Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự (3 mẫu) Bản báo cáo nhận xét của người hướng dẫn tập sự

Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự (3 mẫu) Bản báo cáo nhận xét của người hướng dẫn tập sự

  • Admin
  • 27-04-2021
  • 260 view

Mẫu bản nhận xét kết quả tập sự là bản báo cáo, nhận xét đánh giá của cán bộ hướng dẫn tập sự được lập ra nhằm đánh giá kết quả tập sự của viên chức.

Nội dung trong mẫu bản nhận xét kết quả tập sự cần nêu rõ thông tin của người hướng dẫn tập sự. Sau đó trình bày rõ ưu nhược điểm của viên chức về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn công tác, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động, quan hệ với đồng nghiệp. Ngoài ra bạn đọc tham khảo thêm báo cáo kết quả tập sự, bản tự nhận xét kết quả tập sự mới nhất.

Bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự - Mẫu 1

TRƯỜNG .………………..…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

  ......ngày ...tháng.....năm........

BẢN BÁO CÁO NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ HƯỚNG DẪN TẬP SỰ

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường (Giám đốc Trung tâm).....................

Tôi tên là:......................................................... Nam,.... Nữ:.............

Năm vào ngành:.................... Môn giảng dạy :.................................

Trình độ chuyên môn (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung học):..........

Chức danh nghề nghiệp: ....................Mã ngạch :............................

Thực hiện Quyết định số: ………………. ngày …….…… tháng …….…… năm…của Hiệu trưởng Trường (Giám đốc Trung tâm) ………………….……… về cử người hướng dẫn tập sự đối với ông (bà) ……………………………………… . Sau thời gian hướng dẫn tập sự từ ngày …….… tháng …….… năm …….… đến ngày …….… tháng …….… năm …….… (……… tháng).

Tôi xin báo cáo nhận xét, đánh giá kết quả hướng dẫn tập sự như sau:

1. Về phẩm chất đạo đức (Ưu điểm, hạn chế)

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

2. Về năng lực, trình độ và kết quả làm việc, học tập (Ưu điểm, hạn chế)

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

3. Về ý thức tổ chức chấp hành luật, nội quy, quy chế của đơn vị (Ưu điểm, hạn chế)

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

4. Về việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước (Ưu điểm, hạn chế)

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

  ……,ngày………tháng……… năm …

Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

.................................

...................................

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

........., ngày … tháng … năm 20....

HIỆU TRƯỞNG

Bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự - Mẫu 2

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN...........
TRƯỜNG....................
----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

BẢN NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ
(dành cho cán bộ hướng dẫn tập sự)

- Họ và tên cán bộ hướng dẫn tập sự: ..................

- Khoa/Phòng:............................................... ........

- Chức vụ:.................................................... ........

Sau thời gian hướng dẫn viên chức tập sự…, từ ……… đến ……. tôi có nhận xét như sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

....................................................................

....................................................................

..................................................................... 

2. Năng lực chuyên môn công tác:

...................................................................

...................................................................

3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:

...................................................................

...................................................................

4. Quan hệ với đồng nghiệp, sinh viên:

...................................................................

...................................................................

5. Tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể:

...................................................................

...................................................................

6. Hạn chế:

...................................................................

...................................................................

7. Kết luận: (viên chức tập sự hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ tập sự, đề nghị công nhận hoặc không công nhận hết thời gian tập sự).

...................................................................

...................................................................

 

Người hướng dẫn tập sự

Bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự - Mẫu 3

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN..........
TRƯỜNG....................
----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o-------

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẬP SỰ

Tôi tên là:...................................................

Sinh ngày:...................................................

Trình độ chuyên môn:.................................

Đơn vị công tác: ........................................

Chức vụ:.....................................................

Tôi được phân công hướng dẫn tập sự cho đồng chí ............................., từ ngày ........................đến ngày...............theo quyết định của Trưởng phòng .....huyện .................

Đến nay thời gian được phân công hướng dẫn tập sự cho đồng chí: ................đã hết, tôi xin báo cáo kết quả tập sự của đồng chí như sau:

I. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

- Đồng chí : ..........................................luôn chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của nghành, nội quy của nhà trường đề ra. Tham gia đầy đủ các buổi học bồi dưỡng chính trị, học tập nghị quyết của Đảng.

- Có lối sống lành mạnh, đoàn kết nội bộ, có ý thức khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên về mọi mặt, tinh thần phục vụ nhân dân tốt, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Hồ sơ: Có đủ các loại hồ sơ theo qui định của Ngành và của nhà trường.
Nội dung được cập nhật thường xuyên, đảm bảo theo qui định, trình bày một cách khoa học.

2. Giáo án: Soạn giảng đảm bảo đúng phân phối chương trình, đúng theo kế hoạch giảng dạy, đảm bảo nội dung kiến thức qui định, có đầy đủ bài soạn trước khi lên lớp, soạn bài đúng theo đặc trưng bộ môn.

3. Giảng dạy: Nhiệt tình trong công tác giảng dạy, thực hiện tốt giờ lên lớp, chú ý tới từng đối tượng học sinh, truyền thụ đầy đủ kiến thức và có liên hệ mở rộng cho học sinh khá giỏi. Sử dụng tốt thiết bị dạy học.

4. Chấm trả bài: thực hiện đúng qui định, chấm bài khách quan, công bằng, chính xác, đúng qui định, có nhận xét đầy đủ.

- Thực hiện cập nhật sổ ghi điểm theo đúng thời gian quy định.

5. Dự giờ: Dự giờ đủ số tiết theo qui định có nhận xét giờ dự đầy đủ.

- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng giúp đồng nghiệp tiến bộ hơn.

6. Tự bồi dưỡng: Tham gia đầy đủ hoạt động bồi dưỡng chính trị thường niên.

- Công tác tự bồi dưỡng chuyên môn được củng cố thường xuyên.

- Tham gia đủ các buổi sinh hoạt khối chuyên môn, tổ nhóm chuyên môn.

7. Chất lượng bộ môn giảng dạy: Đảm bảo chất lượng giảng dạy theo chỉ tiêu kế hoạch xây dựng, có lớp tăng hơn so với kế hoạch.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Công tác công đoàn: Tham gia đầy đủ các buổi họp công đoàn, chấp hành tốt qui định và nhiệm vụ được phân công.

Đoàn kết thân ái, giúp đỡ đồng nghiệp, xây dựng tốt tổ ấm công đoàn.

2. Đoàn thanh niên: Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đoàn, đóng đoàn phí đầy đủ, hoàn thành nhiệm vụ mà Đoàn phân công, có ý thức phấn đấu và phát huy tốt vai trò của người Đoàn viên.

3. Công tác khác: Chấp hành nghiêm túc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Chế độ thông tin báo cáo kịp thời, chính xác. Ngày giờ công lao động đảm bảo.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Có đạo đức lối sống lành mạnh, đoàn kết tốt trong tập thể.

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn; luôn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Hoàn thành nhiệm vụ được giao, có hiệu quả về số lượng và chất lượng.

- Tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào.

2. Nhược điểm:

- Tinh thần phê và tự phê chưa cao, đôi khi còn chưa chủ động linh hoạt trong công việc .

- Quá trình thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức dạy học còn chưa sáng tạo, kinh nghiệm sống và kinh nghiệm công tác chưa phong phú.

Đối chiếu với các tiêu chuẩn của giáo viên tập sự tôi nhận thấy đồng chí: ..........................................đủ tiêu chuẩn để xét hết thời gian tập sự chuyển vào biên chế chính thức.

Vậy tôi đề nghị nhà trường và cấp trên xét, công nhận hết tập sự cho đồng chí:...............theo đúng quy định.

 

Người hướng dẫn tập sự
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là tất cả những gì có trong Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự (3 mẫu) Bản báo cáo nhận xét của người hướng dẫn tập sự mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự (3 mẫu) Bản báo cáo nhận xét của người hướng dẫn tập sự , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn