Đề thi cuối kỳ môn tài chính doanh nghiệp Tài liệu Đại học - cao đẳng

Đề thi cuối kỳ môn tài chính doanh nghiệp Tài liệu Đại học - cao đẳng

  • Admin
  • 24-05-2021
  • 194 view

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1. Giá trị tương lai của một khoản tiền vào cuối năm thứ năm là $1.000. Lãi suất doanh nghĩa (nominal interest rate) là 10% và tiền lãi được ghép nửa năm 1 lần. Câu nào sau đây đúng nhất?
a. Giá trị hiện tại của $1.000 cao hơn nhiều nếu lãi được ghép hàng tháng thay vì nửa năm
b. Lãi suất thực tế hằng năm (effective annual rate) lớn hơn 10%
c. Lãi suất định kỳ là 5%
d. Cả b và c đều đúng
e. Tất cả các câu trên đều đúng

2. Gomez Electronics cần thu xếp nguồn tài trợ cho chương trình mở rộng. Ngân hàng A cho Gomez vay số vốn cần với điều khoản trả lãi hàng tháng, lãi suất niêm yết là 8%/năm. Ngân hàng B sẽ tính lãi 9% lãi trả vào cuối năm. Chênh lệch lãi suất thực tế (difference in the effective annual rates) mà hai ngân hàng tính cho công ty là bao nhiêu?
a. 0,25% b.0,50% c. 0,70% d. 1,00% e.1,25%

3. Giá trị hiện tại của chuỗi tiền sau đây với lãi suất chiết khấu 8%, làm tròn số theo đơn vị 1 đôla là bao nhiêu?
a. 500 b. $4.804 c. $5.302 d.$7.962 e. $10.000

4. Foster Industric có một dự án với dòng tiền sau: Dòng tiền dự án phải tạo ra vào năm 4 là bao nhiêu để dự án có IRR 15%?
a. $15,55 b.$94,95 c.$100,25 d.$103.10 e.150.75

5. Bạn có một khoản vay $175.000, thời hạn 10 năm, lãi suất danh nghĩa (nominal rate) 9%/năm. Bạn trả góp hàng tháng. Số dư nợ của bạn sau 5 năm là bao nhiêu?
a. $90.514,62 b. $153.680,43 c.$167.790,15 d.$173.804,41 e.$174.514,83

6. Byrd Lumber có 2 triệu cổ phần. Trên bảng cân đối kế toán công ty có vốn cổ phần thường là $40 triệu. Giá thị trường của 1 cổ phiếu là $15. Giá trị thị trường gia tăng (MVA) của công ty là bao nhiêu?
a. ($80 triệu) b. ($20 triệu) c. ($10 triệu) d.($26 triệu) e. $80 triệu

7. Hampshire báo cáo $2,3 triệu lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán năm rồi. Năm nay, công ty bị lỗ, lãi ròng là -$500.000. Mặc dù lỗ, năm nay công ty vẫn trả cổ tức $1.00/cp. Lợi nhuận một cổ phiếu (EPS) năm nay là -$2,5. Lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán của công ty trong năm nay là bao nhiêu?
a. 1,2 triệu USD b.1,6 triệu USD c. 1,8 triệu USD d.2,6 triệu USD e. 2,8 triệu USD

8. Một công ty không nên thực hiện những dự án đầu tư nếu nó làm tăng chi phí vốn của công ty.
a. Đúng b. Sai

9. Chỉ tiêu modified IRR (MIRR) luôn dẫn đến cùng một kết quả chọn lựa dự án với phương pháp NPV
a. Đúng b. Sai

10. Giảm tỷ suất chiết khấu sẽ làm tăng NPV, điều này có thể làm thay đổi quyết định chấp nhận/ từ bỏ 1 một án tiềm năng. Tuy nhiên, sự thay đổi như vậy không có ảnh hưởng đến IRR, do đó không ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận/ từ bỏ dự án theo phương pháp IRR.
a. Đúng b.Sai

11. Khi xem xét các dự án loại trừ lẫn nhau, giám đốc tài chính nên luôn luôn chọn dự án có IRR cao nhất miễn là các dự án có cùng vốn đầu tư ban đầu.
a. Đúng b. Sai

12. Dự án A và B có cùng đời sống dự kiến và vốn đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, một dự án có những dòng tiền lớn hơn phát sinh vào những năm trước, trong khi dự án kia những dòng tiền lớn hơn phát sinh vào những năm sau. Đồ thị của hai dự án như sau:
Câu nào sau đây đúng?
a. Dự án A có các dòng tiền nhỏ hơn ở những năm muộn hơn
b. Dự án A có các dòng tiền lớn hơn ở những năm muộn hơn
c. Chúng ta cần thông tin về chi phí vốn của dự án để quyết định dự án nào có các dòng tiền sớm lớn hơn
d. Đồ thị NPV không nhất quán với với phát biểu trong câu hỏi
e. Không câu nào ở trên đúng

13. Dự án A có suất sinh lời nội bộ (IRR) 18% trong khi dự án B có suất sinh lời nội bộ (IRR) 16%. Tuy nhiên, nếu chi phí vốn của công ty là 12% dự án B có NPV cao hơn. Câu nào sau đây đúng nhất?
a. Tỷ suất chiết khấu tại đó NPV của hai dự án bằng nhau và nhỏ hơn 12%
b. Giả định đời sống của hai dự án như nhau. Dự án A có quy mô lớn hơn dự án B
c. Giả định quy mô hay dự án như nhau. Dự án A hoàn vốn nhanh hơn dự án B
d. Câu a và b đều đúng
e. Câu b và c đều đúng

14. Dự án rủi ro có thể được đánh giá bằng cách chiết khấu dòng tiền dự kiến với lãi suất chiết khấu điều chỉnh rủi ro
a. Đúng b.Sai

15. Khoản nào sau đây khôngphải là dòng tiền phát sinh do quyết định thực hiện dự án?
a. Thay đổi vốn lưu động
b. Chi phí vận chuyển và lắp đặt
c. Chi phí chìm
d. Chi phí cơ hội
e. Ngoại tác

16. Công ty của bạn đang xem xét một thiết bị có giá mua $50.000 tại thời điểm 0 và có thể được bán sau 3 năm với giá $10.000. $12.000 phải được đầu tư tại năm 0 vào hàng tồn kho và khoản phải thu; toàn bộ khoản vốn này được thu hồi khi dự án kết thúc hoạt động vào cuối năm 3. Thiết bị này sẽ tạo ra doanh thu $50.000/ năm trong 3 năm chi phí hoạt động biến đổi sẽ là 40% doanh thu, không có chi phí hoạt động cố định ngoại trừ khấu hao. Dòng tiền hoạt động sẽ bắt đầu có được vào năm 1. Khấu hao thiết bị lần lượt như sau: $40.000 ; $5.000 và $5.000 tương ứng các năm 1, 2, 3. Thuế suất thuế thu nhập 40% nếu lợi nhuận của dự án âm, công ty sẽ được hoàn thuế thu nhập, và chi phí vốn là 15%. Không có lạm phát. NPV của dự án là bao nhiêu?

17. Câu nào sau đây đúng nhất?
a. Công ty có đòn bẩy tài chính có số nhân VCSH cao hơn một công ty hoàn toàn tương tự nhưng không sử dụng nợ
b. Việc sử dụng nợ trong cấu trúc vốn của công ty mang lại lợi ích thuế cho các nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu của công ty
c. Những cái khác như nhau, công ty có tỷ lệ nợ cao hơn sẽ có tỷ lệ sức sinh lời cơ bản cao hơn.
d. Tất cả các câu trên đều đúng
e. Câu a và c đúng

18. Một công ty có tỷ lệ lãi ròng (profit margin) là 15% và doanh thu là $20.000.000. Nếu công ty có khoản nợ là $2.500.000. Tổng tài sản là $ 22.500.000 và chi phí lãi vay sau thuế là 5%, ROA của công ty là bao nhiêu?
a. 8,4% b.10,9% c. 12,0% d.13,3% e.15,1%

19. Công ty Cleveland có 100.000 cổ phiếu thường đang lưu hành. Lãi ròng là $750.000 là P/E = 8. Giá cổ phiếu của công ty là bao nhiêu?
a. $20,00 b. $30,00 c. $40,00 d. $50,00 e. $60,00

20. Công ty Rush hiện tại có khoản phải thu là $1.000.000. Kỳ thu tiền bình quân (DSO) là 50 ngày (một năm 365 ngày). Công ty muốn giảm DSO xuống bằng mức trung bình ngành là 32 ngày bằng cách gây áp lực hơn nữa cho khách hàng trả nợ đúng hạn. CEO của công ty dự tính rằng nếu chính sách được thi hành, doanh thu bình quân của công ty sẽ giảm 10%. Giả định rằng, công ty thực hiện thay đổi này và thành công trong việc giảm DSO xuống còn 32 ngày và mất đi 10% doanh thu, khoản phải thu khách hàng sau khi thay đổi là bao nhiêu?
a. $576.000 b. $676.667 c. $776.000 d. $990.000 e. $976.667

21. Giả định công ty Meyer được tài trợ hoàn toàn tổng vốn chủ sở hữu, tính tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE) dựa vào những thông tin sau:
(1)Lợi nhuận trước thuế = $1.500
(2) Doanh thu = $5.000
(3) Tỷ lệ chia cổ tức = 60%
(4)Vòng quay tổng tài sản = 2
(5) thuế suất thuế thu nhập = 30%
a. 25% b.30% c.35% d.42% e.50%

22. Sai lầm trong ước tính doanh thu có thể được bù đắp bởi sai lầm tương tự trong dự toán chi phí và thu nhập. Do đó, nếu sai lầm không lớn tính chính xác của dự báo doanh thu không cần thiết đối với doanh nghiệp.
a. Đúng b.Sai

23. Nếu một công ty có vốn CSH dương và tải sản cố định hoạt động ở mức công suất tối đa. Nếu tỷ lệ trả cổ tức là 100% và nếu công ty muốn giữ tất cả các tỷ số không đổi. Khi đó với bất kỳ tỷ lệ tăng trưởng doanh thu dương nào, công ty cũng cần phải huy động vốn thêm từ bên ngoài.
a. Đúng b.Sai
a. Đúng b.Sai

24. Phương pháp dự toán tỷ lệ % doanh thu dựa vào giả định nào sau đây?
a. Tất cả các mục trên bảng cân đối kế toán quan hệ biến động trực tiếp theo doanh thu
b. Hầu hết các khoản mục trên bảng cân đối kế toán quan hệ biến động trực tiếp theo doanh thu
c.Mức tổng tài sản hiện tại thì tối ưu cho mức doanh thu hiện tại
d. Câu a và c đúng
e. Câu b và c đúng

25. Brown và Sons gần đây báo cáo doanh thu là $100 triệu, và lãi ròng là $5 triệu. Công ty có $70 triệu tổng tài sản. Năm tới, công ty dự báo doanh thu tăng 20%. Vì công ty hoạt động ở mức công suất tối đa, tài sản phải tăng cùng tỷ lệ với doanh thu. Công ty cũng dự kiến rằng nếu doanh thu tăng 10%, nợ hoạt động sẽ tăng $2 triệu. Tỷ lệ lãi ròng giữ nguyên như mức hiện tại. Tỷ lệ chia cổ tức của công ty là 40%. Dựa vào công thức AFN, vốn cần phải huy động thêm là bao nhiêu?
a. $2 triệu b. $6 triệu c. $8,4 triệu d. $9,6 triệu e. $14 triệu

26. Nếu điều khoản tín dụng của ocong ty là 2/10, net 30 ngày, và kỳ thu tiền bình quân (DSO) là 28 ngày. Chúng ta có thể chắc chắn rằng bộ phận tín dụng đã hoạt động rất hiệu quả và tỷ lệ nợ quá hạn rất nhỏ.
a. Đúng b. Sai

27. Công ty Cook Country có tuổi trung bình của khoản phải thu là 60 ngày, tuổi trung bình khoản phải trả là 45 ngày, và tuổi trung bình của hàng tồn kho là 72 ngày. Một năm có 365 ngày, chu kỳ ngân quỹ (cash conversion cycle) của công ty là bao nhiêu?
a. 87 ngày b. 90 ngày c.65 ngày d.48 ngày e. 66 ngày

28. Bình quân một công ty bán $2.000.000 hàng hóa mỗi tháng. Công ty luôn giữ hàng tồn kho bằng một nửa doanh thu hàng tháng. Chu kỳ luận chuyển hàng tồn kho của công ty là bao nhiêu, một năm 365 ngày?
a. 365 ngày b. 182,5 ngày c.50,3 ngày d.15,2 ngày e. 10,5 ngày

29. Công ty ABC đang mở rộng và cần nguồn tại trợ. Công ty mua hàng từ một người cung cấp duy nhất theo điều khoản 1/10, net 20 ngày, và hiện tại đang nhận chiết khấu, một cách để có được nguồn ngân quỹ cần thiết là bỏ qua chiết khấu và chủ công ty tin bằng cô ấy có thể trì hoãn việc trả nợ đến 40 ngày ( trả vào ngày thứ 40) mà không bị tác động xấu. Lãi suất thực tế của việc kéo dài khoản phải trả là bao nhiêu?
a. 10% b. 11,11% c. 11,75% d. 12,29% e. 13,01%

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

Trên đây là tất cả những gì có trong Đề thi cuối kỳ môn tài chính doanh nghiệp Tài liệu Đại học - cao đẳng mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đề thi cuối kỳ môn tài chính doanh nghiệp Tài liệu Đại học - cao đẳng , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn