Đáp án thi THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh, Ngoại ngữ khác (Full 24 mã đề) Đề thi môn tiếng Anh, Trung, Nhật, Pháp, Nga, Đức chính thức

Đáp án thi THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh, Ngoại ngữ khác (Full 24 mã đề) Đề thi môn tiếng Anh, Trung, Nhật, Pháp, Nga, Đức chính thức

  • Admin
  • 13-02-2021
  • 222 view

Bộ đề thi môn Ngoại ngữ THPT Quốc gia 2021 của Bộ GD&ĐT có đáp án chi tiết kèm theo là tài liệu vô cùng bổ ích mà NVAD.biz chia sẻ với các bạn. Bao gồm đáp án đề thi môn tiếng Anh, Trung, Nhật, Pháp, Nga, Đức, mời các bạn cùng tham khảo và đối chiếu với đáp án của mình nhé.

Đáp án thi THPT Quốc gia 2021 môn Tiếng Anh (Full 24 mã đề)

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2021

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 401

1-D 2-A 3-B 4-D 5-B
6-A 7-A 8-C 9-A 10-B
11-A 12-B 13-D 14-B 15-B
16-D 17-D 18-C 19-D 20-B
21-B 22-C 23-B 24-A 25-C
26-D 27-D 28-C 29-B 30-A
31-A 32-D 33-A 34-B 35-A
36-D 37-B 38-B 39-D 40-D
41-A 42-B 43-D 44-A 45-C
46-D 47-A 48-A 49-D 50-A

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 402

1-C 2-C 3-C 4-D 5-C
6-C 7-D 8-C 9-B 10-A
11-D 12-C 13-C 14-D 15-C
16-A 17-D 18-A 19-A 20-C
21-B 22-B 23-B 24-A 25-B
26-B 27-C 28-A 29-A 30-A
31-D 32-D 33-B 34-D 35-A
36-B 37-D 38-C 39-B 40-B
41-B 42-A 43-A 44-C 45-B
46-C 47-B 48-D 49-A 50-B

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 403

1-A 2-C 3-D 4-B 5-D
6-B 7-C 8-D 9-C 10-D
11-A 12-B 13-D 14-B 15-A
16-D 17-A 18-A 19-B 20-A
21-D 22-C 23-C 24-D 25-A
26-D 27-D 28-A 29-A 30-B
31-D 32-C 33-A 34-C 35-B
36-A 37-B 38-C 39-B 40-C
41-B 42-A 43-C 44-B 45-D
46-A 47-A 48-D 49-B 50-B

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 404

1-B 2-C 3-A 4-D 5-D
6-B 7-D 8-C 9-A 10-A
11-C 12-A 13-C 14-C 15-B
16-A 17-D 18-C 19-A 20-C
21-A 22-B 23-A 24-D 25-B
26-B 27-C 28-B 29-B 30-D
31-B 32-B 33-C 34-C 35-A
36-D 37-C 38-D 39-A 40-B
41-D 42-B 43-D 44-C 45-B
46-B 47-D 48-A 49-A 50-D

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 405

1-C 2-B 3-A 4-C 5-D
6-B 7-C 8-A 9-D 10-C
11-A 12-A 13-A 14-B 15-B
16-C 17-C 18-D 19-A 20-C
21-D 22-C 23-D 24-A 25-B
26-C 27-A 28-A 29-B 30-B
31-C 32-C 33-B 34-C 35-B
36-A 37-A 38-D 39-C 40-D
41-D 42-C 43-D 44-D 45-C
46-D 47-D 48-A 49-A 50-D

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 406

1-B 2-C 3-D 4-A 5-B
6-D 7-C 8-D 9-A 10-B
11-D 12-B 13-C 14-B 15-A
16-C 17-A 18-A 19-D 20-C
21-C 22-D 23-A 24-A 25-D
26-C 27-A 28-A 29-D 30-A
31-D 32-C 33-C 34-D 35-D
36-D 37-C 38-D 39-D 40-A
41-C 42-C 43-A 44-D 45-B
46-A 47-A 48-C 49-C 50-A

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 407

1-D 2-D 3-C 4-D 5-B
6-B 7-D 8-A 9-C 10-B
11-C 12-D 13-A 14-C 15-B
16-B 17-B 18-A 19-B 20-A
21-B 22-A 23-D 24-C 25-D
26-D 27-A 28-C 29-A 30-D
31-C 32-B 33-A 34-C 35-D
36-B 37-B 38-A 39-C 40-B
41-D 42-B 43-D 44-A 45-A
46-D 47-C 48-C 49-A 50-D

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 408

1-A 2-A 3-B 4-C 5-D
6-B 7-B 8-B 9-A 10-D
11-D 12-D 13-B 14-D 15-B
16-B 17-B 18-A 19-A 20-B
21-C 22-B 23-A 24-A 25-A
26-C 27-C 28-B 29-B 30-C
31-A 32-C 33-C 34-B 35-A
36-C 37-A 38-C 39-A 40-C
41-C 42-C 43-A 44-B 45-C
46-C 47-B 48-C 49-C 50-A

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 409

1-A 2-A 3-B 4-A 5-D
6-C 7-C 8-D 9-A 10-A
11-D 12-A 13-C 14-A 15-B
16-C 17-B 18-C 19-A 20-D
21-A 22-A 23-D 24-D 25-C
26-D 27-B 28-D 29-B 30-D
31-C 32-A 33-D 34-B 35-B
36-C 37-C 38-B 39-D 40-D
41-D 42-B 43-B 44-D 45-B
46-C 47-B 48-D 49-A 50-C

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 410

1-C 2-C 3-D 4-C 5-C
6-D 7-A 8-A 9-A 10-C
11-D 12-C 13-A 14-D 15-D
16-A 17-C 18-A 19-D 20-C
21-B 22-D 23-D 24-B 25-B
26-D 27-A 28-B 29-A 30-B
31-C 32-D 33-D 34-C 35-A
36-C 37-C 38-D 39-B 40-A
41-D 42-A 43-A 44-B 45-A
46-D 47-A 48-D 49-D 50-B

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 411

1-B 2-B 3-B 4-D 5-A
6-A 7-C 8-B 9-D 10-A
11-B 12-D 13-B 14-A 15-A
16-C 17-A 18-B 19-C 20-D
21-D 22-D 23-A 24-B 25-B
26-A 27-B 28-A 29-A 30-C
31-C 32-D 33-C 34-B 35-D
36-D 37-B 38-B 39-B 40-C
41-B 42-D 43-C 44-B 45-B
46-A 47-D 48-A 49-C 50-C

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 412

1-A 2-C 3-D 4-C 5-C
6-D 7-A 8-A 9-C 10-A
11-D 12-B 13-A 14-A 15-C
16-A 17-B 18-B 19-D 20-D
21-A 22-B 23-A 24-D 25-B
26-A 27-C 28-C 29-A 30-D
31-C 32-A 33-A 34-B 35-C
36-B 37-D 38-B 39-D 40-C
41-D 42-A 43-B 44-D 45-C
46-B 47-D 48-A 49-D 50-C

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 413

1-D 2-C 3-D 4-C 5-D
6-B 7-A 8-A 9-D 10-B
11-D 12-D 13-C 14-A 15-A
16-A 17- 18- 19- 20-
21-C 22-D 23-C 24-A 25-B
26-B 27-B 28-B 29-D 30-A
31-C 32-C 33-B 34-C 35-B
36-C 37-C 38-D 39-B 40-D
41-B 42-B 43-A 44-A 45-B
46-D 47-A 48-D 49-B 50-B

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 414

1-D 2-B 3-B 4-A 5-C
6-D 7-A 8-D 9-A 10-D
11-B 12-C 13-C 14-A 15-A
16-B 17-C 18-D 19-C 20-C
21-D 22-A 23-C 24-A 25-C
26-A 27-A 28-D 29-C 30-A
31-B 32-D 33-A 34-A 35-C
36-D 37-C 38-C 39-A 40-A
41-D 42-A 43-C 44-D 45-D
46-D 47-C 48-C 49-D 50-C

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 415

1-D 2-A 3-A 4-A 5-D
6-D 7-D 8-A 9-B 10-B
11-B 12-A 13-A 14-A 15-D
16-C 17-C 18-B 19-C 20-D
21-A 22-D 23-C 24-D 25-A
26-D 27-B 28-C 29-C 30-D
31-C 32-B 33-A 34-C 35-B
36-B 37-C 38-C 39-A 40-D
41-B 42-C 43-C 44-B 45-A
46-C 47-D 48-A 49-B 50-B

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 416

1-C 2-A 3-D 4-B 5-C
6-A 7-C 8-C 9-A 10-D
11-B 12-A 13-A 14-C 15-C
16-A 17-B 18-D 19-B 20-C
21-D 22-A 23-C 24-A 25-A
26-A 27-B 28-B 29-A 30-D
31-C 32-B 33-D 34-C 35-D
36-C 37-B 38-B 39-D 40-C
41-D 42-B 43-B 44-D 45-D
46-C 47-B 48-A 49-B 50-B

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 417

1-C 2-D 3-A 4-D 5-C
6-B 7-D 8-D 9-A 10-A
11-C 12-C 13-B 14-D 15-A
16-B 17-A 18-D 19-B 20-A
21-B 22-D 23-A 24-D 25-B
26-C 27-A 28-D 29-B 30-A
31-B 32-C 33-B 34-D 35-D
36-C 37-C 38-B 39-C 40-D
41-A 42-D 43-B 44-C 45-B
46-D 47-C 48-B 49-D 50-D

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 418

1-B 2-A 3-B 4-B 5-A
6-C 7-B 8-C 9-B 10-C
11-B 12-A 13-A 14-D 15-A
16-C 17-A 18-C 19-B 20-D
21-B 22-B 23-B 24-C 25-C
26-A 27-D 28-B 29-C 30-D
31-B 32-D 33-C 34-D 35-D
36-C 37-D 38-D 39-B 40-C
41-A 42-D 43-C 44-A 45-C
46-B 47-C 48-A 49-C 50-D

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 419

1-D 2-A 3-A 4-B 5-C
6-C 7-D 8-C 9-A 10-B
11-A 12-A 13-D 14-A 15-C
16-D 17-D 18-B 19-A 20-B
21-C 22-C 23-B 24-D 25-D
26-D 27-B 28-B 29-D 30-C
31-C 32-C 33-D 34-A 35-D
36-C 37-A 38-A 39-B 40-B
41-C 42-C 43-B 44-C 45-B
46-B 47-B 48-A 49-D 50-A

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 420

1-B 2-D 3-D 4-C 5-B
6-A 7-D 8-D 9-C 10-C
11-D 12-B 13-D 14-D 15-C
16-D 17-A 18-A 19-C 20-A
21-D 22-A 23-B 24-D 25-D
26-C 27-D 28-A 29-D 30-A
31-B 32-A 33-B 34-A 35-B
36-B 37-C 38-B 39-C 40-A
41-B 42-C 43-C 44-C 45-A
46-D 47-B 48-B 49-C 50-C

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 421

1-B 2-C 3-D 4-B 5-B
6-B 7-D 8-A 9-C 10-B
11-D 12-B 13-A 14-B 15-A
16-B 17-C 18-D 19-B 20-C
21-B 22-A 23-B 24-B 25-C
26-B 27-C 28-C 29-D 30-B
31-C 32-C 33-D 34-B 35-B
36-D 37-C 38-C 39-D 40-D
41-B 42-C 43-D 44-D 45-D
46-A 47-A 48-C 49-C 50-D

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 422

1-C 2-B 3-B 4-A 5-C
6-A 7-A 8-D 9-D 10-A
11-A 12-C 13-C 14-A 15-D
16-C 17-B 18-A 19-C 20-C
21-A 22-C 23-B 24-B 25-B
26-A 27-B 28-D 29-B 30-A
31-D 32-C 33-D 34-B 35-B
36-A 37-C 38-C 39-B 40-A
41-C 42-C 43-B 44-A 45-A
46-B 47-C 48-C 49-A 50-D

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 423

1-B 2-D 3-A 4-D 5-C
6-C 7-A 8-C 9-C 10-A
11-D 12-D 13-C 14-B 15-B
16-A 17-B 18-A 19-A 20-A
21-C 22-D 23-B 24-B 25-A
26-C 27-A 28-B 29-C 30-A
31-A 32-C 33-D 34-A 35-A
36-D 37-C 38-D 39-D 40-C
41-D 42-B 43-B 44-C 45-C
46-B 47-C 48-C 49-D 50-D

Đáp án môn Tiếng Anh - Mã đề 424

1-D 2-B 3-C 4-B 5-B
6-A 7-C 8-B 9-A 10-C
11-C 12-D 13-B 14-A 15-A
16-A 17-B 18-B 19-A 20-D
21-C 22-B 23-B 24-B 25-D
26-B 27-A 28-C 29-C 30-B
31-A 32-B 33-A 34-D 35-C
36-A 37-D 38-A 39-D 40-D
41-A 42-D 43-C 44-D 45-D
46-B 47-C 48-A 49-D 50-C

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2021

Mã đề 401


 Đáp án thi THPT Quốc gia 2021 môn Tiếng Anh, Ngoại ngữ khác (Full 24 mã đề) Đề thi môn tiếng Anh, Trung, Nhật, Pháp, Nga, Đức chính thức

 Đáp án thi THPT Quốc gia 2021 môn Tiếng Anh, Ngoại ngữ khác (Full 24 mã đề) Đề thi môn tiếng Anh, Trung, Nhật, Pháp, Nga, Đức chính thức

 Đáp án thi THPT Quốc gia 2021 môn Tiếng Anh, Ngoại ngữ khác (Full 24 mã đề) Đề thi môn tiếng Anh, Trung, Nhật, Pháp, Nga, Đức chính thức

 Đáp án thi THPT Quốc gia 2021 môn Tiếng Anh, Ngoại ngữ khác (Full 24 mã đề) Đề thi môn tiếng Anh, Trung, Nhật, Pháp, Nga, Đức chính thức

 Đáp án thi THPT Quốc gia 2021 môn Tiếng Anh, Ngoại ngữ khác (Full 24 mã đề) Đề thi môn tiếng Anh, Trung, Nhật, Pháp, Nga, Đức chính thức

Trên đây là tất cả những gì có trong Đáp án thi THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh, Ngoại ngữ khác (Full 24 mã đề) Đề thi môn tiếng Anh, Trung, Nhật, Pháp, Nga, Đức chính thức mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đáp án thi THPT Quốc gia 2020 môn Tiếng Anh, Ngoại ngữ khác (Full 24 mã đề) Đề thi môn tiếng Anh, Trung, Nhật, Pháp, Nga, Đức chính thức , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn