Kế hoạch sinh hoạt Chi bộ 2021 Mẫu kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2021

Kế hoạch sinh hoạt Chi bộ 2021 Mẫu kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2021

  • Admin
  • 03-05-2021
  • 207 view

Kế hoạch sinh hoạt Chi bộ 2021 gồm 2 mẫu, giúp các bạn tham khảo để lên kế hoạch sinh hoạt cho Chi bộ của mình. Mẫu kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ là mẫu kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ nhằm đưa ra kế hoạch, các công việc cụ thể của việc sinh hoạt chuyên đề Chi bộ trong một năm. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây:

Kế hoạch sinh hoạt Chi bộ 2021

Kế hoạch sinh hoạt chi bộ 2021 - Mẫu 1

Đảng Ủy…………………
Chi Bộ:………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

...ngày …tháng …..năm…..

KẾ HOẠCH
Sinh hoạt chuyên đề năm 2021

Thực hiện số ….- CV/ĐUCS, ngày …........... của Đảng ủy ………………… về việc xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề năm......

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị,

Chi bộ ……. xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc cụ thể hóa chuyên đề năm 2021 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc thực hiện Nghị quyết………….., ngày ………….. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở” để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề cần thực hiện đúng quy trình công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số ……………., ngày ………… của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về sinh hoạt chuyên đề. Yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tích cực tham gia thảo luận các chuyên đề từ đó xác định những điều mình cần thực hiện nhằm góp phần xây dựng nội bộ đoàn kết, xây dựng chi bộ trở thành đơn vị trong sạch, vững mạnh.

II. Nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2021

Chuyên đề 1: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng chi bộ …… trong sạch, vững mạnh.

Nội dung công việc: Xây dựng chuyên đề theo tài liệu hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Chuyên đề 2: Thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ” của chi bộ …….

Nội dung công việc: Tiếp tục quán triệt tất cả đảng viên, CBVC của đơn vị thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện NQTW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Chuyên đề 3: Xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ góp phần xây dựng Đảng bộ ……………. trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Nội dung công việc: Đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

Chuyên đề 4: Xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ …...

Nội dung công việc: Đánh giá tình hình sinh hoạt chi bộ định kỳ; thực hiện quy chế dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ.

III. Phân công chuẩn bị và thời gian thực hiện

TT Nội dung thực hiện Thời gian Người thực hiện Ghi chú
  Chuyên đề 1 Quý I    
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 1/2021    
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 1/2021    
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 2/2021    
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 2/2021    
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 3/2021    
  Chuyên đề 2 Quý II    
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 4/2021    
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 4/2021    
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 5/2021    
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 5/2021    
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 6/2021    
  Chuyên đề 3 Quý III    
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 7/2021    
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 7/2021    
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 8/2021    
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 8/2021    
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 9/2021    
  Chuyên đề 4 Quý IV    
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 10/2021    
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 10/2021    
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 11/2021    
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 11/2021    
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 12/2021    

IV. Tổ chức thực hiện

Bí thư chi bộ có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc chuẩn bị xây dựng đề cương và tiến hành dự thảo, lấy ý kiến tham gia, thống nhất nội dung các chuyên đề trước khi họp Chi bộ.

Đồng chí bí thư chủ trì sinh hoạt chi bộ, yêu cầu đảng viên thực hiện chuyên đề báo cáo tóm tắt nội dung chuyên đề đã chuẩn bị; định hướng các nội dung để đảng viên Chi bộ tham gia thảo luận tại chi bộ; chuẩn bị nội dung kết luận sinh hoạt chuyên đề.

Các đảng viên chi bộ có trách nhiệm nghiên cứu dự thảo và chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến theo định hướng của chi bộ tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Bí thư chi bộ xây dựng và thông qua chi bộ kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021 và kịp thời báo cáo về cấp ủy cấp trên theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai; đánh giá, sơ tổng kết việc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề./.

Nơi nhận:

- TV Đảng ủy ……………;
- Đ/c Bí thư;
- Tổ Công đoàn, nữ công trực thuộc;
 Lưu HS chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

Kế hoạch sinh hoạt chi bộ 2021 - Mẫu 2

Đảng Ủy…………………
Chi Bộ:………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…...ngày …tháng …..năm…..

KẾ HOẠCH
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm ................

Căn cứ theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ;

Căn cứ Chương trình công tác năm ................ của Chi bộ ..............………………......

Sau khi thống nhất với Lãnh đạo nhà trường, Chi bộ ................... xây dựng Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm ................ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm không ngừng nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện dân chủ trong sinh hoạt chi bộ;

Làm cho cán bộ và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ trong công tác lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị nhà trường; ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm ................; làm cho mọi đảng viên không ngừng nâng cao nhận thức, gương mẫu, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên

2. Yêu cầu

Thông qua sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ. Cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đi vào nề nếp trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng.

II. NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

1. Quý I:

- Chủ đề:…………………………………………………………………………….

- Thời gian: Tháng 3 năm ................

- Hình thức: Báo cáo chuyên đề

- Thực hiện: ………………………………………………………………………….

2. Quý II:

- Chủ đề: Giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

- Thời gian: Tháng 6 năm ................

- Hình thức: Trao đổi, đề xuất cách thực hiện

- Thực hiện: ……………………………………………………………………….

3. Quý III:

Chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

- Thời gian: Tháng 9 năm ................

- Hình thức: Báo cáo tham luận

- Thực hiện: …………………………

4. Quý IV:

- Chủ đề: Trách nhiệm cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”,

- Thời gian: Tháng 11 năm ................

- Hình thức: Báo cáo tham luận

- Thực hiện: ……………………………

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, đảng viên được phân công chuẩn bị nội dung để gửi báo cáo cho Chi bộ chậm nhất là 15 ngày theo kế hoạch phân công; đồng thời gửi cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ qua địa chỉ mail trước ngày sinh hoạt chi bộ 5 ngày để đảng viên nghiên cứu chuẩn bị ý kiến thảo luận.

2. Thời gian trình bày trước chi bộ, tập thể cơ quan từ 10 đến 15 phút.

3. Chi ủy chủ trì cuộc sinh hoạt chuyên đề. Tùy theo tính chất, nội dung của từng chuyên đề có thể mời toàn thể cán bộ, viên chức trong nhà trường tham dự và tham gia thảo luận.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề của bộ ................... năm ................, yêu cầu các đồng chí đảng viên nghiêm túc thực hiện theo đúng tiến độ đề ra./.

Nơi nhận:

- TV Đảng ủy ……………;
- Đ/c Bí thư;
- Tổ Công đoàn, nữ công trực thuộc;
- Lưu HS chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

Trên đây là tất cả những gì có trong Kế hoạch sinh hoạt Chi bộ 2021 Mẫu kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2021 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Kế hoạch sinh hoạt Chi bộ 2021 Mẫu kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2021 , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn