Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2018 - 2019 Mẫu kế hoạch hoạt động Công đoàn mới nhất

Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2018 - 2019 Mẫu kế hoạch hoạt động Công đoàn mới nhất

  • Admin
  • 27-09-2021
  • 216 view

NVAD.biz xin giới thiệu đến các bạn mẫu Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2021 - 2021 được chúng tôi tổng hợp và đăng tải trong bài viết dưới đây.

Nội dung trong mẫu kế hoạch hoạt động Công đoàn nêu rõ đặc điểm tình hình về công tác tổ chức công đoàn cơ sở, các chỉ tiêu đưa ra, phương hướng nhiệm vụ giải pháp trong năm học mới. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH………..

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Số : …../CĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…., ngày .. tháng năm 20

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC ....... - ..........

Căn cứ Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học....... - ......... ;

Căn cứ phướng hướng nhiệm vụ năm học ....... - .......... của Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

Căn cứ nhiệm vụ năm học ....... - .......... của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định;

Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch hoạt động năm học ....... - .......... như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Về công tác tổ chức

- Tổng số cán bộ, nhà giáo và người lao động: ……… người; Nữ: ……… người.

- Tổng số đoàn viên công đoàn: ………người; Nữ: ……… người.

2. Thuận lợi, khó khăn

2.1. Thuận lợi: Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh luôn được Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên , sự phối hợp giữa Sở GD&ĐT với Công đoàn ngành chặt chẽ, hiệu quả. Ban chấp hành Công đoàn ngành đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức và duy trì nề nếp hoạt động. Các công đoàn cơ sở trong ngành chủ động, sáng tạo trong các hoạt động.

2.2. Khó khăn: Đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở kiêm nhiệm, thời gian giành cho hoạt động công đoàn chưa đáng kể. Điều kiện làm việc, phương tiện làm việc thiếu thốn. Đội ngũ CBNGNLĐ nhìn chung có “Bản lĩnh, tâm huyết, đam mê, sáng tạo” nhưng còn bộ phận chưa yên tâm công tác.

II. CÁC CHỈ TIÊU THI ĐUA

1. Tập thể

- Công đoàn ngành: Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thi đua, lĩnh vực công tác “Thực hiện các cuộc vận động”;

- Công đoàn cơ sở:

+ Danh hiệu thi đua: 50-55 CĐCS đạt Công đoàn vững mạnh (tỷ lệ 80%- 88%); 01 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 01 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động tỉnh.

+ Hình thức khen thưởng: 01 tập thể tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 8-9 tập thể được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh; 01 tập thể được tặng Bằng khen của Công đoàn GD Việt Nam chuyên đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; 50-60 tập thể được tăng Giấy khen của CĐN.

2. Cá nhân: 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 15-17 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh; 5-6 cá nhân được tăng Bằng khen của Công đoàn GD Việt Nam chuyên đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và 400- 450 cá nhân được tặng Giấy khen của Công đoàn ngành.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Năm ………, năm tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, Công đoàn GDVN lần thứ XV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Ban Thường vụ Công đoàn ngành xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm học ....... - .......... như sau:

1. Phương hướng chung

Tập trung đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn để hoàn thành nhiệm vụ năm học; thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của CBNGNLĐ trong ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ CBNGNLĐ, kỹ năng ứng xử, đạo đức phong cách nhà giáo, xây dựng môi trường giáo dục văn hóa, dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện trong các nhà trường; đổi mới và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh vững mạnh.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

2.1. Công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ NGNLĐ thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức lối sống cho dội ngũ CBNGNLĐ gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/...... của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền những ngày lễ lớn trong năm, chào mừng Đại hội XVII Công đoàn Việt Nam. Phối hợp tổ chức, quán triệt, triển khai một số chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như Nghị quyết TW6, TW7, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4; các chủ trương của tỉnh trong thu hút đầu tư, xây dựng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh và những chủ trương, Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Bộ GD&ĐT của Công đoàn GDVN, LĐLĐ tỉnh đến CBNGNLĐ trong toàn ngành.

Tiếp tục tuyên truyền Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”;

Triển khai việc học tập Nghị quyết Đại hội CĐGD các cấp; thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐ ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định với 5 nhiệm vụ tổng quát, 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp và các chương trình công tác nhiệm kỳ ......-2023 để từng bước hoàn thành 6 chỉ tiêu thuộc tổ chức công đoàn và 6 chỉ tiêu công đoàn tham gia chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 27/7/1929- 27/7/2019.

Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động CBNGNLĐ chấp hành đúng pháp luật, kỷ cương nề nếp cơ quan đơn vị nhằm đảm bảo ổn định tình hình trong CBNGNLĐ trước những diễn biến kinh tế-xã hội trong và ngoài nước.

2.2. Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định.

Thực hiện công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ đảm bảo thiết thực hiệu quả.

Phối hợp chặt chẽ với với chuyên môn đồng cấp để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhà giáo và người lao động theo hướng “Trường tự giúp trường”, “tổ tự giúp tổ”.

Duy trì và đẩy mạnh Cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”- Quỹ “Mái ấm Công đoàn” nhằm hỗ trợ CBNGNLĐ trong ngành GD&ĐT.

Xây dựng kế hoạch giám sát thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách mới của Đảng, Nhà nước với cán bộ nhà giáo và lao động ; tham gia và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở xây dựng khối đoàn kết nội bộ; Quy chế phối hợp với chuyên môn xây dựng mối quan hệ hài hòa nhằm ổn định các nhà trường theo hướng phát triển bền vững. Triển khai hiệu quả công tác bảo hộ, vệ sinh an toàn lao động, an ninh trường học; bảo vệ sức khỏe, nhân phẩm, danh dự CBNGNLĐ.

2.3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, NGNLĐ
- Phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học, chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

- Phối hợp với chuyên môn tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28/7/ 2021 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn ......- 2021 và công văn số 274/CĐN ngày 01/9/ 2021 của Công đoàn GDVN về việc thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn ......-2020;

- Nâng cao hiệu quả phong trào “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” gắn với phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn cùng với các địa phương xây dựng nông thôn mới;

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa theo hướng mỗi công đoàn cơ sở thành lập 1 câu lạc bộ văn hóa, thể thao, tổ chức giao lưu giữa các Câu lạc bộ trong cụm huyện, thành phố;

- Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW; phối hợp với chuyên môn thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/...... của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo;

- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn” theo sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và Công đoàn GDVN, với ngành GD&ĐT tỉnh là xây dựng Quỹ “Mái ấm Công đoàn”.

2.4. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả CĐGD các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Đẩy mạnh việc xây dựng CĐCS vững mạnh, tự rà soát thực hiện đầy các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên làm cơ sở xét duyệt thi đua trong năm học.

Triển khai thực hiện các văn bản mới của Tổng LĐLĐ Việt Nam: Quyết định số 493/QĐ-TLĐ ngày 9/3/ 2021 về việc ban hành Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn; Quyết định số 1602/QĐ-TLĐ ngày 15/9/ 2021 về việc ban hành Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn; Quyết định số 833/QĐ-TLĐ ngày 17/4/...... về việc ban hành Quy định giám sát trong tổ chức công đoàn.

Xây dựng và triển khai hướng dẫn về công tác Thi đua, Khen thưởng theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn GD Việt Nam.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS sau Đại hội góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Triển khai thực hiện các loại sổ sách Công đoàn, củng cố hồ sơ theo quy định để củng cố nề nếp văn phòng các Công đoàn cơ sở và phục vụ cho công tác Kiểm định chất lượng giáo dục và công tác Xây dựng trường chuẩn quốc gia của các trường học trên địa bàn theo quy định tại Thông Tư số 09/2011/TT- BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và Thông tư 27/....../TT-BGDĐT ngày 30/12/...... của Bộ GD&ĐT Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục.

Tập trung chỉ đạo của BCH Công đoàn cơ sở về hoạt động Ban Thanh tra nhân dân trường học và cơ quan quản lý giáo dục theo quy định tại Nghị định số 159/....../NĐ-CP và Hướng dẫn số 1271-HD-TLĐ ngày 07/8/ 2021 của Tổng Liên đoàn và công văn số 02/HD-CĐN ngày 30 tháng 01 năm ...... của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động ngành nghề với các CĐCS các trường MN, TH, THCS và TTGDNN-GDTX trực thuộc Liên đoàn lao động các huyện, thành phố.

2.5. Công tác nữ công

Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt Nữ công, phát động các đợt thi đua: “GVT, ĐVN; "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo" gắn với phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; thực hiện Nghị quyết 21- NQ/TW ngày 25/10/ 2021 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

2.6. Công tác kiểm tra

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra của BCH và hoạt động của UBKT Công đoàn các cấp về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác kiểm tra tài chính tài sản CĐ.

2.7. Công tác tài chính

Tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính theo quy định của Luật CĐ năm 2012 và Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của LĐLĐ tỉnh.

2.8. Công tác giao lưu, hợp tác

Nâng cao hiệu quả công tác giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh. Chú trọng việc giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm mô hình điểm, các Cụm thi đua do các Ủy viên BCH Công đoàn ngành phụ trách

IV. CÔNG TÁC THÁNG

Thời gian Nội dung công việc Phân côngphụ trách Ghi chú
8/...... Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học ....... - ........., triển khai nhiệm vụ năm học....... - ......... Ban chấp hành, Thường trực CĐN phối hợp với Sở GD&ĐT

Ngày 15/8 cấp THCS, THPT và GDTX tựu trường;

Ngày 20/8/...... cấp học Mầm non, Tiểu học tựu trường

Hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ và tổ chức Hội nghị CBCCVC và Hội nghị NLĐ năm học....... - .........

CĐN phối hợp với Sở GD&ĐT

Hướng dẫn thi đua năm học....... - ........., triển khai kế hoạch quyên góp ủng hộ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm học....... - .........

Thường trực CĐN phối hợp với Sở GD&ĐT

Xây dựng phóng sự Ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định trước thêm năm học mới....... - .........

CĐN phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh

Triển khai NQ ĐH Công đoàn tỉnh, Công đoàn GDVN; Tập huấn cho Chủ tịch CĐCS và Chủ nhiệm UBKT Công đoàn cơ sở

CĐN

9/......

Ngày 5/9/......, Khai giảng năm học....... - .........

CĐN (thăm và dự )

Tổ chức tuyên truyền Luật ATGT cho CBNGNLĐ

CĐN

Tổ chức Hội nghị CBCCVC và tổ chức Hội nghị người Lao động (các đơn vị ngoài công lập)

BCH CĐCS

Hướng dẫn kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ban Nữ công CĐN

10/......

Đăng ký thi đua năm học....... - ........., hoàn thành trước ngày 15/10/......

CĐN và CĐCS trực thuộc

Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

CĐCS

11/......

Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/.......

CĐCS

12/......

Kiểm tra hoạt động công đoàn ở một số CĐCS

Ban chấp hành CĐGD khoá XII

31/12/......

Kết thúc học kỳ I với cấp học THCS, THPT và TTGDTX

01/2019

Hội nghị BCH khoá XII, kỳ họp thứ 04

Ban chấp hành khoá XII

06/01/2019

Kết thúc học kỳ I với cấp học Mầm non và Tiểu học

Hội nghị sơ kết hoạt động CĐ học kỳ I năm học....... - .........; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập CĐ Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)

Ban chấp hành, Thường trực CĐN

02/2019

Thăm tặng quà CBNGNL Đ trong ngành có hoàn cảnh khó khăn; CĐCS phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức cho đoàn viên và người lao động đón Tết Nguyên đán 2021

CĐN phối hợp với Sở GD&ĐT; CĐ các cấp

3/2019

Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Ban Nữ công CĐN và CĐCS

Họp giao ban hoạt động CĐ năm học....... - .........

Ban chấp hành, VP CĐN, Uỷ viên BCH Phụ trách cụm

4/2019

Kiểm tra hoạt động CĐ ở một số CĐCS; thẩm định Thi đua, Khen thưởng năm học....... - ......... ở các CĐCS đề nghị khen cao

Ban chấp hành, VP CĐN

Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc (30/4/1975-30/4/2019)

CĐCS

5/2019

Hướng dẫn tổng kết hoạt động CĐ năm học....... - .........

CĐN

Ngày kết thúc năm học của các cấp học: 26/5/2019

6/2019

Thu nhận Hồ sơ thi đua, Báo cáo tổng kết hoạt động CĐ, B/C cuộc vận động “Mỗi thầy cô...sáng tạo’; Lĩnh vực công tác “Thực hiện các cuộc vận động”; tự chấm điểm CĐCSVM; "Xanh- Sạch- Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", “Văn hóa, thể thao”, “GVT,ĐVN” hoàn thành trước ngày 5/6/2019

CĐN

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng CĐN xét, đề nghị khen tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân

CĐN

7/2019

Tham gia Hội đồng Thi đua, Khen thường của Ngành xét,đề nghị khen tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân

Đ/c Chủ tich CĐN

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)

Thường trực CĐN

Dự Hội nghị Tổng kết năm học....... - ......... do Bộ GD&ĐT, CĐGDVN tổ chức

Đ/c Chủ tịch CĐN

8/2019

Tổng kết hoạt động công đoàn năm học....... - ........., triển khai nhiệm vụ năm học 2021 -2020.

BCH, Thường trực CĐN

Nơi nhận:

- LĐLĐ tỉnh;
- CĐGDVN;
- Sở GD&ĐT;
- Các Ủy viên BCH, UBKT;
- CĐCS;
- Lưu VP CĐN.

TM. BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trên đây là tất cả những gì có trong Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2018 - 2019 Mẫu kế hoạch hoạt động Công đoàn mới nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2018 - 2019 Mẫu kế hoạch hoạt động Công đoàn mới nhất , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn