Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2017-2018 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2017-2018 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2017

  • Admin
  • 13-05-2021
  • 198 view

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 -2018 có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh. Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán gồm 2 đề thi với các dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các em học sinh luyện tập và củng cố kiến thức của môn Toán một cách tốt nhất. Đồng thời cũng giúp các thầy cô giáo tham khảo để ra đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 -2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 năm học 2021 -2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN KHÁNH ĐÔNG 2

TỔ KHỐI 5

ĐỀ KIỂM TRA GHKI MÔN TOÁN LỚP 5

Năm học: 2021 – 2021

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc viết câu trả lời:

Câu 1: Phần nguyên của số 56,789 là: (1 điểm) M1

a. 56 b. 65 c. 789 d. 78

Câu 2: Số
 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2021 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021
viết dưới dạng số thập phân được là: (1 điểm) M1

a. 0,23 b. 0,023 c. 2,3 d. 0,0023

Câu 3: Số thập phân “Ba trăm linh năm đơn vị, mười hai phần nghìn” được viết là: (1 điểm) M2

a. 305,12 b. 305,102 c. 305,012 d. 305,120

Câu 4: Phân số chuyển thành số thập phân là: (1 điểm) M3

a.
 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2021 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021
b.
 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2021 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021

c.
 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2021 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021
d.
 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2021 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021

Câu 5: 6km 23m = . . . . . . . . . . . . km

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là? (1 điểm) M1

a. 6023 b. 6,23 c. 60,023 d. 6,023

Câu 6: 5 tấn 32kg = . . . . . . . . . . . . .kg

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là? (1 điểm) M2

a. 5,32 b. 5320 c. 5032 d. 5,032

Câu 7: So sánh các số thập phân sau: (1 điểm) M2

28,5.......28,05 65, 74 . . . . . 657,4

247,9.........247,89 21,57 . . . . . 21,572

Câu 8: Tìm chữ số X, biết: 75,1 < X < 75,2 (tìm 2 số) (1 điểm) M4

Chữ số X là: …………………… và …………………………

Câu 9: (2 điểm)

Bài toán

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng 70m.

a) Tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó.

b) Biết rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi cả trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Mỗi đáp án đúng được 1 điểm.

Cấu số

1

2

3

4

5

6

Đáp án

a

b

c

b

d

c

Câu 7: Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu 8: Học sinh viết được mỗi số đúng được 0,5 điểm

Câu 9:

Bài giải:

Diện tích mảnh đất là: (0,25 điểm)

120 x 70 = 8400 (m2) (0,5 điểm)

8400m2 gấp 100m2 số lần là: (0,25 điểm)

8400 : 70 = 84 (lần) (0,25 điểm)

Thửa ruộng đó thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là: (0,25 điểm)

50 x 84 = 4200 (kg) (0,25 điểm)

Đáp số: 4200kg (0,25 điểm)

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Trường: TH-THCS-THPT Hoa Sen

Lớp: 5

Tên:..........................................

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

MÔN: TOÁN – LỚP 5

Thời gian: 40 phút - Ngày:.....

Năm học: 2021 – 2021

Câu 1: (Mức 1 – 1đ) Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng

a) Số thập phân 25,18 bằng số thập phân nào sau đây:

A. 25,018 B. 25,180 C.25,108 D.250,18

b) Số thập phân 2,35 viết dưới dạng hỗn số là:

A.
 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2021 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021
B.
 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2021 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021
C.
 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2021 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021
D.
 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2021 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021

Câu 2: (Mức 1 – 1đ) Viết các phân số sau dưới dạng phân số thập phân

a)
 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2021 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021
= …………… c)
 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2021 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021
= ……………

b)
 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2021 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021
= ………….. d)
 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2021 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021
= ……………...

Câu 3: (Mức 2 – 1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 2dm2 7cm2 = 207 cm2 c) 1/4 tấn = 250 kg

b) 51ha = 60000 m2 d ) 1/2 ngày = 20 giờ

Câu 4: (Mức 2 – 1đ) Cho các phân số sau:
 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2021 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021
;
 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2021 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021
;
 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2021 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021
;
 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2021 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021

Các phân số trên được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

…………………………………………………………………………………

Câu 5: (Mức 2 – 1đ) ) Điền >; <; = thích hợp vào chỗ chấm

a) 75,4 ….. 75,93 c) 32,234 …… 34,23

b) 43,002…..21,98 d) 12,334 …….13,003

Câu 6: (Mức 2 – 1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Em có một quyển vở dày 96 trang, em đã viết hết 1/3 số trang.

a) Số trang em đã viết là………….

b) Số trang em còn chưa viết là…………

Câu 7: (Mức 3 – 1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng 20m. Tính diện tích thửa ruộng đó?

Câu 8: (Mức 3 – 2đ)

Hoa mua 15 quyển vở hết 60000 đồng. Hỏi Cúc mua 20 quyển vở như vậy mất bao nhiêu tiền?

Câu 9: (Mức 4 – 1đ)

a) 1 gấp bao nhiêu lần
 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2021 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021
? ………………………………………..

b)
 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2021 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021
gấp bao nhiêu lần
 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2021 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021
? …………………………………….

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5

Năm học: 2021 – 2021

Câu 1: (mỗi câu đúng được 0,5đ)

a) B b) B

Câu 2: (mỗi câu đúng được 0,25đ)

a) 14,2 c) 0,025

b) 0,43 d) 46,3

Câu 3: (mỗi câu đúng được 0,25đ)

a) Đ c) Đ

b) S d) S

Câu 4: (mỗi vị trí đúng được 0,25đ)


 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2021 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021

Câu 5: (mỗi câu đúng được 0,25đ)

a) 75,4 < 75,93 c) 32,234 < 34,23

b) 43,002 > 21,98 d) 12,334 < 13,003

Câu 6: (mỗi câu đúng được 0,5đ)

a) 32 trang

b) 64 trang

Câu 7:

Tóm tắt: (0,25đ)

Chiều dài: 60m

Chiều rộng: 20m.

Diện tích: m2?

Giải:

Diện tích thửa ruộng đó là: (0,25đ)

60 x 20 = 1200 (m2) (0,25đ)

Đáp số: 1200 m2 (0,25đ)

Câu 8:

Tóm tắt: (0,25đ)

15 quyển vở: 60000 đồng

20 quyển vở: ? đồng

Giải:

Số tiền một quyển vở là: (0,25đ)

60000:15= 4000 (đồng) (0,5đ)

Số tiền Cúc mua 20 quyển vở là: (0,25đ)

4000 x 20 = 80000 (đồng) (0,5đ)

Đáp số: 80000 (đồng) (0,25đ)

Câu 9: (mỗi câu đúng được 0,5đ)


 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2021 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021

Bảng ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN KQ

TL

TNKQ

TL

TN KQ

TL

TN KQ

TL

TNKQ

TL

1- Ôn tập và bổ sung phân số.

- Giải toán liên quan đến tỉ lệ.

- Bảng đơn vị đo diện tích

Số câu

3

2

1

3

3

Số điểm

3

3

1

3

4

Câu số

3,4,6

7,8

9

3,4,6

7,8,9

2- Số thập phân

Số câu

2

1

3

Số điểm

2

1

3

Câu số

1,2

5

1,2,5

Tổng

Số câu

2

4

2

1

6

3

Số điểm

2

4

3

1

6

4

Trên đây là tất cả những gì có trong Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2017-2018 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2017 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2017-2018 có bảng ma trận đề thi Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2017 , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn