Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên năm học 2020 - 2021 Bản đăng ký thi đua của giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên năm học 2020 - 2021 Bản đăng ký thi đua của giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT

  • Admin
  • 19-04-2021
  • 190 view

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân được lập ra để từng giáo viên đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua đã đăng ký này trong năm học 2021 - 2021. Đây cũng chính làm căn cứ để bình bầu, nhận xét thi đua cuối năm học.

Trong bài viết này, NVAD.biz giới thiệu tới bạn đọc 5 mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên năm học 2021 - 2021 cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT. Từ đó, thầy cô dễ dàng hoàn thành bản đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng với ban giám hiệu nhà trường. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm cả mẫu đăng ký danh hiệu thi đua cho giáo viên làm công tác chủ nhiệm, không làm công tác chủ nhiệm, tập thể khối lớp đăng ký.

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên năm 2021 - 2021

Bản đăng ký thi đua của cá nhận giáo viên

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG: . . . . . . . . . . . . . . . . .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

BẢN ĐĂNG KÍ THI ĐUA CÁ NHÂN CỦA CB, GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 20..... - 20.....

Họ và tên: …………………………………………………………

Chuyên ngành đào tạo: …………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………

Nhiệm vụ được phân công:

+ Nhiệm vụ chính:………………………………………………

+ Công tác kiêm nhiệm:…………………………………………

Hưởng ứng phong trào thi đua do nhà trường phối hợp với Công đoàn phát động trong năm học 20..... - 20...... Tôi xin đăng kí thi đua trong năm học 20..... – 20..... cụ thể như sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

- Hưởng ứng việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 20..... - 20..... bằng việc thực hiện phong trào do Chi bộ, BGH và Công đoàn nhà trường lựa chọn: “Mỗi thầy cô giáo làm thay đổi một học sinh”, đăng kí cụ thể:

Tên học sinh

Lớp

Nội dung ĐK làm thay đổi

Kết quả

Ghi chú

 

 

 

 

 

- Bản thân luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối tin vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng.

- Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân.

- Gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ công chức, thực hiện tốt quy chế của ngành, các quy định của cơ quan đơn vị, quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Luôn giữ gìn phẩm chất, uy tín và danh dự của nhà giáo, có lối sống lành mạnh, thẳng thắn có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sai trái, đối xử công bằng và bảo vệ các quyền lợi chính đáng của người học.

- Sống mẫu mực trong sáng, có uy tín trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân. Nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ tốt với đồng nghiệp với học sinh và nhân dân.

- Trong giảng dạy luôn đem hết tinh thần trách nhiệm của người giáo viên truyền đạt kiến thức cho học sinh đạt chất lượng tốt nhất, luôn trao đổi kinh nghiệm, học hỏi để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Luôn chăm lo đến sự phát triển toàn diện của học sinh; dân chủ trong quan hệ thầy trò; tích cực tham gia và vận động mọi người tham gia các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh.

- Chủ động hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh; tiếp thu và áp dụng kinh nghiệm của đồng nghiệp để nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục; biết chấp nhận sự khác biệt của đồng nghiệp góp phần xây dựng tập thể sư phạm tốt.

- Phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh, cộng đồng và tổ chức Đoàn, Đội trong trường tạo ra sự thống nhất trong việc đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh, đảm bảo tính khách quan công bằng, chính xác và có tác dụng giáo dục học sinh.

2. Công tác chuyên môn: (Giáo viên nào không làm công tác chủ nhiệm bỏ các mục có liên quan đến chủ nhiệm)

- Soạn và giảng dạy đúng theo phân phối chương trình. Thực hiện theo chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo đúng nội dung, lồng ghép, giảm tải, tích hợp đúng quy định.

- Nghiêm chỉnh chấp hành quy định: dạy thêm, học thêm theo Quyết định UBND tỉnh và của nhà trường.

- Thực hiện chấm và trả bài kiểm tra đúng quy định.

- Việc thực hiện hồ sơ sổ sách cá nhân luôn đảm bảo đúng quy định. Chất lượng giờ dạy luôn đạt.

- Sử dụng và làm đồ dùng dạy học đúng quy định. Đặc biệt luôn áp dụng tiết dạy công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng tiết dạy.

- Tham gia thao giảng, dự giờ và thực hiện chuyên đề đúng quy định.

- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:……. ( bộ môn, số lượng đạt cấp huyện, tỉnh)

- Công tác phụ đạo học sinh yếu kém:

- Đăng kí tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:

- Công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Công tác hướng dẫn học sinh lao động và hoạt động ngoại khóa:

- Chất lượng bộ môn giảng dạy:

Lớp HS Chất lượng bộ môn......... Ghi chú
Giỏi Khá Tb Yếu (kém)
TS % TS % TS % TS %
6                    
7                    
8                    
9                    

- Xếp loại học lực lớp chủ nhiệm:

STT Lớp Sỉ số Xếp loại học lực
Giỏi % Khá % TB % Yếu % Kém %
1                        

- Hạnh kiểm lớp chủ nhiệm.

STT

Lớp

Sỉ số

Xếp loại hạnh kiểm

Tốt %

Khá %

TB %

Yếu %

Kém %

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng:

- Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS:

- Tỉ lệ duy trì sĩ số (Tỉ lệ học sinh bỏ học):

3. Công tác kiêm nhiệm: (GV kiêm nhiệm công tác nào thì thể hiện nội dung đó)

a. Công tác tổ trưởng chuyên môn:

- Kết hợp với Hiệu trưởng, hiệu phó chuyên môn hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch năm học, chương trình hoạt động giáo dục.

- Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

- Tổ chức họp tổ đúng quy định.

- Duyệt hồ sơ sổ sách giáo viên trong tổ đúng quy định.

- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đánh giá, xếp loại vên chức vào cuối học kì, cuối năm học.

- Nêu rõ chỉ tiêu đăng kí của tổ:

+ Giáo viên giỏi trường:

+ GVCN giỏi: trường: huyện:

+ Học sinh giỏi huyện: Tỉnh:

+ Đạt lao động tiên tiến:

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở:

+ HS đạt giải KHKT; NCKH: huyện Tỉnh:

b. Công tác thư viện: (đăng kí theo đặc thù công tác kiêm nhiệm)

c. Công tác thiết bị:

d. Công tác y tế chữ thập đỏ:

e. Công tác công đoàn:

………………………………………

4. Đăng kí thi đua danh hiệu cá nhân cuối năm: (Đánh dấu x vào dòng tương ứng )

- Đạt lao động tiên tiến: …………………..hoàn thành nhiệm vụ:………….

- Chiến sĩ thi đua cơ sở:………

- Huyện khen:………

- Giáo viên giỏi trường: huyện: tỉnh:………….

- GVCN giỏi cấp: Trường: huyện:

Trên đây là toàn bộ nội dung đăng kí thi đua của cá nhân tôi trong năm học 20..... - 20....., đề nghị hiệu trưởng nhà trường, hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân tôi phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đăng kí đầu năm.

 

................., ngày.........tháng ........năm 20.....

Giáo viên đăng kí
(Ký và ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

...................................................................

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên Mầm non

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG: . . . . . . . . . . . . . . . . .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN
Năm học………

- Họ và tên:…………………………………………………………………………….

- Chức vụ:……………………………………………………………………………...

- Đơn vị công tác:…………………………………………………………………...

- Nhiệm vụ được phân công:………………………………………………………..

Để hưởng ứng phong trào thi đua do Nhà trường phát động trong năm học …………….., Tôi xin đăng kí, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu thực hiện tốt các nội dung thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

Số TT Công tác chuyên môn (ghi cụ thể)Tùy vào nhiệm vụ cụ thể (CBQL, GV, NV) và đặc trưng từng cấp học để đăng kí cho phù hợp Phấn đấu kết quả hoàn thành(Tỷ lệ %)
01    
02    
03    
04    
05    
…………  

VD: Đối với CBQL (Mầm non) thì đăng kí những nội dung liên quan đến công tác lãnh, chỉ đạo nhà trường, chẳng hạn như CBQL Mầm non có thể đăng kí:

- Việc huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp (Đặc biệt trẻ 5 tuổi): Nêu rõ tỷ lệ trẻ học 2 buổi/ngày, trẻ ăn trưa tại trường, các biện pháp để thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

- Việc duy trì sĩ số và các chỉ tiêu cần đạt (trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi, bé ngoan, bé đi học đều )

- Quản lý công tác thu, chi và thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục

- Công tác xây dựng đội ngũ…..

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

- Về phẩm chất đạo đức: (Sống giản dị trong sáng và lành mạnh, hoà đồng với mọi người, đúng tác phong của người giáo viên)

- Về đoàn kết: (Luôn giữ gìn đoàn kết trong nội bộ, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, luôn thực hiện lối sống lành mạnh giữ gìn văn hoá, nếp sống văn hoá)

- Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: (Lập trường quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu XHCN tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị)

- Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: (Không ngừng nổ lực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao)

- Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: (Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa)

- Về tham gia công tác Đảng, hội, đoàn thể: (Tham gia đầy đủ các phong trào được… đề ra)

- Về tham gia phong trào thi đua: (Thực hiện đăng ký thi đua đầu năm và tham gia các phong trào thi đua do nhà trường, công đoàn phát động)…

I. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU

1. Danh hiệu thi đua Nhà nước: (Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Chiến sỹ thi đua toàn quốc)

VD: Chiến sĩ thi đua cơ sở

2. Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể (nếu có):

VD: Vào Đảng Cộng sản Việt Nam

II. ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN (SÁNG KIẾN/ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC)

- Tên sáng kiến:…………………………………………………………………………

- Phạm vi áp dụng: ……………………………………………………………………

- Hiệu quả sáng kiến mang lại: ……………………………………………………….

Trên đây là nội dung đăng kí thi đua năm học ………, đề nghị lãnh đạo đơn vi, Hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành các nội dung đã đăng kí.

Xác nhận của thủ trưởng
Cơ quan, đơn vị

(Kí, đóng dấu)

 

.............................

.................., ngày tháng năm ….

Người đăng kí
(Kí)

 

.............................

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên Tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
--------o0o-------

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

- Họ và tên: ……...............................................……..

- Chức vụ: Giáo viên.

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học ….........………..

- Nhiệm vụ được phân công: + Tổ trưởng Tổ khối.....

+ Giảng dạy và chủ nhiệm lớp.......

Để hưởng ứng phong trào thi đua do cấp trên phát động trong năm học 2021 - 2021. Tôi xin đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

STT Công tác chuyên môn (Ghi cụ thể) Kết quả
(Tỉ lệ hoàn thành % KH)
A Học sinh  
  Hoàn thành chương trình môn học 100
  Hoàn thành chương lớp học 100
  Hoàn thành chương trình cấp học 100
  Phát triển năng lực: Đạt 100
  Phẩm chất: Đạt 100
  Lớp VSCĐ cấp trường X
  Lớp tiên tiến X
  Duy trì sĩ số 100
  Tỷ lệ chuyên cần 99
  Khen thưởng Hoàn thành Xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện 14em = 42,4%
Có thành tích vượt trội về môn Toán, Tiếng Việt 10 em = 30,3%
B Giáo viên  
  Hồ sơ tốt X
  Giáo viên giỏi tỉnh X
  Giáo viên giỏi huyện  
  Giáo viên giỏi trường  
  Giáo viên thực hiện đúng đánh giá xếp loại HS TT X
  Sáng kiến kinh nghiệm cấp trường X
  Xếp loại Giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp X
C Kết quả  
  Xếp loại LĐTT X
  Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở X

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

- Về phẩm chất đạo đức: Không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Về đoàn kết: Bản thân luôn có ý thức xây dựng mối đoàn kết nội bộ.

- Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

Không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Không ngừng học hỏi và tự học hỏi, đúc rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như các lĩnh vực khác.

- Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hoá.

- Về tham gia công tác Đảng, hội, đoàn thể: Gương mẫu đi đầu trong công tác, đồng thời động viên các thành viên trong tổ tích cực tham gia.

- Về tham gia phong trào thi đua: 100%.

III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua nhà nước:

- Lao động tiên tiến.

- Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở.

2. Danh hiệu thi đua của Đảng: Đảng viên hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ.

IV. ĐĂNG KÍ SÁNG KIẾN:

- Tên sáng kiến: Kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Lớp......

- Phạm vi áp dụng: Tổ khối......

- Hiệu quả sáng kiến mang lại: Học sinh có tiến bộ rõ rệt về chữ viết.

Trên đây là nội dung đăng kí thi đua năm học 2021 - 2021 đề nghị Hội đồng thi đua- Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký./.

HIỆU TRƯỞNG

…..,ngày..... tháng.... năm.......

Người đăng ký

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên THCS

TRƯỜNG THCS …
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o------

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2021 - 2021

- Họ và tên:........................................

- Sinh ngày:.......................................

- Chuyên ngành đào tạo:...................

- Chức vụ:..........................................

- Nhiệm vụ được phân công:.............

Hưởng ứng phong trào thi đua do nhà trường phát động trong năm học 2021 – 2021 . Tôi xin đăng ký phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

- Danh hiệu đăng ký thi đua:.....................

- Giáo viên dạy giỏi cấp:...........................

- Tên đề tài SK:.........................................

- Tên chuyên đề thực hiện:.......................

CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

Giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị.

Chấp hành tốt theo nghị quyết, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Chấp hành tốt theo pháp lệnh công chức, qui định của ngành giáo dục, điều lệ nhà trường và qui chế cơ quan, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

Có ý thức giữ gìn tư cách đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, gương mẫu của người giáo viên. Bản thân luôn tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, tạo sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.

Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

2. Công tác chuyên môn:

- Soạn và dạy đúng theo phân phối chương trình. Thực hiện theo chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo đúng nội dung, trình bày khoa học, có kí duyệt của phó hiệu trưởng.

- Thực hiện chấm – trả bài kiểm tra đúng quy định

- Hồ sơ giáo viên đạt loại: Tốt

- Giảng dạy: Giỏi

- HS đạt giải văn hóa giỏi cấp huyện:

- HS đạt giải văn hóa cấp tỉnh:

- Tham gia thao giảng, dự giờ và thực hiện chuyên đề đúng quy định:

+ Dự giờ đủ 20 tiết/năm học;

+ Dạy 2 tiết giáo án điện tử;

+ Thực hiện chuyên đề theo phân công.

- Chất lượng môn dạy:

Khối/lớp

Môn học

Tổng số HS

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

             
             

- Thực hiện chương trình BDTX năm học 2021 - 2021 xếp loại: Giỏi

3. Công tác khác:

Công tác đoàn thể: tham gia đạt hiệu quả các hoạt động, phong trào do Công đoàn trường, bộ phận Đoàn – Đội tổ chức.

Công tác lao động: Hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được nhà trường phân công.

Công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp: Kết hợp với tổng phụ trách đội, GVCN, GVBM khác để tổ chức các HĐGDNGLL cho học sinh lớp – môn mình dạy, các HĐGDNGLL do nhà trường tổ chức từng bước rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

4. Công tác kiêm nhiệm:

* Công tác chủ nhiệm: Có kế hoạch và biện pháp cụ thể, kịp thời để khắc phục những tồn tại. Phấn đấu đạt danh hiệu: Lớp tiên tiến - chi đội vững mạnh.

Duy trì sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học.

Không có học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

Tham gia đầy đủ các phong trào Đoàn Thanh niên, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền; công tác đền ơn đáp nghĩa.

Học sinh giỏi cấp huyện: 3 em = 9,375% , cấp tỉnh: 1 em = 3,125%

Học sinh tiên tiến: 16 em = 50 % học sinh giỏi toàn diện: 3 em = 9,375%

* Về hạnh kiểm:

Sĩ số lớp Cả năm
Tốt Khá TB Yếu
         

* Về học lực:

Sĩ số lớp Cả năm
Giỏi Khá TB Yếu
         

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 2021 - 2021 đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký

Tổ trưởng chuyên môn

(ký, họ và tên)

…., ngày......tháng.....năm........

Người đăng ký

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên THPT

TRƯỜNG THPT…….

TỔ CM:……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

............., ngày...tháng....năm…….

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN
Năm học 2021 - 2021

- Họ và tên:.......................................................

- Chức vụ:.........................................................

- Đơn vị công tác:.............................................

- Nhiệm vụ được phân công:...........................

Để hưởng ứng phong trào thi đua do nhà trường phát động trong năm học 2021 – 2021 tôi xin đăng ký các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Công tác chuyên môn:

Hồ sơ giáo án (Tốt, khá, TB, yếu): . . . .

Dự giờ: . . . tiết.

Thao giảng: . . . . tiết. Trong đó đạt loại Giỏi: . . . . tiết.

Dạy học có ứng dụng CNTT: . . . tiết/năm học

Hướng dẫn học sinh nghiên cứu thi KHKT: . . . . đề tài

Viết SKKN đạt cấp trường/tỉnh: . . . .

HSG bộ môn cấp trường: . . . . HS(……%), cấp tỉnh: . . . ….HS(……%)

Chất lượng học tập môn: (tính theo %)

Lớp

Sĩ số

Học kỳ I

Cả năm

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu

                   
                   

2. Công tác chủ nhiệm:

Duy trì sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học.

Không có học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

Tham gia đầy đủ các phong trào Đoàn Thanh niên, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền; công tác đền ơn đáp nghĩa.........

Học sinh giỏi cấp trường: . . . .HS(……%), cấp tỉnh: . . . .HS(……%)

HKI: HS tiên tiến: . . . .HS(……%), HSG toàn diện: . . . .HS(……%),

Cả năm: HS tiên tiến: . . . .HS(……%), HSG toàn diện: . . . .HS(……%)

Về hạnh kiểm: (tính theo %)

Sĩ số

Học kỳ I

Học kỳ II

Tốt

Khá

TB

Yếu

Tốt

Khá

TB

Yếu

                 

Về học lực: (tính theo %)

Sĩ số

Học kỳ I

Học kỳ II

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu

                 

Danh hiệu hoặc vị thứ thi đua học kỳ I: . . .

Danh hiệu hoặc vị thứ thi đua cả năm: . . .

Học sinh lên lớp: . . . .%. Đậu THPTQG: . . . .%. Đậu Đại học, Cao đẳng: . . . .%

3. Các công tác khác

- Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước:............

- Về phẩm chất đạo đức:.......................................................................................

- Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:........................................

Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa:

..............................................................................................................................

- Về tham gia công tác đảng, hội đoàn thể:..........................................................

- Về tham gia các phong trào thi đua:....................................................................

III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua nhà nước: (Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, ...):

2. Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể (nếu có):

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 2021 - 2021 đề nghị BGH, Hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

 

Tổ trưởng chuyên môn

(ký, họ và tên)

.………., ngày…….. tháng……năm…….

Người đăng ký

(ký, họ và tên)

HIỆU TRƯỞNG

Hướng dẫn cách viết bản đăng ký thi đua

Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Giáo viên nên liệt kê các thông tư, chỉ thị liên quan đến ngành, những kế hoạch chung của trường để đưa ra kế hoạch thực hiện hoàn thành mục tiêu.

Công tác chuyên môn: Trong phần này, giáo viên nên chia ra thành hai mục chính tương đương với chỉ tiêu chất lượng và số lượng trong công tác chuyên môn.

Công tác ngoài chuyên môn: Các công tác hoạt động ngoại khóa, dạy thêm, công tác đoàn thể, thiện nguyện và những công việc khác ngoài chuyên môn dạy học cần được liệt kê gắn với mục tiêu chi tiết và thời hạn đạt được.

Công tác kiêm nhiệm: Phần này, giáo viên lựa chọn những công tác kiêm nhiệm trong năm học của mình và đưa ra chỉ tiêu hoàn thành theo khối lượng và thời hạn.

Trên đây là tất cả những gì có trong Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên năm học 2020 - 2021 Bản đăng ký thi đua của giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên năm học 2020 - 2021 Bản đăng ký thi đua của giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn