Đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của việc học Tiếng Anh (8 mẫu) Viết 1 đoạn văn về lợi ích của việc học tiếng Anh bằng tiếng Anh

Đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của việc học Tiếng Anh (8 mẫu) Viết 1 đoạn văn về lợi ích của việc học tiếng Anh bằng tiếng Anh

  • Admin
  • 22-02-2021
  • 188 view

Tiếng Anh đã trở thành một ngôn ngữ toàn cầu. Giữa hàng chục và hàng trăm ngôn ngữ khác nhau, thế giới đã lựa chọn tiếng Anh như một phương tiện để mọi người hiểu nhau hơn. Vậy lợi ích của việc học tiếng Anh là gì?

Sau đây mời các bạn cùng theo dõi 8 đoạn văn mẫu viết về lợi ích của việc học Tiếng Anh được NVAD.biz đăng tải sau đây. Qua tài liệu này các bạn có thêm nhiều tài liệu tham khảo, tích lũy vốn từ, biết cách viết đoạn văn tiếng Anh để hoàn thành tốt bài viết của mình. Chúc các bạn học tốt.

Viết đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của việc học tiếng Anh 

Viết đoạn văn về lợi ích của việc học Tiếng Anh - Mẫu 1

Vocabulary:

Access (v): Đến gần, tiếp cận.

Vast (adj): Mênh mông, rộng lớn.

Material (n): Tài liệu, nguyên liệu.

Content (n): Nội dung.

Custom (n): Phong tục tập quán.

Tiếng Anh 

I have been studying English for over 5 years, and I found out that it had brought me a lot of benefits. My mother told me English is an international language, so everyone should learn English in order to have an advantage to access to the world. For me it is not just simply a tool for communication, but it is also opens new doors to the vast ocean. It helps me get close to many sources of information through the books and material that I have read while learning. Most of the books for learning English are about science, nature, news from around the world or much more interesting content so they can attract readers. Therefore, I can gain a lot of useful knowledge as well as having fun time reading them besides the skills in English. I also make a lot of new friends from many countries, and they let me know about many different cultures, the diversity of custom and tradition. I speak to people from Europe, America and Africa, each of my friends has a lot of interesting things for me to explore, and we are all connected with each other by English. I have a dream that one day I can travel to many parts of the world, and there is no tool which is simple to get and useful to help me achieve that dream like English. I am totally confident that I can access to international friends as long as they also speak English, and the world is waiting for me to explore. English brings me a lot more benefits that I cannot name, and I am sure that I will regret if I do not study it properly.

Tiếng Việt 

Tôi đã học tiếng Anh được hơn 5 năm rồi, và tôi nhận thấy rằng nó đã đem đến cho tôi rất nhiều lợi ích. Mẹ tôi từng nói với tôi rằng tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế, vì thế mỗi người đều nên học tiếng Anh để có thể có lợi thế trong việc tiếp cận với thế giới. Đối với tôi nó không chỉ là một công cụ để giao tiếp, mà nó còn mở ra nhiều cánh cửa mới dẫn đến đại dương rộng lớn. Nó giúp tôi tiếp cận gần hơn với nhiều nguồn thông tin thông qua những quyển sách và tài liệu tôi đã đọc trong quá trình học. Hầu hết các sách dành cho việc học tiếng Anh là về khoa học, tự nhiên, tin tức trên khắp thế giới hoặc nhiều những thông tin thú vị khác để thu hút người đọc. Vì thế tôi có thể có được nhiều kiến thức hữu ích cũng như những khoảng thời gian đọc sách thú vị bên cạnh việc học được những kĩ năng trong tiếng Anh. Tôi cũng kết bạn được với rất nhiều người đến từ nhiều quốc gia, và họ cho tôi biết về nhiều nền văn hoá khác nhau, sự đa dạng của phong tục và truyền thống. Tôi nói chuyện với những người đến từ Châu Âu, Châu Mĩ và Châu Phi, mỗi một người bạn đều có những điều thú vị để tôi khám phá, và chúng tôi đều được liên kết với nhau bằng tiếng Anh. Tôi có một giấc mơ là một ngày nào đó tôi sẽ đi du lịch đến nhiều phần khác nhau của thế giới, và không có một công cụ nào đơn giản và hữu ích để giúp tôi đạt được ước mơ ấy như tiếng Anh. Tôi hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ kết nối được với bạn bè quốc tế miễn là họ cũng nói tiếng Anh, và thế giới này đang chờ đợi để tôi khám phá. Tiếng Anh đã mang đến cho tôi rất nhiều lợi ích mà tôi không thể nêu tên hết, và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ hối tiếc nếu tôi không học nó một cách đúng đắn.

Viết đoạn văn về lợi ích của việc học Tiếng Anh - Mẫu 2

Tiếng Anh

English is known as the most spoken language in the world, so learning English as a second language has some big advantages. First, learning English well boosts your employment potential. Between the two candidates that have the same qualifications, the one who is better at English can be paid more and have chance of promotion. When you want to apply in an international company or world organization such as WTO, World Bank,… English is the compulsory requirement to evaluate the job seekers. Besides, English is becoming an international language, so being proficient in English helps you go abroad easily, especially when you want to get scholarship. Europe and America universities, which are considered to be the best educational environments, always accept those who have a reasonable English proficiency. You can go oversea to travel or to study, English definitely supports you to get adapted to local life better. Another benefit is that you can make friends over the world. So you can learn about their culture, customs and lifestyles, exchange language and information. As a result, it makes you happier and expands your knowledge. Last but not least, you can watch English films, listen to music songs or read news and understand their meanings without subtitle. In conclusion, globalization makes English the most common language on earth, you should learn and practice it regularly to chase up with the changing world.

Tiếng Việt 

Tiếng Anh được gọi là ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới, vì vậy việc học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai có một số lợi thế lớn. Đầu tiên, học tiếng Anh tốt sẽ làm tăng tiềm năng việc làm của bạn. Giữa hai ứng cử viên có bằng cấp tương tự, người giỏi tiếng Anh hơn có thể được trả nhiều hơn và có cơ hội thăng tiến. Khi bạn muốn ứng tuyển vào một công ty quốc tế hoặc tổ chức thế giới như WTO, Ngân hàng Thế giới. Tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc để đánh giá những người tìm việc. Bên cạnh đó, tiếng Anh đang trở thành một ngôn ngữ quốc tế, vì vậy thông thạo tiếng Anh giúp bạn dễ dàng đi ra nước ngoài, đặc biệt khi bạn muốn nhận học bổng. Các trường đại học châu Âu và Mỹ, được coi là môi trường giáo dục tốt nhất, luôn chấp nhận những người có trình độ tiếng Anh hợp lý. Bạn có thể ra nước ngoài để đi du lịch hoặc học tập, tiếng Anh chắc chắn sẽ hỗ trợ bạn để thích nghi với cuộc sống địa phương tốt hơn. Một lợi ích khác là bạn có thể kết bạn trên toàn thế giới. Vì vậy, bạn có thể tìm hiểu về văn hóa, phong tục và lối sống, trao đổi ngôn ngữ và thông tin của họ. Kết quả là, nó làm cho bạn hạnh phúc hơn và mở rộng kiến ​​thức của bạn. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn có thể xem phim tiếng Anh, nghe các bài hát hoặc đọc tin tức và hiểu ý nghĩa của chúng mà không cần phụ đề. Tóm lại, toàn cầu hóa làm cho tiếng Anh trở thành ngôn ngữ phổ biến nhất trên trái đất, bạn nên học và thực hành nó thường xuyên để theo kịp với thế giới đang thay đổi.

Viết đoạn văn về lợi ích của việc học Tiếng Anh - Mẫu 3

Tiếng Anh 

I have been studying English since I was in secondary, and I realized that I had gain a lot of benefits from learning that language. First, English makes me become much more confident in communicating and expressing my opinion. Through practicing in speaking class, I can develop both my communicating and pronouncing skills. Second, English is a good supporting subject for my writing skill. By following the available grammars, I can gradually know how to make more convincing arguments as well as give demonstrating examples. Third, listening skill helps me to have more focus to the details in every conversation. In that way I can collect more valuable information in just a short time. Besides, I can also develop me note-taking skills since it is necessary to have a good note while I am listening to lectures. Last, what I had learnt in reading skill can be applied perfectly in reading any kind of material. By scanning and skimming, I can understand thoroughly the main ideas of each page. In sum up, all of the four skills of English can particularly help me in a lot of aspects. I am happy that I started learning English at a very young age, and I will continue to practice it.

Tiếng Việt 

Tôi bắt đầu học tiếng Anh từ khi tôi học cấp hai, và tôi nhận ra mình đã thu được rất nhiều lợi ích từ việc học ngôn ngữ đó. Đầu tiên, tiếng Anh khiến tôi trở nên tự tin hơn rất nhiều trong việc giao tiếp và phát biểu ý kiến của mình. Thông qua việc rèn luyện ở những buổi học nói, tôi có thể phát triển cả hai kĩ năng giao tiếp và phát âm. Thứ hai, tiếng Anh là một môn hỗ trợ rất tốt cho kĩ năng viết của tôi. Bằng cách theo sát các ngữ pháp có sẵn, tôi dần biết được cách làm thế nào để có lập luận thuyết phục hơn cũng như cho được các ví dụ minh họa. Thứ ba, kĩ năng nghe giúp tôi chú ý hơn vào các chi tiết trong mỗi cuộc hội thoại. Điều đó giúp tôi thu thập được nhiều thông tin chính trong một khoảng thời gian ngắn. Bên cạnh đó, tôi còn có thể phát triển kĩ năng ghi chú của mình vì việc có một ghi chú tốt trong quá trình nghe giảng là một việc cần thiết. Cuối cùng, những gì tôi học được từ kĩ năng đọc có thể được áp dụng hoàn hảo cho việc đọc bất kì một nguồn tài liệu nào. Bằng cách lướt và quét thông tin, tôi có thể hiểu được toàn bộ những ý chính của mỗi trang. Kết lại rằng tất cả bốn kĩ năng trong tiếng Anh đều có thể giúp tôi một cách cụ thể trong nhiều khía cạnh. Tôi vui vì mình đã học tiếng Anh kể từ khi còn nhỏ, và tôi sẽ tiếp tục rèn luyện nó nhiều hơn nữa.

Viết đoạn văn về lợi ích của việc học Tiếng Anh - Mẫu 4

Vocabulary:

Reflex (n): Phản xạ.

Approach (v): Tiếp cận.

Concept (n): Khái niệm.

Perspective (n): Góc nhìn.

Tiếng Anh 

English is my favorite subject, and the benefits I get from it is beyond what I thought I could have. First of all, each skill in English gives me a good reflex that I can apply in other subjects as well as my daily life. For example, listening skill makes me become a better listener, and speaking skill helps me to become a better communicator. Second; while I am learning English, I have to search for a lot of materials to support my knowledge as well as my skills. In particular, I listen to more English songs, watch more movies and English channels, and read more books and articles. All of them help me to approach to more sources of information; therefore, I can earn more than just my skills. Third, English is not simply a language, but there are a whole culture and concept behind it. When I first started to learn English, I spent a lot of time doing research about the Western culture and lifestyle. After a certain time, I discovered that there are a lot of useful things to learn from that. It helps me have a more open mind, and I can see the world from other perspective. In conclusion, every language has a bigger meaning than just a communicating tool. By learning English, I do not only know an international language, but I also learn a lot of things beside it.

Tiếng Việt

Tiếng Anh là môn học yêu thích nhất của tôi, và những lợi ích tôi có được từ nó vượt khỏi những gì tôi nghĩ là mình có thể đạt được. Trước hết, mỗi kỹ năng trong tiếng Anh cho tôi một phản xạ tốt mà tôi có thể áp dụng được trong các môn học khác cũng như cuộc sống thường ngày của tôi. Ví dụ như kĩ năng nghe khiến tôi trở thành một người biết lắng nghe hơn, và kĩ năng nói giúp tôi trở thành một người giao tiếp giỏi hơn. Thứ hai, khi học tiếng Anh, tôi phải tìm kiếm nhiều nguồn tài liệu để củng cố kiến thức cũng như kĩ năng của tôi. Cụ thể là tôi nghe nhiều nhạc tiếng Anh hơn, xem nhiều phim và các kênh bằng tiếng Anh, và đọc nhiều sách và báo hơn. Tất cả những thứ đó giúp tôi tiếp cận với nhiều nguồn thông tin hơn, và vì thế tôi có thể có được nhiều hơn là những kĩ năng. Thứ ba, tiếng Anh không chỉ đơn thuần là một ngôn ngữ mà có cả một nền văn hóa và khái niệm phía sau nó. Khi mới bắt đầu học tiếng Anh, tôi dành nhiều thời gian để nghiên cứu về nền văn hóa và lối sống phương Tây. Sau một khoảng thời gian, tôi phát hiện ra có rất nhiều thứ hữu ích để tôi học hỏi từ đó. Nó giúp tôi có một tư tưởng mở rộng hơn, và tôi có thể nhìn thế giới bằng một góc nhìn khác. Tóm lại mỗi ngôn ngữ có một ý nghĩa to lớn hơn là một công cụ giao tiếp. Bằng việc học tiếng Anh, tôi không chỉ biết một ngôn ngữ quốc tế mà tôi còn học được nhiều thứ bên cạnh nó.

 

 

Viết đoạn văn về lợi ích của việc học Tiếng Anh - Mẫu 5

Tiếng Anh 

There are many subjects that I have to learn at school, but my favorite one is English. It is the one that brings me the most practical usages as well as benefits, and I think my life will be better if I master this language. I used to be a very shy girl who did not like to talk to anyone, but I gradually changed myself as I learnt English. After a lot of speaking classes with foreign and Vietnamese teachers, I could finally gain confidence to communicate more. I feel that my tiny world has been opened since I had more friends thanks to my English classes. Besides, I am able find more sources to learn and research for my other subjects as well as general knowledge. Most of the accurate information is in English, and the translation can sometimes have wrong meanings. Some of my friends and teachers are surprised about my transformation, but it is hard for them to believe that English is the cause. It also helps me to have more forms of entertainment since most of the good works of art are from English speaking countries or being put under English form. It is interesting that I can both study and play at the same time, because I can learn new vocabulary while listening to music or watching movies. There is no subject that like English, I have to put a lot of effort and focus in other ones if I want to study them properly. English for me is very different since I can find joy and comfort while studying it. My life had a big change when I decided to learn English, and I hope I will continue to find more benefits from it.

Tiếng Việt 

Có rất nhiều môn học mà tôi phải học ở trường, nhưng môn học yêu thích nhất của tôi là môn tiếng Anh. Nó là một môn mang đến cho tôi những công dụng thực tiễn nhất cũng như lợi ích, và tôi nghĩ cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn nếu như tôi thành thạo thứ ngôn ngữ này. Tôi đã từng là một cô bé rất nhút nhát và không thích nói chuyện với mọi người, nhưng dần dần tôi đã thay đổi bản thân mình từ khi tôi học tiếng Anh. Sau rất nhiều tiết học với giáo viên người nước ngoài và người Việt Nam, cuối cùng tôi cũng có được sự tự tin để giao tiếp nhiều hơn. Tôi cảm nhận được rằng thế giới bé nhỏ của tôi đã được mở rộng hơn kể từ khi tôi có nhiều bạn bè hơn nhờ vào các lớp học ấy. Bên cạnh đó, tôi có thể tìm được nhiều nguồn để học và nghiên cứu các môn học khác cũng như các kiến thức phổ thông. Hầu hết những thông tin chính xác đều bằng tiếng Anh, và phần biên dịch đôi khi sẽ có những ý nghĩa sai. Một vài người bạn và giáo viên của tôi rất bất ngờ trước sự thay đổi của tôi, và cũng thật khó để học tin rằng tiếng Anh chính là nguyên nhân. Nó cũng giúp tôi có được nhiều các hình thức giải trí hơn vì hầu hết các tác phẩm nghệ thuật hay đều đến từ những nước nói tiếng Anh hoặc được làm dưới dạng tiếng Anh. Thật là thú vị khi tôi có thể vừa học vừa chơi cùng một lúc, bởi vì tôi có thể học được những từ vựng mới trong khi nghe nhạc hoặc xem phim. Không có một môn học nào giống như tiếng Anh, tôi phải bỏ rất nhiều công sức và sự tập trung vào những môn học khác nếu tôi muốn học chúng một cách đúng đắn. Tiếng Anh đối với tôi rất khác biệt bởi vì tôi có thể tìm thấy được niềm vui và sự thoải mái trong lúc học. Cuộc sống của tôi đã có một sự thay đổi lớn kể từ khi tôi quyết định học tiếng Anh, và tôi hi vọng rằng tôi sẽ tiếp tục tìm được nhiều lợi ích từ nó.

Viết đoạn văn về lợi ích của việc học Tiếng Anh - Mẫu 6

Tiếng Anh

English is an compulsory subject of many schools, and it is because young people nowadays need to know about the essential usages of it. First of all, everyone knows that English is an international language which is used widely in all over the world, so it is an obvious thing that people need to master it to communicate with the world. Although there are also other popular language such as Spanish and Chinese, English is still evaluated as the simpler one to study. Therefore, English is a short way for us to reach out of our country, and it can clearly help us a lot in our career. Second, learning a new language has more benefits than just a way to communicate, especially English. It is a beautiful language with many interesting for us to explore. It can change the way we talk, the way we see a problem, and the way we approach to general knowledge. One person can become more confident after many speaking classes, and he or she can have better ways to write an essay and email after some writing classes. It gradually changes us in a more positive way that we do not realize, and it will become a good part of us. Third, knowing English is an advantage when we entertaining. I have to admit that many talented artists are from English speaking countries, and it is a pity if we cannot read, listen or watch there works in their mother language. Therefore, having a little idea about English can help us have a whole new experience in entertaining. In sum up, it is good for us to study any new language, but English is always the simplest and the most useful one to choose. I am the one who has direct advantages by learning it, and I hope everyone can know clearly about the importance of English.

Tiếng Việt

Tiếng Anh là một môn học bắt buộc tại nhiều ngôi trường, và điều đó bởi vì người trẻ hiện nay cần phải biết về những tác dụng quan trọng của nó. Đầu tiên, mọi người đều biết rằng tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế được sử dụng rộng rãi ở khắp nơi trên thế giới, vậy nên đây là việc hiển nhiên khi mọi người cần phải thành thạo nó để có thể giao tiếp với thế giới. Mặc dù có những ngôn ngữ phổ biến khác như Tây Ban Nha và tiếng Trung Quốc, tiếng Anh vẫn được đánh giá là ngôn ngữ đơn giản hơn để học. Vậy nên tiếng Anh là một con đường tắc để chúng ta có thể vươn ra khỏi đất nước của mình, và nó rõ ràng giúp ích chúng ta trong công việc. Thứ hai, học một ngôn ngữ mới có nhiều lợi ích hơn việc chỉ là một cách để giao tiếp, đặc biệt là tiếng Anh. Nó là một ngôn ngữ hay với rất nhiều thứ để chúng ta khám phá. Nó có thể thay đổi cách chúng ta nói chuyện, cách chúng ta nhìn nhận một vấn đề, và cách chúng ta tiếp cận với các kiến thức phổ thông. Một người có thể trở nên tự tin hơn sau khi học nhiều lớp giao tiếp, và người đó có thể có những cách tốt hơn để viết mộtBài luận hoặc một bức email sau một vài lớp học viết. Nó dần dần thay đổi chúng ta theo một hướng tích cực hơn mà chúng ta không nhận ra, và đó sẽ trở thành một phần tốt đẹp bên trong chúng ta. Thứ ba, biết tiếng Anh là một lợi thế khi chúng ta giải trí. Tôi phải thừa nhận rằng rất nhiều những nghệ sĩ tài năng đều đến từ những nước nói tiếng Anh, và thật tiếc nếu chúng ta không thể đọc, nghe hoặc xem những tác phẩm đó bằng tiếng gốc. Vậy nên biết một chút ít về tiếng Anh có thể cho chúng ta một trải nghiệm hoàn toàn mới trong việc giải trí. Kết luận lại rằng, việc chúng ta học bất kì ngôn ngữ mới nào là một việc tốt, nhưng tiếng Anh luôn là thú đơn giản nhất và hữu dụng nhất để chọn. Tôi là người đã có những lợi ích trực tiếp từ việc học nó, và tôi hy vọng mọi người cũng có thể biết rõ về tầm quan trọng của tiếng Anh.

Viết đoạn văn về lợi ích của việc học Tiếng Anh - Mẫu 7

Tiếng Anh

My favorite subject is English, and I realize that English has brought me many more benefits than just a foreign language subject. I admit that each subject has its own usage for students, but English is the one that brings me the most practical value. At first I just studied it as a tool for communication, but then I gradually learned more about other aspects of it such as entertaining, researching and exploring. Most of my favorite songs and movies are from countries that have English as their main language, and people who do not know this language clearly miss a big part of media entertainment. It is true that we can still have translation and subtitles, but it is better if we can understand the true meanings of the original version. Besides, there are very limited materials about academic information in Vietnamese; therefore the best choice is to look them up in English sources. To do it, we need to have a certain understanding of English since most of the automatic translation tools usually make mistakes in expressing the exact meaning of those words. Furthermore, I have met a lot of people from many countries since I learned English, and they brought me a huge amount of interesting things from all over the world. English makes me become more confident, wiser and happier. I will never stop my path in mastering this language, and I think every young person should do the same thing.

Tiếng Việt

Môn học yêu thích của tôi là tiếng Anh, và tôi nhận ra rằng tiếng Anh đã mang lại cho tôi nhiều lợi ích hơn là một môn học ngoại ngữ đơn thuần. Tôi thừa nhận rằng mỗi môn học đều có cách sử dụng riêng đối với học sinh, nhưng tiếng Anh là môn mang lại cho tôi nhiều giá trị thiết thực nhất. Lúc đầu tôi chỉ nghiên cứu nó như một công cụ để giao tiếp, nhưng sau đó tôi dần dần tìm hiểu thêm về các khía cạnh khác của nó như giải trí, nghiên cứu và khám phá. Hầu hết các bài hát và bộ phim yêu thích của tôi đều đến từ các quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, và những người không biết ngôn ngữ này rõ ràng đã bỏ lỡ một phần lớn lĩnh vực giải trí truyền thông. Đúng là chúng ta vẫn có thể có bản dịch và phụ đề, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của phiên bản gốc. Bên cạnh đó, tài liệu về thông tin học thuật bằng tiếng Việt còn rất hạn chế; do đó sự lựa chọn tốt nhất là tra cứu chúng trong các nguồn tiếng Anh. Để làm được điều đó, chúng ta cần có hiểu biết nhất định về tiếng Anh vì hầu hết các công cụ dịch tự động thường mắc lỗi diễn đạt chính xác nghĩa của những từ đó. Hơn nữa, tôi đã gặp rất nhiều người đến từ nhiều quốc gia kể từ khi tôi học tiếng Anh, và họ đã mang đến cho tôi vô số điều thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Tiếng Anh giúp tôi trở nên tự tin hơn, khôn ngoan hơn và hạnh phúc hơn. Tôi sẽ không bao giờ dừng con đường của mình trong việc thông thạo ngôn ngữ này, và tôi nghĩ mọi người trẻ nên làm điều tương tự.

Viết đoạn văn về lợi ích của việc học Tiếng Anh - Mẫu 8

Tiếng Anh 

English has been an international language for a long time, and I am also one of the million people who try to master it. It is cannot be denied that English is a very useful tool for communication, but I think I get more benefits than that. First, English helps me to be more confident as I have to talk a lot if I want to be good at speaking skill. By learning English, it is not just my confidence is improved, but I can also develop my presenting as well as communicating skills. Second, English offers me a bright way to access to the world, and my mind has been opened widely since I learned it. I read more books, watch more TV programs and know more news, and all of them are in English. I developed a habit of reading so that I can both learn new words and gain more knowledge at the same time. Third, my mentality has been brought to another level thanks to English. After many classes of debating, presenting and solving problem in English, I am now able to think of many different aspects of one thing. I see the world and everybody around me from different points of view, and it helps me to become a more profound person. I am still a student at the moment, but I have already thought of my future career. As we need to access more to the world, I think it is better for me to have certain skills in English so that I can get a good job. In my opinion, English is not just simply a language, but it also helps change a person in a more positive way. There are so many benefits that English can bring me, and I will always value them.

Tiếng Việt 

Tiếng Anh đã và đang là một ngôn ngữ quốc tế trong một thời gian dài, và tôi cũng là một trong hàng triệu người đang cố gắng để thành thạo nó. Chúng ta không thể phủ nhận rằng tiếng Anh chính là một công cụ hữu ích cho việc giao tiếp, nhưng tôi nghĩ rằng tôi còn có nhiều lợi ích từ nó hơn là như thế. Đầu tiên, tiếng Anh giúp tôi trở nên tự tin hơn khi tôi buộc phải nói chuyện rất nhiều nếu như tôi muốn giỏi kĩ năng nói. Bằng cách học tiếng Anh, không chỉ sự tự tin của tôi được cải thiện mà tôi còn có thể phát triển kĩ năng thuyết trình cũng như giao tiếp. Thứ hai, tiếng Anh cho tôi một con đường tươi sáng để kết nối với thế giới, và tâm trí tôi đã được mở rộng kể từ khi tôi học nó. Tôi đọc nhiều sách hơn, xem nhiều chương trình TV hơn và biết nhiều tin tức hơn, và tôi đọc tất cả chúng trong tiếng Anh. Tôi phát triển thói quen đọc để tôi vừa có thể học được từ mới vừa có thể có thêm kiến thức cùng một lúc. Thứ ba, tư duy của tôi đã được nâng lên một tầm cao mới nhờ tiếng Anh. Sau rất nhiều lớp học tranh luận, thuyết trình và giải quyết vấn đề bằng tiếng ANh, tôi có thể suy nghĩ về nhiều khía cạnh khác nhau của một chuyện. Tôi nhìn thế giới và những người xung quanh mình từ những góc nhìn khác nhau, và nó giúp tôi trở thành một người sâu sắc hơn. Hiện tại tôi vẫn là học sinh, nhưng tôi đã nghĩ đến nghề nghiệp trong tương lai của mình. Chúng ta đang ngày càng tiếp cận hơn với thế giới, vì thế tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi có những kĩ năng nhất định trong tiếng Anh để có thể có được một công việc tốt. Theo ý kiến của tôi, tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ, mà nó còn giúp thay đổi một người theo cách tích cực hơn. Có rất nhiều lợi ích mà tiếng Anh đã mang đến cho tôi, và tôi sẽ luôn quý trọng chúng.

Trên đây là tất cả những gì có trong Đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của việc học Tiếng Anh (8 mẫu) Viết 1 đoạn văn về lợi ích của việc học tiếng Anh bằng tiếng Anh mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của việc học Tiếng Anh (8 mẫu) Viết 1 đoạn văn về lợi ích của việc học tiếng Anh bằng tiếng Anh , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn