Tài liệu ôn thi IOE lớp 5 Bài tập luyện thi IOE lớp 5

Tài liệu ôn thi IOE lớp 5 Bài tập luyện thi IOE lớp 5

  • Admin
  • 24-04-2021
  • 217 view
Mục lục bài viết:

Tài liệu ôn thi IOE lớp 5

NVAD.biz xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ tài liệu ôn thi IOE lớp 5. Tài liệu bao gồm các câu hỏi và bài tập ôn thi Olympic Tiếng Anh trên mạng dành cho học sinh lớp 5. Thông qua tài liệu này nhằm giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức chuẩn bị cho các kỳ thi IOE giải Tiếng Anh trên mạng đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

Đề thi IOE lớp 5 cấp quốc gia

200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 5 cấp huyện

Buổi 1:

Full name: ……………………………. School:……………………………

I. DEFEAT THE GOAL KEEPER

1. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. bus B. but C. put D. cut

2. Let's learn some __________

A. much B. many C more D. most

3. I ________ have a motorbike.

A. don't B. doesn't C. am not D. not

4. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. do B. mother C. brother D. sometimes

5. Nam is happy __________ today is his birthday.

A. so B. but C. and D. because

6. Do you like music? - ___________________

A. Yes, I am B. Yes, I do C. Yes, I don't D. No, I'm not

7. Are your pens in your bag?

A. Yes. It is B. Yes. They are C. No. It isn't D. Yes. It is not

8. I like music because I like ________

A. swimming B. playing C. singing D. going

9. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. bag B. bank C. parents D. place

10. How's the weather _______Hanoi?

A. on B. at C. for D. in

11. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. five B. sister C. fine D. nine

12. Mary ______to the music now.

A. listens B. listen C. is listening D. listening

13. Stand _____, please!

A. on B. in C. up D. of

14. There are _________clouds.

A. look B. small C. cloudy D. watch

15. Would you like ________biscuits?

A. some B. an C. a D. Ø

16. She ______ a long hair.

A. have B. does C. has D. do

17. There are ______students in my class. Twenty boys and twenty girls.

A. forty B. fifty C. twenty D. thirty

18. Her mother works as a _________ at Hue hospital.

A. singer B. farmer C. nurse D. postman

19. How many _________ are there?_ Two. Mary and Jane.

A. girl B. boy C. boys D. girls

20. Is this your school bag? _ Yes, it is. It's ________.

A. my B. me C. mine D. I

II. FILL THE BLANK

1. N__SE 21. E__AM

2. STO__Y 22. MU__EUM

3. DA__CE 23. __ITHER

4. PE__CH 24. C__IMB

5. H__AD 25. J__LY

6. T__IN 26. K__TCHEN

7. DO__N 27. SK__RT

8. NUM__ER 28. W__FE

9. PL__ASE 29. SOC__

10. TRO__SERS 30. CA__DY

11. M__Y 31. PI__ZA

12. BED__OOM 32. AL__AYS

13. E__SY 33. VIL__AGE

14. NUM__ER 34. SUM__ARY

15. COL___UR 35. TA__LE

16. THI__D 36. P__OR

17. D__AR 37. AB__UT

18. CI__EMA 38. NU__SE

19. FU__NY 39. RI__H

20. __HREE 40. BO__RD

41._ _ _ _ _ is he from? - He's from England.

42. Living in Ho Chi Minh City _ _ so boring.

43. Bill is 20 and is a doctor. He _ _ _ _ _ in a hospital.

44. He gets a lot of gifts _ _ Christmas.

45. Vegetables and fruits are good _ _ _ us.

46. Lida lives _ _ London.

47. Mrs. Jenney is my teacher. She _ _ _ _ _ _ _ me History.

48. He's always busy _ _ _ _ _ _ _ he's a businessman.

49. The library opens _ _ 7 a.m

50. What meat would you like _ _ _ dinner, Jane?

51. In the evening, I am always busy _ _ _ _ my homework.

52. What did your little sister do yesterday? - She v _ _ _ _ _ _ in the museum.

53. What's _ _ _ dinner today? Bread or rice?

54. We have English on Monday and Sunday. We have it _ _ _ _ _ a week.

55. There is a picture _ _ Uncle Ho on the wall.

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Trên đây là tất cả những gì có trong Tài liệu ôn thi IOE lớp 5 Bài tập luyện thi IOE lớp 5 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Tài liệu ôn thi IOE lớp 5 Bài tập luyện thi IOE lớp 5 , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn