Quyết định ban hành quy chế làm việc của nhà trường Mẫu quyết định ban hành quy chế làm việc

Quyết định ban hành quy chế làm việc của nhà trường Mẫu quyết định ban hành quy chế làm việc

  • Admin
  • 24-05-2021
  • 99 view

Mẫu quyết định về việc ban hành quy chế làm việc là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của cơ quan trường học. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

ỦY BAN NHÂN DÂN……
TRƯỜNG …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

Số: ……… …., ngàytháng …. năm 20

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế làm việc của Trường ………………

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG……………….

Căn cứ Quyết định số …./QĐ-UBND ngày … tháng … năm ….của Ủy ban nhân dân huyện …..về việc thành lập Trường ………..;

Căn cứ Quyết định số …./QĐ-UBND ngày ….. tháng ….năm ….. của Ủy ban nhân dân huyện ………. về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức;

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010;

Căn cứ văn bản số …../GDĐT-TC ngày …. tháng … năm 20….của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng Quy chế làm việc, Nội quy cơ quan, Nội quy học sinh;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường ……………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Trường ………….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Phó hiệu trưởng, các Ông, Bà Tổ trưởng chuyên môn, Tổ trưởng văn phòng và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký tên, đóng dấu)

Trên đây là tất cả những gì có trong Quyết định ban hành quy chế làm việc của nhà trường Mẫu quyết định ban hành quy chế làm việc mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Quyết định ban hành quy chế làm việc của nhà trường Mẫu quyết định ban hành quy chế làm việc , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn