Đề cương ôn thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 11 năm 2020 - 2021 Ôn tập cuối kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh

Đề cương ôn thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 11 năm 2020 - 2021 Ôn tập cuối kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh

  • Admin
  • 07-05-2021
  • 192 view

Đề cương ôn thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 11 năm 2021 - 2021 là tài liệu rất hữu ích, giới hạn nội dung thi kèm theo các dạng bài tập tiếng Anh giúp các bạn làm quen với cấu trúc đề thi.

Đề cương ôn tập cuối kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh được biên soạn bám sát nội dung chương trình học của môn Anh lớp 11 giúp các bạn dễ dàng ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kì 1 đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu tại đây.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh năm 2021

A. Chương trình ôn thi cuối kì 1 từ Unit 1 đến Unit 7

I. TOPICS

- Các chủ điểm từ unit 1 đến unit 7 – chú trọng các chủ điểm sau:

* Friendship

* Personal experience

* Volunteer Work

* Literacy

* Competitions

* World population

II. LANGUAGE FOCUS

* Pronunciation

- Cách thức phát âm của một số nguyên âm, phụ âm thông dụng

- Dấu nhấn âm một, hai và ba

* Vocabulary

- Từ vựng liên quan đến các chủ điểm trên

* Grammar

1. Tenses of verbs : Simple present – Present progressive – Past simple – Past progressive – Present perfect tense

- Past perfect – simple future

2. Forms of verbs : Base form , to + base form , - Gerund , - Present participle, - Perfect gerund , - Perfect participle (active and passive forms)

3. Reported speech

4. Conditional sentences

B. Cấu trúc đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh 11

I. Pronunciation (1 điểm)

- Sắp xếp cách phát âm hoặc tìm các từ có cùng âm nhấn

II. Vocabulary and verb - forms (2 điểm)

- Tìm từ để điền câu (Đoán từ đã học , tìm từ , hình thức động từ đúng trong số các từ cho sẵn, viết đúng hình thức từ cho sẵn)

III. Speaking (1 điểm)

- Những hình thức giao tiếp thông dụng (tìm câu hỏi hoặc câu trả lời hợp với tình huống)

IV. Reading (3 điểm)

Đọc hiểu một đoạn văn (150 đến 200 từ) và trả lời 4 câu hỏi (2 điểm)

Đọc hiểu và tìm từ điền vào một đoạn văn ngắn (100 đến 120 từ) (1 điểm)

V. Writing (3 điểm)

1. Viết lại câu hoặc hoàn tất câu (theo các chủ điểm văn phạm đã học trong chương trình) (2 điểm)

2. Tìm lỗi sai trong câu (1 điểm)

C. Bài tập ôn thi cuối kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh

UNIT 1 – FRIENDSHIP –

I. Select the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group:

1. A. change

B. children

C. machine

D. church

2. A. guitarist

B. passenger

C. generous

D. village

3. A. good

B. gossip

C. game

D. geometry

4. A. change

B. character

C. cheese

D. chilly

II. Pick out the word which is stressed differently from that of the others:

1. A. feeling

B. believe

C. ready

D. easy

2. A. acquaintance

B. interest

C. capable

D. sympathy

3. A. number

B. eager

C. special

D. affair

III. Choose the best answer:

8. Two friends should be loyal ______ each other.

A. on

B. with

C. over

D. to

9. My friend often shows her …………….whenever I have troubles.

A. sympathy

B. sympathize

C. sympathetic

D. sympathetically

10. Daisy is so ……………. . She only cares about herself, not about other people.

A. helpful

B. selfish

C. loyal

D. talkative

11. My close friend is often concerned ………………all problem that I mention.

A. over

B. with

C. above

D. into

12. In "Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends" acquaintances means …………..

A. people whom you know well and whom you like a lot.

B. people that you have met but do not know well.

C. people who work in the same company.

D. people with whom you share a room for a period of time

13. Friendship is a two – sided ………….., it lives by give – and – take.

A. affair B. event

C. aspect

D. feature

14. It’s important for her …………………… the office.

A. ringing

B. ring

C. rang

D. to ring

15. They would ……………….. go by plane than spend a week traveling by train.

A. like

B. rather

C. prefer

D. better

16. The boss made ……………… for a meeting after work.

A. us to stay

B. us stay

C. us staying

D. us to staying

17. I think your mother should let you …………….your own mind.

A. make up

B. to make up

C. making up

D. made up

18. He finds it …………….. lasting friendships.

A. difficult to make

B. difficulty in making

C. is difficult to make

D. difficult making

19. We both heard him………………. that he was leaving.

A. to say

B. say

C. saying

D. said

20. There are too many people here for me ……………… to all of them.

A. to talk

B. talking

C. to talking

D. talk

21. Would you like to go now or shall we ……….…….. till the end ?

A. to wait

B. waiting

C. wait

D. waited

22. They warned us …………………….. near the beach .

A. to not go

B. not go

C. not going

D. not to go

23. Her father wants her ………….. a doctor.

A. become

B. to become

C. becoming

D. became

24. It’s a nice surprise …………….. you here.

A. see

B. seeing

C. seen

D. to see

25. The boy saw the cat . . . . .through the window.

A. being jumped

B. jumped

C. jump

D. was jumping

26. My son started playing tennis when he was 10 years old.

A. At the old of 10 my son started playing tennis.

B. At the year of 10 my son started playing tennis.

C. At the time of 10 my son started playing tennis.

D. At the age of 10 my son started playing tennis.

27. She / got / has / long / hair / black/ a

A. She has long a black got hair.

B. She has got long black a hair.

C. She has got a long black hair.

D. She has got a black long hair.

28. me/ to/ with/ in/ They/ Florida/ invited/ stay/ them

A. They invited them to stay in me with Florida.

B. They invited me with stay to them in Florida.

C. They invited me to stay with them in Florida.

D. They invited in Florida to stay me with them.

IV. Read the passage and choose the best answer to fill in each blank:

Friends

To many people, their friends are the most important in their life. Really good friends always (33)………joys and sorrows with you and never turn their backs on you. Your best friend may be someone you have known all your life or someone you have grown up with. There are all sorts of things that can bring about this special (34)........... It may be the result of enjoying the same activities and sharing experiences. Most of us have met someone that we have immediately felt (35)……....with as if we had known them for ages. However, it really takes you years to get to know someone well enough (36)..........your best friend.

33. A. share

B. give

C. spend

D. have

34. A. relation

B. relate

C. relationship

D. relating

35. A. relax

B. relaxed

C. relaxing

D. relaxation

36. A. to consider

B. consider

C. considering

D. considered

V. Read the passage and choose the best answer:

My best friend at high school was David Smith .He used to sit next to me in all classes .He was a hardworking student while I was very lazy .I never took notes during the lessons , and he always lent me his notebooks when exams came , David not only studied very well but he was also good at sports .He could play football , baseball ,and table tennis very well. Baseball was the most popular sport in my school at that time .We used to play baseball every day after class .He and I always played in the same team and we often won .At weekends , me often went fishing together. David left the town for a far away city when we was in the eleventh form .He gave me his telephone number but I lost it ,so we couldn’t stay in touch . I have never seen him since then .

37. What is true about David?

A. He learned well but he was bad at sports .

B. He both learned and played sports well.

C. He played sports well but he was not good at learning .

D. He didn’t play sports because he learned too much.

38. David could play all of the following sports well except

A. Football

B. Baseball

C. Table tennis

D. Basketball

39. Why couldn’t they stay in touch ?

A. Because David left the town .

B. Because David’s new house was too far from the author’s house

C. Because the author didn’t want to keep contact.

D. Because the author lost David’s contact number.

40. How often did they play baseball ?

A. After every class

B. Once a week

C. At weekends

D. Every week

...............

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Trên đây là tất cả những gì có trong Đề cương ôn thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 11 năm 2020 - 2021 Ôn tập cuối kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đề cương ôn thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 11 năm 2020 - 2021 Ôn tập cuối kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn