Luật Thú y 2015 Luật số: 79/2015/QH13

 • Admin
 • 31-05-2021
 • 210 view

Luật thú y 2014, Luật số: 79/2015/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 19/06/2015 quy định về phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y; hành nghề thú y.

Theo Luật thú y 2014 thì tổ chức, cá nhân chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sử dụng động vật phải có trách nhiệm sau:

 • Quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, vận chuyển phù hợp với từng loài động vật.
 • Giảm thiểu đau đớn, sợ hãi, đối xử nhân đạo với động vật trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, vận chuyển, giết mổ, tiêu hủy, phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, Luật thú y 2015 còn quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh và cách thức xử lý cho động vật bị mắc bệnh.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và thay thế Pháp lệnh thú y năm 2004.

Nội dung chính của Luật thú y số 79/2015/QH13

Chương I: Những quy định chung

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc hoạt động thú y
 • Điều 5. Chính sách của Nhà nước về hoạt động thú y
 • Điều 6. Hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y
 • Điều 7. Thông tin, tuyên truyền về thú y
 • Điều 8. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, các bộ
 • Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 10. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và tổ chức xã ...
 • Điều 11. Hợp tác quốc tế về thú y
 • Điều 12. Phí, lệ phí về thú y
 • Điều 13. Những hành vi bị nghiêm cấm

Chương II: Phòng, chống dịch bệnh động vật

Mục 1: Quy định chung về phòng, chống dịch bệnh động vật

 • Điều 14. Nội dung phòng, chống dịch bệnh động vật
 • Điều 15. Phòng bệnh động vật
 • Điều 16. Giám sát dịch bệnh động vật
 • Điều 17. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
 • Điều 18. Khống chế, thanh toán một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật, bệnh truyền lây giữa động ...
 • Điều 19. Khai báo, chẩn đoán, điều tra dịch bệnh động vật
 • Điều 20. Chữa bệnh động vật
 • Điều 21. Đối xử với động vật
 • Điều 22. Dự trữ và sử dụng thuốc thú y thuộc Danh mục hàng dự trữ quốc gia
 • Điều 23. Kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật
 • Điều 24. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật

Mục 2: Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

 • Điều 25. Xử lý ổ dịch bệnh động vật trên cạn
 • Điều 26. Công bố dịch bệnh động vật trên cạn
 • Điều 27. Tổ chức chống dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng có dịch
 • Điều 28. Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng bị dịch uy hiếp
 • Điều 29. Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng đệm
 • Điều 30. Xử lý bắt buộc động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh và sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc ...
 • Điều 31. Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn

Mục 3: Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản

 • Điều 32. Quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản
 • Điều 33. Xử lý ổ dịch bệnh động vật thủy sản
 • Điều 34. Công bố dịch bệnh động vật thủy sản
 • Điều 35. Tổ chức chống dịch bệnh động vật thủy sản trong vùng có dịch
 • Điều 36. Công bố hết dịch bệnh động vật thủy sản

Chương III: Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Mục 1: Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

 • Điều 37. Quy định chung về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
 • Điều 38. Yêu cầu đối với động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
 • Điều 39. Trình tự kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
 • Điều 40. Trạm kiểm dịch động vật tại đầu mối giao thông
 • Điều 41. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu
 • Điều 42. Trình tự kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu
 • Điều 43. Phân tích nguy cơ động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu
 • Điều 44. Yêu cầu đối với động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu
 • Điều 45. Hồ sơ đăng ký, khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu
 • Điều 46. Trình tự kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu
 • Điều 47. Nội dung kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu
 • Điều 48. Hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển ...
 • Điều 49. Trình tự kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập ...
 • Điều 50. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển ...
 • Điều 51. Yêu cầu đối với động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ ...
 • Điều 52. Vận chuyển mẫu bệnh phẩm

Mục 2: Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

 • Điều 53. Quy định chung về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
 • Điều 54. Yêu cầu đối với động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
 • Điều 55. Trình tự kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
 • Điều 56. Trình tự, nội dung kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực ...
 • Điều 57. Trình tự kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm
 • Điều 58. Trình tự, nội dung kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu, tạm nhập tái xuất ...

Mục 3: Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

 • Điều 59. Trách nhiệm và quyền hạn của Cục Thú y
 • Điều 60. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương
 • Điều 61. Tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu; cấm xuất khẩu, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật
 • Điều này được hướng dẫn bởi Mục 3 Chương II Nghị định 35/2016/NĐ-CP
 • Điều 62. Trách nhiệm và quyền hạn của kiểm dịch viên động vật
 • Điều 63. Quyền và nghĩa vụ của chủ hàng

Chương IV: Kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra ...

Mục 1: Kiểm soát giết mổ động vật trên cạn

 • Điều 64. Yêu cầu đối với giết mổ động vật trên cạn để kinh doanh
 • Điều 65. Nội dung kiểm soát giết mổ động vật trên cạn

Mục 2: Kiểm soát sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật

 • Điều 66. Yêu cầu vệ sinh thú y đối với sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật
 • Điều 67. Nội dung kiểm soát sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật

Mục 3: Kiểm tra vệ sinh thú y

 • Điều 68. Quy định chung về kiểm tra vệ sinh thú y
 • Điều 69. Yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật trên cạn; cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm ...
 • Điều 70. Yêu cầu vệ sinh thú y trong vận chuyển động vật, sản phẩm động vật
 • Điều 71. Yêu cầu vệ sinh thú y đối với chợ kinh doanh, cơ sở thu gom động vật
 • Điều 72. Yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật
 • Điều 73. Yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán, phẫu thuật động vật

Mục 4: Trách nhiệm trong quản lý giết mổ động vật trên cạn; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động ...

 • Điều 74. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 75. Trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y
 • Điều 76. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 77. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Chương V: Quản lý thuốc thú y

Mục 1: Quản lý thuốc và đăng ký thuốc thú y

 • Điều 78. Quy định chung về quản lý thuốc thú y
 • Điều 79. Thuốc thú y không được đăng ký lưu hành
 • Điều 80. Đăng ký lưu hành thuốc thú y
 • Điều 81. Gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y
 • Điều 82. Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y
 • Điều 83. Thu hồi Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

Mục 2: Khảo nghiệm thuốc thú y

 • Điều 84. Khảo nghiệm thuốc thú y
 • Điều 85. Cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y
 • Điều 86. Cấp lại Giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y
 • Điều 87. Thu hồi Giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y
 • Điều 88. Yêu cầu đối với tổ chức khảo nghiệm thuốc thú y
 • Điều 89. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức khảo nghiệm thuốc thú y

Mục 3: Sản xuất, buôn bán, nhập khẩu, xuất khẩu thuốc thú y

 • Điều 90. Điều kiện sản xuất thuốc thú y
 • Điều 91. Quyền và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thuốc thú y
 • Điều 92. Điều kiện buôn bán thuốc thú y
 • Điều 93. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y
 • Điều 94. Điều kiện nhập khẩu thuốc thú y
 • Điều 95. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc thú y
 • Điều 96. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y
 • Điều 97. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
 • Điều 98. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y
 • Điều 99. Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y
 • Điều 100. Nhập khẩu, xuất khẩu thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y
 • Điều 101. Kiểm nghiệm thuốc thú y
 • Điều 102. Kiểm định thuốc thú y
 • Điều 103. Nhãn thuốc thú y
 • Điều 104. Sử dụng thuốc thú y

Mục 4: Thu hồi, tiêu hủy thuốc thú y

 • Điều 105. Thu hồi thuốc thú y trên thị trường, xử lý thuốc thú y bị thu hồi
 • Điều 106. Tiêu hủy thuốc thú y

Chương VI: Hành nghề thú y

 • Điều 107. Các loại hình hành nghề thú y
 • Điều 108. Điều kiện hành nghề thú y
 • Điều 109. Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y
 • Điều 110. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y
 • Điều 111. Không cấp Chứng chỉ hành nghề thú y
 • Điều 112. Thu hồi Chứng chỉ hành nghề thú y
 • Điều 113. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hành nghề thú y
 • Điều 114. Hội đồng thú y

Chương VII: Điều khoản thi hành

 • Điều 115. Hiệu lực thi hành
 • Điều 116. Quy định chi tiết

Trên đây là tất cả những gì có trong Luật Thú y 2015 Luật số: 79/2015/QH13 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Luật Thú y 2015 Luật số: 79/2015/QH13 , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn