Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2020 Mẫu đánh giá và phân loại công chức mới nhất

Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2020 Mẫu đánh giá và phân loại công chức mới nhất

  • Admin
  • 11-04-2021
  • 149 view

Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2021 được lập ra để đánh giá quá trình rèn luyện của công chức. Nhằm làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… 

Dựa vào kết quả phiếu đánh giá làm căn cứ đề xuất khen thưởng, kỷ luật cho từng cá nhân. Việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức, cán bộ năm 2021 được thực hiện theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP chia thành 4 mức độ hoàn thành công việc:

  • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
  • Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
  • Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.
  • Không hoàn thành nhiệm vụ.

Vậy mời các bạn cùng theo dõi mẫu Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2021 trong bài viết dưới đây:

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2021

Phiếu đánh giá và phân loại công chức theo Nghị định 90

Mẫu số 02

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC
Năm...........

Họ và tên: .............................................. ................................................................

Chức vụ, chức danh: ............................. ................................................................

Đơn vị công tác: ..................................... ................................................................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

................................................................ ................................................................

2. Đạo đức, lối sống:

................................................................ ................................................................

3. Tác phong, lề lối làm việc:

................................................................ ................................................................

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

................................................................ ................................................................

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

................................................................ ................................................................

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

................................................................ ................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

................................................................ ................................................................

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

................................................................ ................................................................

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

................................................................ ................................................................

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

2. Tự xếp loại chất lượng:

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm; không hoàn thành nhiệm vụ).

 

......, ngày.... tháng.... năm.....

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Phần dành cho người đứng đầu đơn vị cấu thành (nếu có))

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

  ......., ngày ....tháng....năm......
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhân xét ưu, khuyết điểm:

................................................................ ................................................................

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

................................................................ ................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ:

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

 

...., ngày ....tháng....năm.....

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2021

Tên cơ quan,
tổ chức, đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC
Năm 2021

Họ và tên: .............................................. ................................................................

Chức danh nghề nghiệp: ....................... ...................................................................

Đơn vị công tác: .................................... .................................................................

Hạng chức danh nghề nghiệp: ......................... Bậc: .................... Hệ số lương: .......

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

.............................................................. ..................................................................

.............................................................. ..................................................................

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

.............................................................. ..................................................................

.............................................................. ..................................................................

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

.............................................................. ..................................................................

.............................................................. ..................................................................

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

.............................................................. ..................................................................

.............................................................. ..................................................................

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

.............................................................. ..................................................................

.............................................................. ..................................................................

6. Thái độ phục vụ nhân dân:

............................................................... .................................................................

............................................................... .................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức:

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

2. Phân loại đánh giá:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)

  .................., ngày.....tháng.....năm......
  Công chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

  ..............., ngày........tháng..........năm........
  Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. Kết quả đánh giá, phân loại công chức của cấp có thẩm quyền.

1. Nhận xét ưu, nhược điểm

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ)

................................................................ ................................................................

  .............., ngày.....tháng.....năm......
  Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách điền phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2021

Tên cơ quan tổ chức, đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC
Năm 2021

Họ và tên: Nguyễn Văn B

Chức vụ, chức danh: Kế toán viên

Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân xã A - huyện B - tỉnh C

Ngạch công chức: 06.031 Bậc: ….. Hệ số lương: ……

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: Đã gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện đúng pháp luật, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước, các quy định của ngành, địa phương

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

- Về phẩm chất chính trị: Chấp hành và thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Về đạo đức: Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác với thái độ làm việc tận tình, trung thực, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư

- Lối sống: có lối sống cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư

- Tác phong, lề lối làm việc: Luôn giao tiếp, ứng xử đúng mực khi tiếp xúc với đồng nghiệp; làm việc khoa học, đúng giờ, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình đúng mực

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Vững vàng

- Tích cực học tập nâng cao trình độ quản lí, trình độ chính trị, trình độ chuyên môn.

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ: Bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng đã đặt ra

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ: Luôn thực hiện đúng đường lối, chính sách, quy định của cơ quan.

6. Thái độ phục vụ nhân dân: Đúng mực và giải quyết mọi tình huống hợp lý, có tính thuyết phục, không gây phiền hà

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý: .......................................................................................................

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý: …………….....................................................

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức:....................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

- Ưu điểm: Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

- Nhược điểm: Tuy vậy, vì nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan mà một số nhiệm vụ chưa đạt được mức như mong đợi…

2. Phân loại đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày....tháng....năm 20...

Công chức tự đánh giá

(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:...................................

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức: …..............................

Ngày....tháng....năm 20...

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm: …………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức: ……………………………………..

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày....tháng....năm 20...

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tiêu chí đánh giá công chức từ ngày 01/07/2020

Sau khi Luật cán bộ, công chức và luật viên chức sửa đổi 2021 có hiệu lực thì công chức sẽ được đánh giá theo tiêu chí mới như sau:

Một là, trước đây chỉ nêu “Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ” chung chung thì nay đã sửa đổi thành là “Theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; Tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ, phải gắn với vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể".

Hai là, bổ sung thêm nội dung đánh giá dựa vào “thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp”.

Ba là, với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Luật sửa đổi cũng bổ sung thêm nội dung đánh giá mới:

- Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách;

- Tiến độ, chất lượng các công việc được giao.

Không chỉ sửa đổi, bổ sung nội dung đánh giá công chức mà các tiêu chí xếp loại công chức cũng có sự thay đổi. Theo đó, tại quy định hiện hành (Điều 58 Luật Cán bộ, công chức năm 2008), công chức được xếp loại theo các mức:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

- Không hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, khi Luật này được sửa đổi thì các tiêu chí cũng được sửa thành:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Hoàn thành nhiệm vụ;

- Không hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng thời, kết quả đánh giá xếp loại chất lượng công chức không chỉ được lưu vào hồ sơ công chức, thông báo đến công chức được đánh giá mà còn được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác.

Đặc biệt, Luật sửa đổi còn quy định cụ thể các biện pháp xử lý với việc công chức không hoàn thành nhiệm vụ:

- Cho thôi việc: 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ;

- Bố trí công tác khác hoặc không bổ nhiệm lại: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 02 năm liên tiếp trong thời hạn bổ nhiệm không hoàn thành nhiệm vụ;

- Bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn: Không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà trong 03 năm có 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là tất cả những gì có trong Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2020 Mẫu đánh giá và phân loại công chức mới nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2020 Mẫu đánh giá và phân loại công chức mới nhất , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn