Mẫu quyết định miễn nhiệm cán bộ

Mẫu quyết định miễn nhiệm cán bộ

  • Admin
  • 27-09-2021
  • 143 view
Mục lục bài viết:

Mẫu quyết định miễn nhiệm cán bộ

BỘ ................
-------

Số: ...../QĐ-....-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

........, ngày ..... tháng ..... năm 20......

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CÁN BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ ...........................

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ .........................; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ .................... kỳ họp ngày ..../.../20....... về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ .....................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty ................... đối với ông .....................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp.........., Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ................, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và ông ................. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

Trên đây là tất cả những gì có trong Mẫu quyết định miễn nhiệm cán bộ mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Mẫu quyết định miễn nhiệm cán bộ , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn