Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 quận Ba Đình Đề thi Tiếng Anh Olympic cấp quận

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 quận Ba Đình Đề thi Tiếng Anh Olympic cấp quận

  • Admin
  • 26-05-2021
  • 212 view

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 quận Ba Đình

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 quận Ba Đình là tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi Olympic. Mời các bạn tham khảo đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 dưới đây để làm quen với cấu trúc đề thi và có hướng ôn luyện tốt nhất.

UBND QUẬN BA ĐÌNH
PHÒNG GD-ĐT

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 7 (2011-2012)
Thời gian làm bài : 60 phút

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently . (2,5pts)

1. A. catch B. cough C. cucumber D. centre
2. A. cucumber B. durian C. dust D. useful
3. A. affect B. energy C. absent D. helpful
4. A. diet B. dish C. slice D. ripe
5. A. spinach B. disappear C. again D. vacation
6. A. bus B. fun C. unhappy D. lettuce
7. A. distance B. happy C. apple D. calendar
8. A. invitation B. invite C. finish D. miss
9. A. red B. calendar C. address D. except
10. A. book B. cook C. took D. cool

II. Choose the word that has stress on the second syllable. (2,5pts)

1.A. skillful B. again C. entertainment D. teenager
2. A. amount B. lemonade C. absent D. measure
3. A. normal B. office C. explore D. temperature
4. A. different B. disease C. engineer D. capital
5. A. modern B. children C. energy D. improve
6. A. viewer B. stadium C. appointment D. vessel
7. A. chopstick B. teenager C. athletics D. modern
8. A. moderate B. simple C. invite D. doctor
9. A. hospital B. lifestyle C. vegetables D. important
10. A. competition B. selection C. measure D. oceanic

III. Choose the best answer.(2.5pts)

1. I think she will join us, _____________________?

A. doesn’t she B. don’t I C. won’t she D. will she

2. It was nice to meet all my friends ___________________ Christmas.

A. in B. on C. by D. at

3. I hope you ____________ the exams.

A. will pass B. can pass C. could pass D. pass

4. He _____________ to finish his homework before watching TV.

A. have B. should C. ought D. must

5. She can’t buy a bicycle __________________ she has no money.

A. unless B. if C. until D. without

6. My pen-friend often writes ______________________ me.

A. for B. to C. with D. at

7. My children watched the film with great ______.

A. interesting B. interested C. interest D. interestingly

8. There is no use ________________________ that widow.

A. to open B. opening C. opened D. open

9. Neither my father nor my mother ___________________ milk.

A. like B. likes C. don’t like D. doesn’t like

10. What____________! Let’s go out for a walk.

A. a fine weather B. the fine weather C. fine weather D. an fine weather

Trên đây là tất cả những gì có trong Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 quận Ba Đình Đề thi Tiếng Anh Olympic cấp quận mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 quận Ba Đình Đề thi Tiếng Anh Olympic cấp quận , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn