Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)

  • Admin
  • 20-02-2021
  • 206 view

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 đã chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào ngày 07/05/2020. Đề thi này sẽ bao gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài là 90 phút. Các câu hỏi sẽ được bám sát vào chương trinh học đã được tinh giảm trong thời gian dịch Covid-19.

Dưới đây, là nội dung của đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2021 môn Toán kèm theo đáp án, xin mời các bạn cùng tham khảo. Không những vậy, quý thầy cô và các bạn cùng có thể tham khảo thêm Đề minh họa thi THPT Quốc gia 2021 .

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THAM KHẢO LẦN 2

 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

Bài thi: Toán học

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề

Câu 1: Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 10 học sinh?

A.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.            B.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.            C.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.             D.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.

Câu 2: Cho cấp số cộng
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
với
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)

 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

A. 6.                      B. 3 .          C. 12 .           D.- 6 .

Câu 3: Nghiệm của phương trình
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)

A. x = 4 .            B. x = 3.          C. x = 2.           D. x = 1.

Câu 4: Thể tích của khối lập phương cạnh 2 bằng

A. 6.         B.8.               C.4 .                 D.2.

Câu 5: Tập xác định của hàm số
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)

A.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.           B.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.         C.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.        D. [
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.

Câu 6: Hàm số F (x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên khoảng K nếu

A.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
. B.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.

C.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
. D.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.

Câu 7: Cho khối chóp có diện tích đáy B=3 và chiều cao h=4 . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. 6.            B.12 .        C. 36 .          D.4 .

Câu 8: Cho khối nón có chiều cao h=3 và bán kính đáy r=4. Thể tích của khối nón đã cho bằng

A.16π .                  B.48π .         C.36π .          D.4π .

Câu 9: Cho mặt cầu có bán kính R=2. Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

A.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.           B.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.             C.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.              D.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.

Câu 10: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:


 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.             B.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.         C.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.        D.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.

Câu 11: Với a là số thực dương tùy ý,
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
bằng

A.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.          B.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.          C.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.          D.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.

Câu 12: Diện tích xung quanh của hình trụ có độ dài đường sinh l và bán kính đáy r bằng

A.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.               B.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.        C.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.           D.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.

Câu 13: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:


 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)

Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm

A. x=-2.              B.x=2 .            C.x=1 .     D.x=-1 .

Câu 14: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình dưới?


 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)

A.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.     B.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.     C.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.       D.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.

Câu 15: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)

A.y=-2 .             B.y=1.        C.x=-1 .           D. x=2.

Câu 16: Tập nghiệm của bất phương trình là

A.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.          B.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.       C.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.       D.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.

Câu 17: Cho hàm số có đồ thị trong hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình là


 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)

A. 3.           B. 2.                 C. 1.              D. 4.

Câu 18: Nếu
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
thì
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
bằng

A.16 .                    B. 4.            C.2.                 D.8 .

Câu 19: Số phức liên hợp của số phức
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)

A.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.               B.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.     C.
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.        D .
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
.

Câu 20: Cho hai số phức
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)

 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
. Phần thực của số phức
 Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án)
bằng

A. 1.             B. 3 .         C. 4.         D.-2.

......................

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại file dưới đây!

Đáp án Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 môn Toán - Lần 2

1. A 11. D 21. B 31. B 41. A
2. A 12. D 22. D 32. C 42. B
3. A 13. D 23. B 33. D 43. C
4. B 14. A 24. C 34. D 44. D
5. C 15. B 25. A 35. A 45. C
6. C 16. C 26. B 36. B 46. C
7. D 17. D 27. C 37. C 47. D
8. A 18. D 28. C 38. D 48. B
9. C 19. C 29. D 39. D 49. B
10. C 20. B 30. A 40. A 50. B

Trên đây là tất cả những gì có trong Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án) mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán - Lần 2 (Có đáp án) , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn