Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 theo Thông tư 22 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 (kèm file nghe)

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 theo Thông tư 22 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 (kèm file nghe)

  • Admin
  • 16-04-2021
  • 206 view

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 theo thông tư 22 có bảng ma trận và file nghe kèm theo. Giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đồng thời để thầy cô có thêm tư liệu tham khảo ra đề môn Tiếng Anh lớp 3. Mời thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Kỹ năng Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá Mức/Điểm Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ %
M1 M2 M3 M4
Nghe Listen and number. 1 3 1 15 câu
3.75 đ
37.5%
0.25 0,75 0,25
Listen and tick the picture 1 2 2
0.25 0,5 0,5
Listen and chose the best answer 3 1 1
0,75 0,25 0.25
Đọc Look and read then put a tick (v) or ( x) in the box 2 1 7 câu
1.75đ
17.5%
0,5 0,25
Read and match 2 2
0,25 0,25
Viết fill in the gaps 1 3 1 8 câu

20%
0,25 0,75 0.25
Reorder the words 2 1
0,5 0.25
Nói Getting to know each other What’s your name ?; How do you spell your name ?; How are you today ?; 2 1 10 câu
2.5đ
25%
0,5 0,25
Talking about familiar object What’s this ? What colour/shape is it ?; Tell about school things 3 1
0,75 0,25
Describing picture What are the people in the picture doing? Are there any animals? What does your family often do in the evening 1 1 1
0,25 0,25 0,25
Tổng 9 13 14 4 40 câu
10đ
23% 32% 35% 10%

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 theo Thông tư 22

PART 1. LISTENING

Question 1: Listen and number. (Nghe và đánh số)


 Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 theo Thông tư 22 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 (kèm file nghe)

Question 2: Listen and tick the picture. (Nghe và chọn bức tranh đúng)


 Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 theo Thông tư 22 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 (kèm file nghe)

Question 3: Listen and chose the best answer. (Nghe và chọn đáp án đúng)

1. How many maps are there in the living room?

A. There are two B. There are three

2. Are there any sofas in the room.

A. Yes, there are B. No, there aren’t

3. Do you have a robot?

A. No, I don’t B. Yes, I do

4. Her father is ………………….

A. young B. handsome

5. What does your mother look like?

B. She is nice B. She is young.

PART 2. READING AND WRITING

Question 4. Look and read. Put a tick ( V ) or cross (X) in the box. (1pt).


 Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 theo Thông tư 22 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 (kèm file nghe)

Question 5: Read and match

A B Key
1. Who's that? a. Yes, I do.
2. Do you have any toys? b. Yes, there is.
3. How old is your father? c. He's thirty-seven.
4. Is there a balcony in your classroom? d. It's my sister.

Question 6: Fill in the gaps (điền vào chỗ trống)

near playing watching reading dog living room

My family is in the (1) living room. My father is (2)……………….. a book. My mother and I are (3) ……………….. TV. My sister is (4) ……………….. with her cat (5) the TV. My (6) ……………….. is under the table.

Question 7: Put the words in order (Xếp các từ thành câu hoàn chỉnh)

1. My / Hello. / Mary/ name’s/

- …………………………………………………………………………………….

2. old / How / your father? / is

- …………………………………………………………………………………….

3. many / How /fans/there? /are

- ……………………………………………………………………………………..

PART III. SPEAKING (2.5pt) (5’)

Question 8.

1.getting to know each other

-greetings

What’s your name?

How do you spell your name?

How are you today?......................

2. talking about school objects

What’s this/that?

What color is this? .......

3. describing picture.

Trên đây là tất cả những gì có trong Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 theo Thông tư 22 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 (kèm file nghe) mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 theo Thông tư 22 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 (kèm file nghe) , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn