Đáp án đề thi môn Vật lý THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT Đề thi chính thức môn Vật lý THPT Quốc gia 2020

Đáp án đề thi môn Vật lý THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT Đề thi chính thức môn Vật lý THPT Quốc gia 2020

  • Admin
  • 26-02-2021
  • 195 view

Thí sinh đã trải qua môn Ngữ văn và Toán trong Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2021 . Sáng 10/08 thí sinh làm bài trắc nghiệm với hai bài thi tổ hợp. Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và bài thi khoa học xã hội với thời gian 50 phút. Nội dung thi bao gồm cả chương trình lớp 11, 12 nhưng chủ yếu tập trung ở lớp 12.

Đáp án đề thi môn Vật lý THPT Quốc gia 2021 bao gồm 24 mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Đáp án Vật lý THPT Quốc gia 2021 của Bộ GD&ĐT

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 201

1-C 2-B 3-D 4-A 5-C
6-A 7-C 8-D 9-C 10-A
11-B 12-A 13-B 14-D 15-B
16-A 17-A 18-A 19-D 20-A
21-D 22-D 23-B 24-D 25-A
26-A 27-B 28-A 29-A 30-B
31-D 32-D 33-D 34-B 35-B
36-A 37-D 38-A 39-A 40-B

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 202

1-D 2-B 3-C 4-D 5-D
6-B 7-A 8-C 9-C 10-D
11-A 12-B 13-B 14-A 15-C
16-A 17-C 18-C 19-B 20-B
21-C 22-A 23-A 24-B 25-A
26-B 27-B 28-A 29-B 30-C
31-A 32-C 33-B 34-A 35-A
36-A 37-B 38-C 39-C 40-B

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 203

1-D 2-A 3-A 4-C 5-D
6-A 7-B 8-D 9-C 10-B
11-D 12-B 13-A 14-C 15-A
16-D 17-A 18-D 19-B 20-B
21-A 22-A 23-A 24-A 25-D
26-B 27-D 28-D 29-D 30-A
31-B 32-A 33-B 34-D 35-D
36-B 37-D 38-A 39-A 40-B

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 204

1-C 2-A 3-D 4-C 5-C
6-B 7-B 8-C 9-C 10-A
11-D 12-B 13-B 14-D 15-D
16-C 17-D 18-D 19-D 20-B
21-C 22-B 23-B 24-C 25-C
26-A 27-D 28-B 29-D 30-B
31-B 32-B 33-D 34-D 35-D
36-C 37-B 38-B 39-C 40-C

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 205

1-C 2-C 3-C 4-C 5-B
6-A 7-A 8-D 9-C 10-D
11-A 12-B 13-C 14-B 15-B
16-B 17-C 18-D 19-B 20-C
21-A 22-C 23-B 24-B 25-C
26-A 27-D 28-A 29-A 30-C
31-C 32-B 33-D 34-D 35-B
36-B 37-B 38-A 39-D 40-D

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 206

1-B 2-D 3-D 4-A 5-C
6-D 7-D 8-C 9-B 10-C
11-D 12-A 13-B 14-D 15-C
16-C 17-D 18-B 19-B 20-A
21-C 22-C 23-C 24-A 25-A
26-C 27-C 28-D 29-A 30-C
31-A 32-C 33-D 34-A 35-B
36-A 37-D 38-C 39-A 40-A

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 207

1-D 2-B 3-A 4-C 5-A
6-A 7-C 8-A 9-C 10-C
11-D 12-A 13-B 14-C 15-C
16-D 17-A 18-C 19-D 20-D
21-A 22-A 23-C 24-A 25-C
26-D 27-D 28-B 29-A 30-C
31-D 32-A 33-A 34-A 35-D
36-C 37-B 38-B 39-D 40-C

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 208

1-D 2-A 3-B 4-C 5-B
6-B 7-B 8-B 9-C 10-D
11-C 12-D 13-D 14-D 15-A
16-C 17-C 18-D 19-D 20-D
21-A 22-B 23-A 24-A 25-B
26-A 27-D 28-B 29-C 30-D
31-C 32-D 33-B 34-A 35-D
36-C 37-B 38-C 39-B 40-C

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 209

1-D 2-B 3-A 4-B 5-B
6-C 7-B 8-A 9-D 10-B
11-B 12-B 13-C 14-C 15-A
16-C 17-B 18-D 19-C 20-D
21-A 22-D 23-C 24-B 25-D
26-A 27-A 28-B 29-D 30-B
31-A 32-A 33-A 34-B 35-A
36-C 37-D 38-A 39-D 40-D

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 210

1-B 2-A 3-A 4-D 5-C
6-A 7-C 8-C 9-D 10-B
11-B 12-D 13-D 14-C 15-D
16-C 17-B 18-B 19-B 20-C
21-B 22-B 23-C 24-A 25-A
26-C 27-A 28-A 29-A 30-C
31-C 32-A 33-C 34-B 35-B
36-C 37-B 38-A 39-B 40-B

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 211

1-D 2-D 3-B 4-C 5-D
6-B 7-A 8-B 9-C 10-D
11-B 12-D 13-C 14-D 15-C
16-B 17-D 18-D 19-A 20-A
21-D 22-A 23-B 24-D 25-D
26-A 27-B 28-C 29-A 30-C
31-A 32-B 33-A 34-C 35-C
36-A 37-C 38-D 39-D 40-A

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 212

1-B 2-A 3-A 4-C 5-B
6-D 7-A 8-A 9-C 10-C
11-B 12-C 13-C 14-C 15-D
16-A 17-B 18-D 19-A 20-A
21-B 22-C 23-B 24-B 25-D
26-A 27-C 28-D 29-A 30-B
31-D 32-C 33-D 34-D 35-D
36-B 37-A 38-C 39-B 40-B

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 213

1-D 2-B 3-D 4-C 5-C
6-A 7-C 8-A 9-D 10-C
11-B 12-A 13-C 14-B 15-B
16-B 17-A 18-D 19-B 20-B
21-D 22-A 23-A 24-D 25-B
26-D 27-C 28-C 29-B 30-C
31-C 32-D 33-D 34-C 35-B
36-D 37-C 38-B 39-C 40-B

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 214

1-C 2-A 3-D 4-C 5-D
6-A 7-A 8-D 9-C 10-D
11-B 12-A 13-A 14-D 15-D
16-A 17-C 18-A 19-C 20-C
21-B 22-B 23-A 24-C 25-D
26-B 27-D 28-C 29-A 30-A
31-B 32-D 33-B 34-C 35-D
36-D 37-C 38-D 39-B 40-D

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 215

1-A 2-B 3-D 4-B 5-D
6-A 7-C 8-C 9-B 10-D
11-C 12-B 13-C 14-C 15-D
16-C 17-D 18-A 19-A 20-B
21-D 22-D 23-B 24-A 25-A
26-D 27-B 28-B 29-A 30-C
31-A 32-D 33-B 34-D 35-A
36-A 37-C 38-D 39-A 40-C

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 216

1-A 2-D 3-C 4-A 5-D
6-C 7-D 8-A 9-A 10-AC
11-C 12-B 13-D 14-C 15-C
16-B 17-D 18-B 19-B 20-B
21-A 22-D 23-C 24-D 25-B
26-B 27-D 28-C 29-A 30-C
31-B 32-B 33-A 34-C 35-A
36-C 37-C 38-D 39-A 40-A

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 217

1-B 2-D 3-C 4-A 5-B
6-A 7-B 8-C 9-C 10-B
11-C 12-D 13-B 14-C 15-D
16-C 17-D 18-C 19-D 20-A
21-D 22-B 23-D 24-C 25-B
26-D 27-A 28-D 29-C 30-D
31-A 32-B 33-A 34-B 35-C
36-A 37-C 38-D 39-A 40-A

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 218

1-A 2-D 3-A 4-B 5-B
6-D 7-D 8-C 9-D 10-D
11-D 12-D 13-C 14-C 15-B
16-A 17-C 18-D 19-B 20-B
21-D 22-A 23-B 24-A 25-BA
26-A 27-C 28-C 29-B 30-A
31-C 32-A 33-B 34-A 35-A
36-C 37-C 38-B 39-C 40-B

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 219

1-B 2-A 3-C 4-B 5-A
6-C 7-B 8-B 9-B 10-D
11-B 12-A 13-B 14-A 15-C
16-B 17-D 18-B 19-D 20-D
21-A 22-C 23-C 24-A 25-D
26-D 27-A 28-D 29-D 30-A
31-D 32-C 33-C 34-A 35-D
36-C 37-C 38-D 39-A 40-C

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 220

1-A 2-C 3-B 4-A 5-B
6-A 7-B 8-D 9-B 10-D
11-A 12-C 13-C 14-D 15-A
16-C 17-A 18-A 19-A 20-B
21-A 22-A 23-B 24-B 25-C
26-D 27-B 28-A 29-B 30-C
31-A 32-B 33-D 34-C 35-C
36-A 37-C 38-B 39-C 40-A

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 221

1- 2- 3- 4- 5-
6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15-
16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25-
26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35-
36- 37- 38- 39- 40-

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 222

1-B 2-C 3-B 4-B 5-B
6-A 7-C 8-D 9-D 10-D
11-B 12-A 13-D 14-D 15-D
16-A 17-D 18-A 19-A 20-A
21-C 22-B 23-C 24-B 25-D
26-C 27-C 28-C 29-A 30-D
31-B 32-C 33-B 34-A 35-B
36-B 37-A 38-A 39-D 40-D

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 223

1-B 2-D 3-B 4-D 5-C
6-A 7-B 8-A 9-B 10-D
11-A 12-C 13-A 14-C 15-D
16-A 17-B 18-B 19-B 20-D
21-A 22-C 23-A 24-D 25-D
26-C 27-A 28-D 29-D 30-C
31-D 32-B 33-C 34-D 35-D
36-A 37-A 38-D 39-C 40-C

Đáp án môn Vật lý - Mã đề 224

1-A 2-B 3-D 4-C 5-A
6-B 7-D 8-B 9-A 10-A
11-A 12-B 13-C 14-B 15-A
16-B 17-D 18-D 19-D 20-C
21-B 22-A 23-D 24-C 25-A
26-C 27-C 28-D 29-C 30-D
31-C 32-B 33-C 34-D 35-A
36-C 37-D 38-A 39-C 40-D

................

>>> Cập nhật ngay sau khi thí sinh thi xong

Trên đây là tất cả những gì có trong Đáp án đề thi môn Vật lý THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT Đề thi chính thức môn Vật lý THPT Quốc gia 2020 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đáp án đề thi môn Vật lý THPT Quốc gia 2020 của Bộ GD&ĐT Đề thi chính thức môn Vật lý THPT Quốc gia 2020 , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn