Thư xác nhận thu nhập năm - Mẫu số 20/TXN-TNCN Mẫu khai thuế TNCN

Thư xác nhận thu nhập năm - Mẫu số 20/TXN-TNCN Mẫu khai thuế TNCN

 Mẫu 03-TT: Giấy đề nghị tạm ứng Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu 03-TT: Giấy đề nghị tạm ứng Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

 Mẫu C1-11/NS: Thư tra soát Ban hành kèm Thông tư 84/2016/TT-BTC

Mẫu C1-11/NS: Thư tra soát Ban hành kèm Thông tư 84/2016/TT-BTC

 Mẫu số 07/GTGT: Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng

Mẫu số 07/GTGT: Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng

 Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản Biểu mẫu ngân hàng

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản Biểu mẫu ngân hàng

 Biên bản điều chỉnh hóa đơn Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT

Biên bản điều chỉnh hóa đơn Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT

 Biên bản đối chiếu công nợ Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Biên bản đối chiếu công nợ Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

 Mẫu tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản Mẫu 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư 92/2017/TT-BTC

Mẫu tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản Mẫu 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư 92/2017/TT-BTC

 Mẫu biên bản bù trừ công nợ Biên bản bù trừ công nợ

Mẫu biên bản bù trừ công nợ Biên bản bù trừ công nợ

 Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân 2021 Mẫu số 05-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân 2021 Mẫu số 05-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế

 Mẫu thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm Mẫu 09-MST theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

Mẫu thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm Mẫu 09-MST theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

 Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản Ban hành theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản Ban hành theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

 Hóa đơn bán hàng Mẫu hóa đơn bán lẻ

Hóa đơn bán hàng Mẫu hóa đơn bán lẻ

 Mẫu số 01-2/GTGT: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào Phương pháp khấu trừ thuế

Mẫu số 01-2/GTGT: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào Phương pháp khấu trừ thuế

 Bảng cân đối kế toán Mẫu B01-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bảng cân đối kế toán Mẫu B01-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

 Mẫu bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình Biểu mẫu xây dựng

Mẫu bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình Biểu mẫu xây dựng

 Biên bản giải trình Áp dụng đối với trường hợp giải trình trực tiếp

Biên bản giải trình Áp dụng đối với trường hợp giải trình trực tiếp

 Mẫu quyết định tăng lương Biểu mẫu hành chính

Mẫu quyết định tăng lương Biểu mẫu hành chính

 Mẫu Giấy đề nghị thanh toán Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133, Thông tư 22, Thông tư 200

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133, Thông tư 22, Thông tư 200

 Mẫu tờ khai lệ phí môn bài Tờ khai lệ phí môn bài

Mẫu tờ khai lệ phí môn bài Tờ khai lệ phí môn bài

 Báo cáo công nợ phải thu Biểu mẫu kế toán

Báo cáo công nợ phải thu Biểu mẫu kế toán

1 2 3 4 > >>