50-A

Đáp án môn Toán - Mã đề 103

1-C 2-A 3-B 4-C 5-B
6-C 7-D 8-D 9-C 10-A
11-D 12-B 13-A 14-C 15-D
16-C 17-B 18-D 19-C 20-C
21-A 22-B 23-D 24-D 25-A
26-D 27-A 28-A 29-A 30-D
31-A 32-C 33-C 34-A 35-C
36-A 37-C 38-A 39-C 40-A
41-A 42-D 43-C 44-C 45-D
46-C 47-D 48-A 49-D 50-D

Đáp án môn Toán - Mã đề 104

1-C 2-A 3-C 4-B 5-C
6-B 7-B 8-D 9-C 10-A
11-B 12-A 13-B 14-B 15-C
16-A 17-D 18-C 19-A 20-D
21-B 22-A 23-D 24-C 25-A
26-D 27-A 28-A 29-B 30-C
31-B 32-B 33-D 34-C 35-C
36-A 37-D 38-A 39-B 40-A
41-B 42-A 43-B 44-D 45-B
46-C 47-D 48-C 49-D 50-D

Đáp án môn Toán - Mã đề 105

1-A 2-A 3-C 4-D 5-A
6-D 7-A 8-D 9-D 10-A
11-A 12-D 13-A 14-C 15-A
16-B 17-C 18-C 19-D 20-B
21-D 22-C 23-D 24-D 25-B
26-D 27-A 28-C 29-A 30-A
31-A 32-D 33-B 34-D 35-D
36-B 37-A 38-C 39-A 40-B
41-C 42-D 43-B 44-D 45-B
46-C 47-C 48-C 49-D 50-C

Đáp án môn Toán - Mã đề 106

1-D 2-A 3-C 4-D 5-A
6-C 7-D 8-D 9-B 10-D
11-C 12-C 13-C 14-D 15-A
16-B 17-C 18-A 19-A 20-B
21-B 22-D 23-B 24-B 25-B
26-C 27-C 28-D 29-B 30-D
31-B 32-C 33-D 34-B 35-B
36-D 37-C 38-B 39-D 40-C
41-B 42-C 43-B 44-B 45-C
46-B 47-D 48-C 49-D 50-D

Đáp án môn Toán - Mã đề 107

1-B 2-D 3-C 4-B 5-C
6-D 7-D 8-B 9-D 10-C
11-A 12-D 13-D 14-A 15-A
16-C 17-A 18-C 19-C 20-B
21-A 22-D 23-A 24-A 25-C
26-D 27-D 28-C 29-B 30-A
31-B 32-B 33-C 34-D 35-A
36-C 37-D 38-C 39-C 40-A
41-A 42-B 43-D 44-C 45-D
46-A 47-A 48-C 49-A 50-B

Đáp án môn Toán - Mã đề 108

1-C 2-B 3-D 4-B 5-D
6-D 7-C 8-D 9-D 10-B
11-B 12-B 13-D 14-A 15-D
16-B 17-A 18-C 19-C 20-A
21-C 22-A 23-A 24-A 25-B
26-C 27-A 28-C 29-A 30-D
31-B 32-C 33-B 34-B 35-A
36-D 37-D 38-A 39-C 40-B
41-A 42-D 43-A 44-B 45-C
46-C 47-C 48-D 49-C 50-C

Đáp án môn Toán - Mã đề 109

1-A 2-D 3-B 4-B 5-D
6-C 7-D 8-B 9-B 10-A
11-D 12-C 13-D 14-D 15-C
16-C 17-B 18-D 19-D 20-B
21-C 22-A 23-B 24-B 25-A
26-B 27-C 28-A 29-C 30-B
31-C 32-D 33-C 34-C 35-A
36-A 37-C 38-A 39-B 40-D
41-A 42-B 43-A 44-A 45-D
46-B 47-D 48-D 49-A 50-B

Đáp án môn Toán - Mã đề 110

1-A 2-D 3-D 4-D 5-C
6-A 7-C 8-A 9-A 10-B
11-C 12-B 13-D 14-B 15-A
16-A 17-C 18-B 19-C 20-D
21-B 22-B 23-A 24-A 25-D
26-D 27-B 28-A 29-B 30-B
31-B 32-D 33-B 34-A 35-D
36-B 37-B 38-D 39-A 40-D
41-A 42-A 43-A 44-D 45-A
46-B 47-D 48-D 49-A 50-D

Đáp án môn Toán - Mã đề 111

1-C 2-C 3-D 4-C 5-C
6-A 7-A 8-B 9-C 10-A
11-A 12-A 13-C 14-D 15-D
16-B 17-D 18-C 19-C 20-D
21-C 22-A 23-B 24-B 25-B
26-D 27-A 28-A 29-C 30-B
31-A 32-A 33-B 34-D 35-B
36-A 37-B 38-B 39-C 40-B
41-A 42-B 43-D 44-B 45-C
46-D 47-B 48-C 49-D 50-D

Đáp án môn Toán - Mã đề 112

1-C 2-B 3-C 4-B 5-C
6-B 7-A 8-C 9-D 10-C
11-B 12-A 13-A 14-C 15-A
16-C 17-B 18-D 19-D 20-B
21-C 22-C 23-D 24-A 25-C
26-D 27-D 28-A 29-B 30-A
31-D 32-D 33-A 34-D 35-C
36-B 37-D 38-B 39-C 40-D
41-D 42-A 43-A 44-B 45-C
46-A 47-D 48-B 49-D 50-B

Đáp án môn Toán - Mã đề 113

1-C 2-A 3-C 4-D 5-A
6-C 7-C 8-B 9-A 10-A
11-D 12-D 13-C 14-D 15-A
16-B 17-A 18-A 19-B 20-B
21-A 22-D 23-A 24-B 25-C
26-C 27-D 28-B 29-C 30-A
31-D 32-B 33-B 34-B 35-C
36-B 37-D 38-D 39-C 40-C
41-B 42-B 43-D 44-C 45-C
46-B 47-C 48-C 49-B 50-D

Đáp án môn Toán - Mã đề 114

1-D 2-B 3-B 4-D 5-D
6-D 7-B 8-D 9-A 10-A
11-A 12-B 13-D 14-A 15-D
16-C 17-A 18-A 19-B 20-B
21-B 22-D 23-D 24-A 25-C
26-B 27-A 28-A 29-C 30-C
31-C 32-D 33-A 34-D 35-B
36-D 37-B 38-B 39-C 40-B
41-A 42-B 43-D 44-A 45-A
46-B 47-A 48-D 49-D 50-B

Đáp án môn Toán - Mã đề 115

1-D 2-B 3-B 4-C 5-C
6-A 7-D 8-D 9-C 10-D
11-B 12-B 13-A 14-C 15-D
16-D 17-D 18-C 19-A 20-A
21-A 22-C 23-D 24-D 25-B
26-B 27-B 28-D 29-A 30-B
31-D 32-A 33-D 34-B 35-D
36-B 37-C 38-B 39-C 40-B
41-C 42-C 43-A 44-B 45-B
46-B 47-A 48-D 49-A 50-A

Đáp án môn Toán - Mã đề 116

1-B 2-D 3-C 4-B 5-C
6-A 7-D 8-D 9-B 10-D
11-A 12-A 13-B 14-D 15-D
16-B 17-D 18-C 19-C 20-B
21-A 22-D 23-C 24-A 25-B
26-B 27-A 28-C 29-A 30-C
31-B 32-D 33-B 34-D 35-B
36-C 37-B 38-B 39-A 40-B
41-D 42-A 43-A 44-C 45-D
46-C 47-A 48-A 49-C 50-D

Đáp án môn Toán - Mã đề 117

1-D 2-C 3-D 4-A 5-B
6-B 7-C 8-D 9-A 10-B
11-B 12-A 13-D 14-C 15-C
16-D 17-A 18-D 19-A 20-D
21-B 22-B 23-A 24-A 25-B
26-D 27-C 28-C 29-A 30-A
31-C 32-D 33-D 34-B 35-D
36-A 37-A 38-D 39-B 40-D
41-B 42-C 43-B 44-C 45-B
46-C 47-C 48-B 49-B 50-A

Đáp án môn Toán - Mã đề 118

1-D 2-C 3-C 4-D 5-A
6-A 7-C 8-C 9-D 10-D
11-C 12-C 13-A 14-D 15-B
16-A 17-D 18-B 19-D 20-B
21-C 22-C 23-A 24-C 25-C
26-C 27-A 28-B 29-D 30-C
31-A 32-B 33-A 34-B 35-D
36-C 37-D 38-A 39-B 40-A
41-A 42-D 43-B 44-B 45-A
46-D 47-B 48-B 49-A 50-A

Đáp án môn Toán - Mã đề 119

1-D 2-B 3-A 4-A 5-A
6-B 7-C 8-B 9-C 10-B
11-D 12-D 13-C 14-D 15-A
16-A 17-B 18-A 19-B 20-A
21-B 22-B 23-D 24-B 25-D
26-C 27-C 28-A 29-D 30-D
31-A 32-B 33-A 34-A 35-B
36-C 37-D 38-C 39-A 40-B
41-D 42-B 43-C 44-C 45-C
46-B 47-D 48-C 49-C 50-C

Đáp án môn Toán - Mã đề 120

1-A 2-A 3-C 4-D 5-D
6-A 7-C 8-B 9-A 10-D
11-A 12-C 13-D 14-B 15-A
16-D 17-B 18-C 19-D 20-B
21-B 22-C 23-B 24-B 25-B
26-C 27-A 28-C 29-C 30-B
31-D 32-A 33-B 34-D 35-D
36-D 37-A 38-A 39-C 40-A
41-A 42-D 43-D 44-C 45-A
46-C 47-A 48-C 49-D 50-A

Đáp án môn Toán - Mã đề 121

1-B 2-A 3-C 4-B 5-B
6-D 7-C 8-B 9-C 10-D
11-C 12-A 13-B 14-D 15-B
16-A 17-A 18-D 19-D 20-B
21-C 22-C 23-A 24-C 25-D
26-A 27-D 28-C 29-A 30-B
31-A 32-D 33-A 34-D 35-B
36-C 37-C 38-A 39-B 40-D
41-B 42-B 43-A 44-A 45-C
46-B 47-C 48-A 49-D 50-C

Đáp án môn Toán - Mã đề 122

1-A 2-A 3-A 4-B 5-C
6-D 7-A 8-C 9-A 10-D
11-C 12-C 13-C 14-B 15-D
16-A 17-D 18-D 19-B 20-B
21-A 22-D 23-A 24-B 25-C
26-C 27-C 28-A 29-D 30-B
31-D 32-A 33-B 34-D 35-C
36-C 37-A 38-D 39-B 40-B
41-B 42-A 43-B 44-A 45-B
46-D 47-D 48-B 49-C 50-B

Đáp án môn Toán - Mã đề 123

1-D 2-C 3-B 4-B 5-B
6-A 7-B 8-D 9-A 10-D
11-D 12-B 13-A 14-B 15-A
16-B 17-C 18-C 19-A 20-D
21-A 22-C 23-C 24-C 25-C
26-A 27-A 28-C 29-B 30-C
31-A 32-A 33-B 34-A 35-D
36-C 37-C 38-B 39-C 40-C
41-A 42-C 43-B 44-A 45-B
46-B 47-C 48-A 49-A 50-B

Đáp án môn Toán - Mã đề 124

1-D 2-C 3-A 4-A 5-B
6-D 7-B 8-D 9-B 10-B
11-B 12-C 13-B 14-D 15-D
16-D 17-C 18-B 19-C 20-C
21-A 22-C 23-C 24-B 25-A
26-A 27-D 28-B 29-D 30-B
31-D 32-C 33-D 34-C 35-A
36-D 37-B 38-A 39-B 40-D
41-B 42-A 43-A 44-D 45-D
46-D 47-C 48-A 49-B 50-C

Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 1


 Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2 Đề thi chính thức môn Toán THPT Quốc gia 2021

 Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2 Đề thi chính thức môn Toán THPT Quốc gia 2021

 Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2 Đề thi chính thức môn Toán THPT Quốc gia 2021

 Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 - Đợt 2 Đề thi chính thức môn Toán THPT Quốc gia 2021

Trên đây là tất cả những gì có trong Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2020 - Đợt 2 Đề thi chính thức môn Toán THPT Quốc gia 2020 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2020 - Đợt 2 Đề thi chính thức môn Toán THPT Quốc gia 2020 , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn