Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm học 2019 - 2020 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng anh năm 2019

Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm học 2019 - 2020 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng anh năm 2019

  • Admin
  • 08-05-2021
  • 239 view

Nhằm mang đến cho các bạn có thêm nhiều tài liệu tham khảo ôn thi vào lớp 10. NVAD.biz xin gửi đến các bạn tài liệu Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm học 2021 - 2021 .

Hi vọng, tài liệu này sẽ giúp ích nhiều trong việc ôn tập môn Tiếng Anh chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới. Chúc các bạn ôn tập và đạt được kết quả cao.

>>>> Xem thêm tài liệu: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 - 2021 sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10LẦN 9 NĂM 2021
NĂM HỌC 2021 - 2021

Môn Thi: TIẾNG ANH 9
Ngày thi : 15/05/2019

PHẦN A: NGỮ ÂM ( 1.0 điểm )

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.

1. A. appeared B. received C. erupted D. destroyed

2. A. children B. invite C. minute D. visit

3. A. regions B. rocks C. lifts D. proofs

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.

1. A. village B. visit C. children D. allow

2. A. happen B. open C. water D. arrive

PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)

I. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.

1. After he had had his breakfast , he (go) ______________ to school .

2.Would you like (come) __________ to Quan’s birthday party tonight?

3. My daughter is interested in (read) _________ comics.

4.Nothing (do ) ______________ since I moved here.

5.My teacher told us (not make) ________________ much noise in class.

II. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.

1. The earthquake caused terrible____________________ (DESTROY)

2. I think he sings the most__________________in the contest. (BEAUTY)

3. I hope to speak English as__________________as my teacher. (GOOD)

4. This football match is ________________________ . (BORE)

5.My father hates queuing; he is very________________ . (PATIENT)

III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.

1. My brother usually listens to music ____________ the evening.

A. on
B. in
C. at
D. by

2. - “Would you like to go camping with me next Sunday?” “______________________.”

A. Yes, please
B. Yes, I’d love to
C. No, thanks
D. Yes, I would

3. ___________ Nam was tired, he helped his mother with her housework.

A. Because
B. However
C. Despite
D. Although

4. –“Do you collect stamps or other things? -“Yes, I’m a stamp __________.”

A. collecting
B. collector
C. collect
D. collection

5. Where are the photos ____________ were taken at the Christmas party?

A. whom
B. which
C. who
D. whose

6. My children are very ___________ about going to the zoo.

A. excited
B. interesting
C. interested
D. exciting

7. The ao dai has been mentioned in poems, novels and songs by poets, writers and ____ for many years.

A. music
B. musical
C. musician
D. musicians

8. –“What does your father do?” -“He’s ____________ engineer.

A. a
B. the
C. an
D. x

9. Nam didn’t go to school yesterday, ____________?

A. did he
B. didn’t he
C. did Nam
D. didn’t Nam

10. The doctor _________ me not to stay up too late at night.

A. advised
B. suggested
C. insisted
D. forced

PHẦN C: ĐỌC HIỂU (3.0 điểm )

I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chổ trống để hoàn thành đoạn văn sau.

look ago used cleaning danger

Robots entered everyday lives a long time (1) __________. They are already used in many industries like car production, packaging and especially in jobs, in which humans would be in (2) __________. Robots that can do chores like (3) __________ the floor or mowing lawns are already available in stores. In medicine, robots are (4) __________to replace limbs and other parts of the body. Researchers claim that a new generation of robots will be able to do things that were unthinkable in the past. This new generation of machines will do household chores, educate children and even (5) __________after elderly people.

II. Chọn một đáp án trong số A, B, C hoặc D điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.

Japan, (1) ______on the Ring of Fire on the edge of the Pacific Ocean, has suffered some major earthquakes over the years. However, nothing before compared to the triple disaster of March 11, 2011: a massive earthquake followed by powerful tsunamis (2)_____ led to a serious nuclear accident.

The horrors began shortly before three (3)___ the afternoon local time with a 9.0-magnitude earthquake. Its epicenter was nearly 20 miles (4)___the floor of the Pacific Ocean about 80 miles east of the Japanese city of Sendai. The quake was one of the most powerful ever recorded, and the (5)_______ to hit this region of Japan.

..........

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Trên đây là tất cả những gì có trong Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm học 2019 - 2020 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng anh năm 2019 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm học 2019 - 2020 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng anh năm 2019 , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn