Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú Phiếu nhận xét Đảng viên & Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú

Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú Phiếu nhận xét Đảng viên & Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú

  • Admin
  • 13-02-2021
  • 259 view

Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên mới nhất được ban hành theo Quy định 213-QĐ/TW, mẫu nhận xét này dùng để nhận xét Đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú. Nội dung nêu rõ những nhận xét về hoạt động của Đảng viên và gia đình Đảng viên tại nơi cư trú. Chi tiết mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Mẫu nhận xét Đảng viên mới nhất

Phiếu nhận xét Đảng viên theo Quy định 213-QĐ/TW

Phiếu xin ý kiến Chi ủy nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW

ĐẢNG BỘ.....................................

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) ………………………...….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………...,ngày..............tháng..........năm...............

PHIẾU XIN Ý KIẾN
Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi:.............................

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2021 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đảng ủy/chi bộ.....................................................................trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét về đảng viên………...........................................................................................................tại nơi cư trú (theo mẫu gửi kèm).

 

T/M ĐẢNG UỶ (CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Phiếu nhận xét Đảng viên theo Quy định 213-QĐ/TW

Mẫu 3-213

ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

CHI BỘ……………………………………..

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

................,ngày................tháng...........năm.............

PHIẾU NHẬN XÉT
đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Chi ủy sau khi họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về đảng viên.....................................................................như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

Nêu gương tốt☐

Nêu gương☐

Chưa nêu gương☐

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Tham gia và vận động gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động.

Gương mẫu đi đầu☐

Gương mẫu☐

Chưa gương mẫu☐

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập; tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú.

Tham gia đầy đủ☐

Tham gia chưa đầy đủ☐

Không tham gia☐

4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

Thường xuyên, tích cực☐

Thường xuyên☐

Chưa thường xuyên☐

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở; giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Rất tích cực☐

Tích cực☐

Chưa tích cực☐

6. Đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác biểu dương hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với đảng viên chưa thực hiện tốt.

Biểu dương☐

Không đề nghị☐

Xem xét xử lý☐

7. Nhận xét khác

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M CHI BỘ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Phiếu nhận xét Đảng viên theo Quy định 76-QĐ/TW 

Phiếu xin ý kiến Chi ủy nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW

ĐẢNG BỘ.................

ĐẢNG ỦY.............................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......., ngày.... tháng.... năm.........

PHIẾU XIN Ý KIẾN
Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi: - Chi ủy………………………………………………..

- Đảng ủy……………………………………………...

Thưc hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú. Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh trân trọng đề nghị Chi ủy Chi bộ………………………, Đảng ủy…………………………….nhận xét, góp ý về đảng viên …………………………. tại nơi cư trú.

 

T/M ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ

Phiếu nhận xét Đảng viên theo Quy định 76-QĐ/TW

TỈNH UỶ .............................
Thị ủy ....................................
Đảng bộ (chi bộ) ....................
Chi bộ ấp, khu phố .................
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ............, ngày....tháng.....năm......

PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN NĂM 20..
(Thực hiện theo quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ chính trị)

- Họ và tên đảng viên: ........................................... sinh hoạt tại chi bộ cơ sở:...............................

- Địa chỉ cơ quan (xã, phường, thị trấn):..........................................................

- Cư trú tại (số nhà, đường, tổ dân phố xã phường, thị trấn, huyện, thị):.........................................

- Chi uỷ, chi bộ khu phố (ấp) ........................................ nhận xét đồng chí: .................................. như sau:

1. Bản thân và gia đình tham gia sinh hoạt tổ dân phố, ấp, (khu phố) thế nào? (mức độ, tinh thần....)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

2. Quan hệ của bản thân và gia đình đối với nhân dân nơi cư trú như thế nào?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

3. Về đạo đức lối sống thể hiện ở nơi cư trú như thế nào?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

4. Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước tại địa phương như thế nào?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

5. Những vấn đề cần lưu ý (nếu có):
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
T/M CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là tất cả những gì có trong Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú Phiếu nhận xét Đảng viên & Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú Phiếu nhận xét Đảng viên & Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn